รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายชยพล  มณีฉาย
2. เด็กชายอิทธิเดช   วิเศษหวาน
 
1. นายคำสิงห์  แสงเสดาะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เศษบุปผา
2. เด็กชายยศพล   ศรีทอง
 
1. นางอนงค์  นูเร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายวายุ   พิมพ์ทอง
2. เด็กชายอนุชิต   พาหา
 
1. นายสาคร   จันทะคาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายทักษิณ  ชมภักดี
2. เด็กชายสันติพร  ทองดี
 
1. นายสุรศักดิ์  สมสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โคทอง
2. เด็กชายวชริน  สวนมอญ
 
1. นางสุภาพ  พนรเขต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ลาภอาษา
2. เด็กหญิงปัศยากร  ตินะรัก
3. เด็กหญิงพัชรพร  แดงด้วง
4. เด็กชายภุชงค์  สันทานุลัย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรี
 
1. นายสราวุธ  คุริรัง
2. นายสุวัฒน์  ศรีเที่ยง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติมา   สายสอน
2. นายธนากร   ชอบสมัย
3. นางสาวปริยาภรณ์  บัวกฎ
4. เด็กชายศิริศักดิ์   ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  สีกาวี
 
1. นายฤทธิรงค์   เศษวงศ์
2. นางนิภาภรณ์   ชั้นพรหมงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปริยากร  พาระแพน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  อ่ำศรี
 
1. นางมิ่งขวัญ  อาจสม
2. นางวิจิตร  วันภูงา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายสถาพร  ถาพร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาทองแถม
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 1. เด็กหญิงชลดา  มนตรี
2. เด็กชายอัฐพล  อุบลรัตน์
 
1. นางทองปุน  ไชยพาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐริสา  พลสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงทัศมอญ  ตาลเพชร
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นางสาวสุจิตตรา  บุญสงค์
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน
 
1. นางนิตยา  มาหินกอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงวันดี  ผาสุก
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายสราวุธ  สอนสระคู
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  ทับแจง
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  สุจริต
 
1. นางศิริลักษณ์  สุทธิสงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ยอดรัก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเข็ม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สิงหนุต
 
1. นายพยุงศักดิ์  สุดสอาด
2. นางสาวชมภูนุช  แสงหัวช้าง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำอ้อ
2. เด็กชายสุวิทย์  สายสีโส
 
1. นางเฟื่อง  สุขวัฒน์
2. นางสาวมลริยมร  สุนทวงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปลอยฝ้าย  บานสี
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  อนุภัย
3. เด็กชายธนวิชญ์  สุขสบาย
 
1. นางโชคดี  มากพูน
2. นางฉัตรเงิน   ชีวาจร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทิภาสี
2. เด็กชายบดินทร์  กุลสีดา
3. เด็กหญิงอัยรญา  กุลสีดา
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางวาสนา  พัฒนิบูลย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายธาริน  รัตนวัน
2. เด็กชายบรรชา   คงสุขดี
3. เด็กชายบุญชู   เจือจันทร์
 
1. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
2. นายสกล    ผลินยศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญสุข
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิลป์  วังสนาม
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพดารา
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ราชพลแสน
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายนพรัตน์  สายสอน
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บัวพิมพ์
 
