หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 43 38 90.48% 2 4.76% 0 0% 2 4.76% 42
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม 31 30 96.77% 1 3.23% 0 0% 0 0% 31
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 36 26 86.67% 4 13.33% 0 0% 0 0% 30
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 26 23 88.46% 3 11.54% 0 0% 0 0% 26
5 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 30 22 84.62% 4 15.38% 0 0% 0 0% 26
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 20 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านหยวก 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 20 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านเทื่อม 24 14 58.33% 8 33.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
13 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 32 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 19 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านหนองแวง 19 13 68.42% 4 21.05% 0 0% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
18 โรงเรียนคำด้วง 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
22 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านนาแค 14 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 16 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 16 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านนายูง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านนาเตย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านนาเก็น 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 16 6 40% 8 53.33% 0 0% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนภูมิพิชญ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านนางัว 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านหัวขัว 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านติ้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านนางาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านเม็ก 11 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
60 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านขอนยูง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านม่วง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านกุดจับ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านวังแข้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านกาลึม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนขัวล้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านภูดิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านสวัสดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านนาล้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านนาสี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนหนองกบนาแมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านแดง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านดงหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านวังบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านวังสวย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]