หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.อด. 4 กรรมการอำนวยการ  
2 นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
3 นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
4 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
5 นายปัญจพล แสงคำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
6 นายสำเภา ศรีสมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
7 นายพุฒิ วิชิตนนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
8 นายปัญญา อินทะวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ กรรมการอำนวยการ  
9 นายโกศล สิงหเดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือฯ กรรมการอำนวยการ  
10 นายปรีชา คำเหมือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
11 นางสาววรินทร เข็มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
12 นายเมธี มูลธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
13 นางเกษมณี ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวสมปอง ผิวผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
15 นายอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
16 นางเพ็ญศรี อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
17 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
18 นางทิวาพร แสงวิจิตร ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
19 นางอารีลักษณ์ พรหมจารย์ ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
20 นางจิตรลดา อินเสมียน ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
21 นางปรางทอง เรืองทิพย์ ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวชุติกาญจน์ นามศรี ครู ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ กรรมการอำนวยการ  
23 นายไพบูลย์ คำกันยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
24 นางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
25 นายสุดสาคร คำภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
26 นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
27 นางยุพาภรณ์ เยาวรรณ ครู ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ กรรมการอำนวยการ  
28 นางณํัฐนรี หลอดแพง ครู ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ กรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวเมธินี เผ่าพงษ์ศิลป์ ครู ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ กรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวอิสรา ดวงอุตธา ครู ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ กรรมการอำนวยการ  
31 นางธิดารัตน์ ศรีคราม ครู ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ กรรมการอำนวยการ  
32 นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
33 นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
34 นายธีรพล สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
35 นายศุภวัฒน์ เคนภาวะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
36 นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
37 นายธนาดูล ภูขำ จนท.ICT สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
38 นายมนตรี จันทะพงษ์ จนท.ICT สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
39 นางวราลักษณ์ อินทา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
40 นางสาวลักษณาวดี โสภาพ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มบ้านผือ กรรมการอำนวยการ  
41 นางสาวชลลดา ด้วงวงษ์ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มบ้านผือ กรรมการอำนวยการ  
42 นางสาวสุภาวดี ทองสอาด ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มโนนทองหายโศก กรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวอุทุมพร ธรรมประเสริฐ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มโนนทองหายโศก กรรมการอำนวยการ  
44 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์แก้ว ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มมหาธาตุเจดีย์ กรรมการอำนวยการ  
45 นายวัชระ ศรีสุข ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มมหาธาตุเจดีย์ กรรมการอำนวยการ  
46 นางสาวเาสวนีย์ มะไฟ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มลุ่มนำ้โมง กรรมการอำนวยการ  
47 นางสาวฐิติพร บุญวิเศษ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มลุ่มนำ้โมง กรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวนิตยา อรรควงษ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านผักบุ้ง กรรมการอำนวยการ  
49 นางสาวสรารัตน์ ภูริศรี ครูธุรการ ร.ร.บ้านนาหลวง กรรมการอำนวยการ  
50 นายกมลชัย อินทรกำแหง ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มกุดจับเมืองเพีย กรรมการอำนวยการ  
51 นางวิจิตรา จูมมาสรวง ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มกุดจับเมืองเพีย กรรมการอำนวยการ  
52 นางสาวมัฎฐปมณฑ์ คำก้อน ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มเชียงเพ็งปะโค กรรมการอำนวยการ  
53 นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มเชียงเพ็งปะโค กรรมการอำนวยการ  
54 นางสาวปทิตตา ถานทองดี ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มภูพาน กรรมการอำนวยการ  
55 นางสาวกฤตพร วรรักษ์ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มภูพาน กรรมการอำนวยการ  
56 นางสาวดารณี ศรีแนน ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มน้ำโสม กรรมการอำนวยการ  
57 นางสาวชนิดา สามาดี ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มน้ำโสม กรรมการอำนวยการ  
58 นางสาวพิสมัย ตะแก้ว ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มโสมสำราญ กรรมการอำนวยการ  
59 นางสาวอุไรวรรณ จำปาฤทธิ์ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มโสมสำราญ กรรมการอำนวยการ  
60 นายต่อพันธ์ หาญณรงค์ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มหนองแวงสามัคคี กรรมการอำนวยการ  
61 สิบเอกหญิงพรทิพย์ ดวงพรม ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มหนองแวงสามัคคี กรรมการอำนวยการ  
62 นางสาวปิยภรณ์ พรมสุ ครูธุรการ ร.ร.บ้านนาแค กรรมการอำนวยการ  
63 นางสาวพรรณงา ภักดีราช ครูธุรการ ร.ร.บ้านนาคำน้อย กรรมการอำนวยการ  
64 นางจินดารัตน์ คำสอนทา ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มนายูงโนนทอง กรรมการอำนวยการ  
65 นางสาวสบาไพร มีนะสิงห์ ครูธุรการ ร.ร.ในกลุ่มนายูงโนนทอง กรรมการอำนวยการ  
66 นายสังวาล ทาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
67 นายสุรัตน์ สมสี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
68 นางสาวนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง นักวิชาการการเงินและบัญชี สสพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
69 นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สสพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  
70 นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการอำนวยการ  

ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]