1. นางเทียมใจ  เมืองสองชั้น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงเข็มศร  คำอ่อนศรี
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังกะพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กหญิงลัดดา  อินทร์เสน่ห์
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มหาศรีทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
3. เด็กหญิงนิภาพร  คำสะท้อน
4. เด็กหญิงพลอยศรี  แสนกุมพันธ์
5. เด็กหญิงรัชนี  ก้อนทรวง
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มหาศรีทะเนตร
7. เด็กหญิงสุวรรณษา  จำปาเหล็ก
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจดี
9. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
2. นางดวงใจ  กมลเลิศ
3. นายประสิทธิ์  วิเศษวงษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ราชพลแสน
2. เด็กหญิงดลยา  แย้มกลีบ
3. เด็กชายตะวัน  เล็กภิรมย์
4. เด็กชายนพรัตน์  สายสอน
5. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมิภักดิ์
6. เด็กหญิงปัทมา  สายสังข์
7. เด็กชายรพีพงษ์  ธำรงทรัพย์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  กาสิงห์
10. เด็กหญิงสุภาพร  ใต้เขา
11. เด็กชายอนุรักษ์  อุทรักษ์
12. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
13. เด็กหญิงเจนลดา  ชมพูหนู
14. เด็กชายเจนวิทย์  หมุกหมาก
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
2. นางณัฏฐนิช  น้อยสุพรรณ
3. นายวิทวัส  น้อยสุพรรณ
4. นางปรียวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา   วงศ์มาศ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   พลยูง
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   คำสวาสดิ์
4. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
5. เด็กชายฐาปกรณ์   แก้วคำไสย์
6. นางสาวฐิติมา  แสนศรีจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   มาสขาว
8. เด็กหญิงทิพากร   ซ้อนเพชร
9. นายธีระพงษ์  ทองทิพย์
10. นางสาวนรากร   ละออ
11. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วคำไสย์
12. เด็กหญิงปิยมาศ   สุดชารี
13. เด็กชายพีรภัทร   คนเพียร
14. นางสาวรัชฏาภรณ์   แก้วคำใส
15. เด็กหญิงรุจิรดา   สุดชารี
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โมชัย
17. เด็กหญิงสุวรรณา   หนองหิน
18. เด็กหญิงอภิษฏา   คำแสน
19. เด็กหญิงอภิษฐา   คำแสน
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ธรรมวิเศษ
 
1. นายนฤนาถ   ธรรมวิเศษ
2. นายกรีฑากร  ก้อนคำ
3. นายต่อศักดิ์   บุญพิมล
4. นางสาวกฤษณา   ธรรมวิเศษ
5. นางสาวพัณนิดา   สุดชารี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. นายกรภัทร์  ประโยทะกา
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  ปะโกฏิโย
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ข่าขันมะณี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามวงษา
5. เด็กชายถีรดล  บัวไข
6. เด็กหญิงทอฝัน  ติมุลา
7. เด็กชายธนพล  โลมะบุตร
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  จูมเกตุ
9. เด็กชายธีรภัทร  บัตรวิเศษ
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โยตำแย
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วพัน
12. นางสาวภัทชริดา  สิทธิภา
13. เด็กหญิงมัญฑิตา  พิมพาสีดา
14. นายรัชชานนท์  สีน้ำอ้อม
15. เด็กหญิงรัตนาาภรณ์  ทองเพชร
16. เด็กหญิงลลิดา  ลุนละวงศ์
17. เด็กหญิงลัคณา  ปุริสาน
18. นางสาววชิราภรณ์  โพธิ์หนอง
19. นายวรายุทธ  ทวยขุนทด
20. นายศุภกร  ดาวเรือง
21. นางสาวสุดารัตน์  บุตรสำราญ
22. เด็กหญิงสุธิดา  สีโสภา
23. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมดี
24. นางสาวสโรชา  แดงสีดา
25. เด็กชายอนุวัมน์  บุญแก้ว
26. นายอภิสิทธิ์  บุญสิทธิ์
27. นายอรรถพล  ติมุลา
28. นางสาวเบญญาภา  ไชยราช
 
1. นายมรกต  โนมะยา
2. นายคงศักดิ์  เลิศฤทธิ์
3. นางสุธีรา  ยมนัตถ์
4. นางสมจินต์คนึง  ลือธิสาร
5. นางสาวมณีรัตน์  หวันวิเศษ
6. นายวีรกุล  บาลศิริ
7. นางสุรภี  ปินะเล
8. นายพลรบ  เหวห้วย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  วงศ์หินกอง
2. นายกิตติศักดิ์   มีภูงา
3. เด็กชายพลตรี  พิมพ์หาร
4. นายภูวดล   วงหินกอง
5. เด็กชายมังกร   แสนคง
6. เด็กชายยุทธการ   พรรษา
 
1. นายพินิจ   แก้วแสง
2. นางกรรณิกา   แก้วแสง
3. นางพจนีย์   คงสรรค์เสถียร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. เด็กชายเอกพล  พรมสกล
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติชัย  ทิพย์มาตร
 
1. นายวีระพัน  ไพศาล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  ศุภกร
 
1. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายธนโชติ  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชาย่ต้นตระกูล  ประทิน
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพันภสา  อินลา
 
