ปฎิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯระดับเขตพื้นที่ สพป.อุดรธานี เขต 4
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทะเบียนกลุ่มโรงเรียนลงทะเบียนโรงเรียนตัวแทนของกลุ่ม ในระบบจัดการแข่งขัน ห้องประชุม ไอเทค สพป.อุดรธานี เขต ๔  
๒๔ –๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่าย ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน และ ครูผู้ฝึกสอน  ตรวจสอบรายชื่อ เข้าระบบโรงเรียนได้ คลิกที่นี่ ใช้รหัสโรงเรียน
๒๘ –๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน เข้าระบบโรงเรียนได้ คลิกที่นี่ ใช้รหัสโรงเรียน
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม ทุกคน ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔  
๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนนำนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกำหนดการและสถานที่ ที่กำหนด สถานที่แข่งขันตามกำหนดการ  
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สรุปผลการแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนการแข่งขัน  

 

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 11:57 น.