สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 15 2 5 22 31 1 0 2 32
2 บ้านหัวช้าง 7 5 4 16 22 3 0 0 25
3 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 7 3 3 13 19 1 0 0 20
4 บ้านหยวก 6 3 2 11 13 0 0 0 13
5 บ้านท่าโปงทอง 6 2 0 8 12 1 0 0 13
6 เชียงดีกุดเซือม 6 0 0 6 10 4 0 1 14
7 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 5 5 6 16 26 4 0 0 30
8 บ้านดงหวายดงขวาง 5 0 1 6 14 2 1 0 17
9 บ้านท่าโสม 4 5 3 12 18 1 0 0 19
10 บ้านสร้างก่อ 3 2 1 6 10 3 0 0 13
11 โนนทองโนนหวาย 3 2 0 5 5 0 0 0 5
12 ยางโกนวิทย์ 3 1 0 4 8 1 0 0 9
13 บ้านเทื่อม 3 0 2 5 12 8 1 1 21
14 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 4 2 8 13 2 0 2 15
15 ปากเจียงโนนทอง 2 2 1 5 13 3 1 0 17
16 บ้านนางัว 2 1 1 4 5 0 0 0 5
17 ภูมิพิชญ 2 1 0 3 6 2 0 0 8
18 อนุบาลญาริดา 2 0 1 3 5 2 0 0 7
19 บ้านโพธิ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านน้ำปู่ 1 4 3 8 17 4 0 0 21
21 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 1 4 2 7 14 6 1 0 21
22 บ้านนาแค 1 4 0 5 12 0 0 2 12
23 บ้านสะคุวิทยา 1 2 3 6 13 1 0 1 14
24 บ้านนาเก็น 1 2 2 5 6 0 0 0 6
25 บ้านข้าวสาร 1 2 0 3 7 4 0 0 11
26 บ้านโชคเจริญ 1 1 3 5 14 1 2 0 17
27 บ้านนาเมืองไทย 1 1 2 4 8 2 0 2 10
28 บ้านธาตุประชานุกูล 1 1 1 3 9 2 0 1 11
29 ชุมชนบ้านแวง 1 1 1 3 9 1 0 0 10
30 บ้านทุ่งทอง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
31 บ้านสว่างปากราง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
32 บ้านหนองทุ่ม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
33 ดอนตาลดงบังวิทยา 1 0 2 3 5 3 2 0 10
34 บ้านลาดหอคำ 1 0 2 3 3 0 0 0 3
35 บ้านสามัคคี 1 0 1 2 3 2 1 0 6
36 คำบงเจริญสุข 1 0 0 1 7 1 0 0 8
37 คำด้วง 1 0 0 1 5 1 0 0 6
38 บ้านกานต์สามัคคี 1 0 0 1 5 0 1 0 6
39 บ้านหนองหัวคู 1 0 0 1 3 0 0 0 3
40 บ้านถิ่น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
42 หนองกบนาแมน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 จอมศรีโคกก่องวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านเทพประทาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านน้ำซึม 0 4 1 5 13 2 1 0 16
47 บ้านผักบุ้ง 0 2 3 5 7 0 0 0 7
48 ศศิกานต์น้ำโสม 0 2 0 2 4 2 0 0 6
49 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองนกเขียน 0 2 0 2 4 0 0 0 4
51 บ้านวังแข้ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
53 บ้านหนองแวง 0 1 3 4 12 3 0 2 15
54 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 0 1 3 4 11 1 1 0 13
55 ชุมพลนาคลัง 0 1 1 2 6 8 0 1 14
56 บ้านติ้ว 0 1 1 2 5 0 0 0 5
57 ศศิกานต์วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านนาเตย 0 1 0 1 7 1 0 0 8
59 บ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 0 1 0 1 4 0 0 2 4
60 บ้านนางาม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
61 บ้านม่วง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
62 บ้านขอนยูง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
63 บ้านกาลึม 0 1 0 1 3 0 1 1 4
64 บ้านนาต้องนาสมนึก 0 1 0 1 2 2 0 0 4
65 หนองกุงวังแสง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
66 บ้านกุดจับ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 ชุมชนสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านแหลมทองพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโนนสะอาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านสาครพัฒนา 0 0 3 3 5 1 0 0 6
73 บ้านนาคำน้อย 0 0 2 2 7 1 1 0 9
74 ชายแดนประชาสรรค์ 0 0 2 2 1 2 0 1 3
75 บ้านคูดงประชาสรรค์ 0 0 1 1 9 0 1 1 10
76 บ้านท่าลี่ 0 0 1 1 7 2 1 0 10
77 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 0 0 1 1 6 5 0 0 11
78 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 1 1 5 0 0 0 5
79 บ้านเม็ก 0 0 1 1 4 6 0 0 10
80 บ้านนายูง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
81 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
82 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
84 บ้านนาสี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 0 0 1 1 0 1 0 0 1
86 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 0 0 0 0 7 0 0 0 7
87 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 0 6 0 0 0 6
88 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
89 อนุบาลนันทวดี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
90 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
91 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
92 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
93 บ้านใหม่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
94 ขัวล้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
95 เตชะไพบูลย์ 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 บ้านหนองโนไชยวาน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
97 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
98 บ้านหลุมข้าว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
99 บ้านสมประสงค์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
100 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 นาแคทุ่งขวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านนาตูม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านภูดิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านสวัสดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
106 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านเขือน้ำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
111 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านผากลางนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านดงธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนฐานะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านโสกแกคำเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 ตชด.ห้วยเวียงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านวังบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านวังสวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 98 85 294 653 164 22 23 839