1. นายปริญญา   พุทสีเสน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงนภัสธิดา  วิชาชัย
 
1. นายสำราญ  บุญกลอย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายอินทฤทธิ์  คำภาพันธ์
 
1. นางภารดี  ไพรสินธุ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. นายทองอินทร์  สักโก
 
1. นางนิลุบล  สายบุญมี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุธ   ทองมาก
 
1. นางสุพรรณี  อินทมนต์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ดีกุดตุ้ม
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  สามิบัติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สิมสีแก้ว
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 1. เด็กชายจิรายุทธ   สารางคำ
2. เด็กชายชานนท์   มูลตรี
3. เด็กชายณรงค์  วัณกิ่ง
4. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทจร
5. เด็กชายธนวัฒน์  คำสอง
6. เด็กชายธีรศักดิ์   วิเศษจันทร์
7. เด็กหญิงนันธิชา   ปกิระกะ
8. เด็กหญิงนิดาวรรณ    แท่นทอง
9. เด็กชายปฏิภาณ   ทองคำพานิชย์
10. เด็กหญิงปฐมาวดี   ทวีนันท์
11. เด็กชายประคอง   ศรีสนไชย
12. เด็กชายพงศกร   โคตรแสงอ่อน
13. เด็กชายพรสวรรค์    นงนวล
14. เด็กหญิงพฤษสุดา   ขนันไพร
15. เด็กชายรัตนพงค์   ศรีสะไหล
16. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ทับชาลี
17. เด็กหญิงวรรณภา   บุญแสง
18. เด็กชายวรวุฒิ   พิมปรุ
19. เด็กชายวิศิษฐ์   วงษ์สนิท
20. เด็กชายศรายุทธ   อุดทา
21. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ไชยศักดิ์
22. เด็กชายสถาพร   จังจิต
23. เด็กชายสัจจพล   หาพันธุ์
24. เด็กชายสินสมุทร  เสี่ยงสาย
25. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญภิโย
26. เด็กหญิงสุจิตรา    วดาพงษ์
27. เด็กหญิงอภัสรา   พรหมรักษา
 
1. นายมงคล   วันภักดี
2. นายอำไพ  หาพันธุ์
3. นายสุชาติ  แก้วไชย
4. นางสาวจันทร์จิรา  คำภักดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายอดิสร  หาญเสนา
 
1. นางประดับศรี  สีหาวงศ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงชาลิสา   หวลคิด
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพสุระ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โฉมหน้า
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฤทธิขันธ์
4. เด็กหญิงจรัญญา  ทองทิพย์
5. เด็กหญิงจันทร์นภา  แก้วบุตรดี
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสวาสดิ์
8. เด็กหญิงชนิสรา  แสงเพชร
9. เด็กหญิงชลนิชา  จันร่องคำ
10. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายปาน
11. เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน
12. เด็กหญิงญาดา  โคตรบุบผา
13. เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย
14. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามเพ็ง
15. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนสุธา
16. เด็กหญิงนฤมล  พิลาภ
17. เด็กหญิงนฤมล  พิลา
18. เด็กหญิงนิภานันท์  สมวงษ์
19. เด็กหญิงปฑิตตา  เสียงใหญ่
20. เด็กหญิงปนัสยา  บุญนนท์
21. เด็กหญิงพัชรพร  อภัยลุน
22. เด็กหญิงพิมริษา  เกสรบัว
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี
24. เด็กหญิงมัลลิกา  สมภูงา
25. เด็กหญิงรวิษฎา  สมมุติ
26. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณพันธ์
27. เด็กหญิงลักษณพร  แปวประเสริฐ
28. เด็กหญิงวิชุดา  สายเชื้อ
29. เด็กหญิงสาริศา  คงสมนึก
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเสนา
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริวัฒนานนท์
32. เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น
33. เด็กหญิงสุนิสา  ทีบุญมา
34. เด็กหญิงอชิรญา  พิพัฒนมงคล
35. เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ
36. เด็กหญิงอภิชญา  สิงหลสาย
37. เด็กหญิงอภิษฎา  พรมภูงา
38. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีบุตรดี
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาสนาม
 
