หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2558   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   3 ต.ค. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 อาคารโดม 3 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 อาคารโดม 3 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 อาคารโดม 3 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 อาคารโดม 3 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 อาคารโดม 3 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 1 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องสมุด/ห้องสมุด 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องสมุด/ห้องอังกฤษ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารดนตรี - นาฎศิลป์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1,1/2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3,1/4 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2,3/3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/3 และ ป.2/3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มี1 คน ไม่มีคู่แข่ง
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 14.00 น.
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 2 ต.ค. 2558 14.00 น.
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 10.30 น.
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 10.30 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 12.00 น.
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 13.30 น.
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 10.30 น.
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 12.00 น.
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 13.30 น.
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 12.00 น.
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 10.30 น.
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 13.30 น.
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 12.00 น.
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 13.30 น.
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2558 13.30 น.
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 13.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 11.30 น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 2 ต.ค. 2558 11.30 น.
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มี 1 ทีม ไม่มีการแข่งขัน
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 มี 1 ทีม ไม่มีการแข่งขัน
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 10.30 น.
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 2 ต.ค. 2558 10.30 น.
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 1 ต.ค. 2558 09.30 น.
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 2 ต.ค. 2558 15.30 น.
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มี 1 ทีม ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามวอลเล่ย์บอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามบาสเก็ตบอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามตะกร้อ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4101 - 4102 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4103 - 4104 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมไฮเทค ชั้น 2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์สนามวอลเล่ย์บอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์สนามวอลเล่ย์บอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์สนามวอลเล่ย์บอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์สนามวอลเล่ย์บอล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5-6 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5-6 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7-9 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 10-11 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7-9 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 10-11 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 12-13 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 12-13 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 14-15 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 14-15 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 16-17 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 16-17 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 18-19 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 18-19 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อบ. 1/1 และ อบ. 1/2 1 ต.ค. 2558 09.30 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1 และ อบ.2/2 1 ต.ค. 2558 09.30 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4103 - 4104 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4101 - 4102 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4203 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4203 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง 4203 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3201 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3201 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3201 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3201 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3201 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 13.00 น.
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3202 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3202 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3202 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3202 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง 3202 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ โรงอาหาร 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ โรงอาหาร 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 1 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 2 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 3 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 4 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 4 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 1-2 2 ต.ค. 2558 09.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 1-2 2 ต.ค. 2558 09.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 1-2 2 ต.ค. 2558 09.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 5 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เต็นท์ 5 2 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 14.00 น.
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 14.00 น.
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 14.00 น.
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 1 ต.ค. 2558 14.00 น.
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 มี 1 คนไม่มีคู่แข่ง
-
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 มี 1 ทีม ไม่มีการแข่งขัน
-
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-

ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]