1. นาง่จตุพร  สอนสนาม
2. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
3. นางสุพีพร  ยาสมร
4. นางวิจิตร  วันภูงา
5. นางสุมณฑา  สิงห์พันธ์
6. นางจินตนา  เกษหอม
7. นางสาวจารุณี  ภูหินกอง
8. นางสาวอัฆพา   ลาอินทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  พลสนาม
2. เด็กชายกิตติ  อยู่ไพร
3. เด็กหญิงพัชราวีย์  คงพันธ์
4. เด็กชายพิทยากร  คันทัพไทย
5. นางสาวสุกัญญา  รังทอง
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  วันโน
7. เด็กชายอัทธนีย์  สีแสวง
8. เด็กหญิงเมธกา  บุตรกันหา
 
1. นางอัมพิกา  เทพสุระ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายจักรพงษ์   ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม
4. เด็กชายพันกร   โกกระบูรณ์
5. เด็กชายภคพล   มืดทัพไทย
6. เด็กชายภัทรพล  สุดชาติ
7. เด็กหญิงวิชญาพร   สีทานันท์
8. เด็กหญิงวิริยา  หงษ์ศรี
9. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบัวชุม
10. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่ออื้อง   โพธิ์แสง
2. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
3. นางพิสมัย    บุตรโท
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีฮาด
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   ทองนวล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ต้นหนองสรวง
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  นามพยัค
5. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตชำ
6. เด็กหญิงอรญา   บุญจวง
 
1. นางสุนันทา   คงสวัสดิ์
2. นายคำพันธ์  คงสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สอนสำแดง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คนเพียร
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ทอนมาตร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีทรัพย์
5. เด็กหญิงณัฐฐิณี  สิมงาม
6. เด็กหญิงทิพวรินทร์  มีวิธี
7. เด็กหญิงธัญภัค  ยานิพันธ์
8. เด็กหญิงธิติยาพร  สุขรักษ์
9. เด็กหญิงสงกรานต์  คำสูงเนิน
10. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ผงษา
11. เด็กหญิงอติพร  ศรีเจียม
12. เด็กหญิงอทิตยา  เสนาคำ
 
1. นางเอมอร  คำมะสอน
2. นางสุทัศน์  สุ่มมาตย์
3. นางเพ็ญศรี  เสนานันท์
4. นางศิริลักษณ์  บัวหลวง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทดดอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลตรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยุง
4. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
5. นายพรชัย  ภูเหล่าม่วง
6. นายภูตระกูล  ชำระศรี
7. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
9. เด็กหญิงอภิระดา  พละชัย
10. นายอัษฎาวุฒิ  บุญสิทธิ์
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
12. เด็กหญิงแอนนา  มาลีมู้ดดี้
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นางทองปน   ไชยน้ำอ้อม
3. นางสมหมาย  บุญชำ
4. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาพร  สีทานันท์
6. เด็กหญิงวิริยา  หงษ์ศรี
7. เด็กหญิงวิลาสินี   บุรินรัมย์
8. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางนางไพรัตน์  เห็มวิจิตร
3. นางวิลาสินี  วรรณประเสริฐ
4. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยานี  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   เภาวะนะ
3. เด็กหญิงชุติมา  ชาคำไฮ
4. เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์กวาง
5. เด็กหญิงปนิตา  แก้วสีขาว
6. เด็กหญิงยุวธิดา   อ่วมกุล
7. เด็กหญิงรัชนีกร  โตอุ่นเพชร
8. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์ทอง
9. เด็กหญิงศศิธร   มูลจันทร์
10. เด็กหญิงศิริขวัญ   โมลา
11. เด็กหญิงศุวิตา   นามบุรี
12. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สิงห์ทอง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เพี้ยก่ำ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงสรรค์
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิ่มมาศ
16. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางส่งศรี  เจริญรบ
2. นางวารุณี   ทองย่อ
3. นางเสาวนีย์  ศรีอภิญญา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุระสังข์
2. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยา
3. เด็กหญิงนันทิชา  พรมกุง
4. เด็กหญิงปริญากร  นันไท
5. เด็กหญิงปรียานุช  เมืองหนองหว้า
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เสนาบุตร
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีคลัง
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธรรมรัตน์
9. เด็กหญิงวรัมพร  จันทร์สระคู
10. เด็กหญิงศิไรรัตน์  สีลาเกตุ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาพลอย
12. เด็กหญิงอรปรีญา  บุตรบุญชู
13. เด็กหญิงอริศรา  เทพจันทา
 
1. นางอรไท  นิลเนตร
2. นางอรวรรณ  ชัยปฏิวัติ
3. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายทนัสกิจ  คำผง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  พรหมสุข
3. เด็กชายนพภนัย  บุญล้ำ
4. เด็กชายสิทธิกร  พันธ์เหมา
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คานทอง
 
1. นายนรากร  นารีนาถ
2. นางรสิตา  เลิศพันธ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิน   ผาช้างเผือก
2. เด็กหญิงธนาภา   ผาช้างเผือก
 
1. นายวิจิตร   ภูวชินพงศ์
2. นางสาวอัญมณี   นิลเพชร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเขียว 1. เด็กชายณัฐวัตร  กำลังเลิศ
2. เด็กชายธีรนันท์  ดวงอินทร์
3. เด็กชายบดินทร์  รินสาทร
4. เด็กชายภูธเนศ  สมันศรี
5. เด็กชายวชิรากรณ์  หวลอาลัย
6. เด็กชายสิริราช  ขจรนาถ
 
1. นางวิลัย  อรุโณ
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญแจ่ม
3. นางสมจิต  ขันหนองจอก
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กชายณพวิชญ์  มั่นยืน
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ  มุ่งภู่กลาง
3. เด็กชายพัฒนา  สาเกตุ
4. เด็กชายภูวดล  สุวรรณ
5. เด็กชายสันติกร  วงษ์จันทร์แดง
6. เด็กชายอนุชา  มานะดี
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีเรือง
2. นายณพธษร  จุลวงษ์
3. นางสมสมัย  น้อยบุดดี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  ผลาผล
2. เด็กชายปรีชา   มหาดไทย
3. เด็กชายพงศกร   บุญศักดิ์
4. เด็กชายพีรพล  ทะวันกุล
5. เด็กชายภูวดล  บัวขาว
6. เด็กชายรุ่งสุริยา  สุจริต
7. เด็กชายศิวกร  ปัทมฤทธิ์
8. เด็กชายสุพจน์   เล็บขาว
 
1. นายนพดล  แสงน้ำ
2. นางดวงจันทร์  แสงน้ำ
3. นายอาทิตย์  สามิบัติ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นมาลย์
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ทนงยิ่ง
3. เด็กหญิงลภัสรดา  อัญชุลี
 
1. นางชวาลิน  พรหมกัลป์
2. นายวสิต  พรหมกัลป์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. นายพงศกร  เศษโถ
2. เด็กหญิงรสรินทร์  จันทอินทร์
3. นางสาวอรทัย  หัวโส
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
2. นางสาววัชรากรณ์  กองมณี
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงปิยพร  สวนมอญ
2. เด็กหญิงยุวดี  สุดพังยาง
 
1. นายอภิชาติ  สิงทอน
2. นายมงคล  จันดารัตน์
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงบุญสุดา  กงทัพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บานกลีบ
 
1. นางญาดา  ไชยแสน
2. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธัญญา  บัวกลาง
2. เด็กชายอภิชาติ  รินยุวะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   พันเพ็ชร
 
1. นายอิทธิพล  บุญเดช
2. นางสาวพรพรรณ  พลอาษา
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงูเหลือม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายเกรียงไกร  เสชู
 
1. นายพล  กองการ
2. นางอุบล  วิชัย
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 1. เด็กชายพงศกร   โชติยา
2. เด็กชายเจษฎาพร   แสงสีงาม
 
1. นายสุวิทย์   พื้นสะอาด
2. นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายชินภัทร   บุญชมภู
2. เด็กชายธีรภัทร  แหล่งสนาม
 
1. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
2. นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กชายณรงค์   จันสีดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชมทอง
 
1. นายธนวัฒน์   บุญทัน
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์   กุลวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์   หอมฟุ้ง
2. นางมนเทียน  เกณทวี
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา   พิมเสน
2. เด็กหญิงเจนจิรา   วงษ์สนิท
 
1. นายวุฒิพงษ์   หอมฟุ้ง
2. นายพิพัฒน์ชัย   ศรีสุไชย
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กหญิงยูถิกา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายยศกาญจน์  เดชสองชั้น
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  น้อมวารีย์
2. เด็กชายไพรัช  เงินแท่ง
 
1. นายทองยศ  เพ็งวิชัย
2. นายสายันต์  ต้นทัพไทย
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีระดา  โต่นวุธ
2. เด็กหญิงมธุริน  หอมเนียม
 
1. นางวิจิตรา  นามจันทร์ดา
2. นางฤทัยทิพย์  ไตรทิพย์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สีทิศ
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญสัตย์
3. เด็กชายวรดร  นาสถิตย์
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวนิตยา  ตองติดรัมย์
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นางสาวธีรภรณ์  บุญศร
2. นางสาวมลิวรรณ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายรุ่งทิวา  เศษลือ
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป
2. เด็กหญิงปานรพี  แสงแสน
3. เด็กชายภานุเดช  ชัยสงคราม
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นางสาวธีรภรณ์  บุญศร
2. นางสาวภิญญดา  สุรีนาม
3. นางสาวมลิวรรณ  โพธิ์งาม
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชา  เก่งมนตรี
2. เด็กหญิงนันธิดา  ชาแสง
3. เด็กชายรชต  สินพรม
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญพาทำ
2. นางสาวชนากานต์  มูลจันทร์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ครองยุทธ
2. เด็กชายภูชนะชัย  ปาละทา
3. เด็กชายอาร์มศิริชัย  ชัยวิเศษ
 
1. นายรังสฤษฏ์  พิพัฒน์พร
2. นายจีระศักดิ์  เจริญชัย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายจีรศักดิ์   รุ่งจรัส
2. เด็กชายธีรพันธ์   กัญญาคำ
3. เด็กชายไพบูลย์  บุญเป้า
 
1. นางสำเนียง   กัญญาคำ
2. นางสุภา   บำรุงเอื้อ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงมะโรง
2. นายอภิเดช   ศรีมีเทียม
3. นายเกียรติศักดิ์   พนธิแสง
 
1. นายวันนา   นำสุข
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เเสงสระคู
2. เด็กหญิงธิติมา  ค้ำชู
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เอ็นสุข
4. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เเพงภูงา
5. เด็กหญิงมณีพร  ปรากฏรัฐ
6. เด็กหญิงมณีพลอย  ปรากฏรัฐ
 
1. นางอรทัย  บุญสองชั้น
2. นางประคอง  พรมภูงา
3. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเบ้า
6. เด็กหญิงโสรยา  เพียรสร้าง
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กหญิงพิยะฎา  เดชศรี
2. เด็กหญิงมัญทิตา  โสน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  โอนทอง
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางบัวเพ็ชร  จอมคำสิงห์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เศษโถ
2. เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร
3. เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายชาญวิทย์  อาจสม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา   วงษ์ชาดา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   ลาศา
3. เด็กหญิงอารียากร   เกื้อกูล
 
1. นางสาวอรรัตน์  ลัดดา
2. นางธันยาพร  สุริโย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. นางสาวขวัญนภา  แสวงจันทร์
2. เด็กชายทินภัทร  กะการดี
3. นางสาวสุภัทรา  ราชรักษา
 
1. นายราชัญ  ผุยปุโรย
2. นายสุระชัย  จำปาทิพย์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  จำสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิชา  บัวไข
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นวลวรรณ์
 
1. นางแพงศรี  เจริญใส
2. นางวัชรี  สุขดาษ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยินทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชริดา  เลิศม่วง
3. เด็กหญิงสาธิตา  ดำเนินงาม
 
1. นางสาวมนตอมร  บุตรกันหา
2. นางรุ่งทิวา  โสดา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ละเอียด
3. เด็กหญิงเบญจพร  โสภารัตน์
 
1. นางนันท์นภัส  บุตรรักษา
2. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ใจดี
2. เด็กหญิงนริศรา   ชารี
3. เด็กหญิงภาวิดา   ใจดำ
 
1. นางมณีรัตน์   คำจำปา
2. นางอรัญญา   ศรีคำมี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  พุฒมี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา   ม่วงสาย
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  จินดาหนา
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางชมพูนุช  ศรีมีเทียน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงชญานี  สุดเนตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  ผลาผล
3. เด็กหญิงอรณี  กุลโพนเมือง
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
2. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุระพินิจ
2. เด็กชายลัดดา  ขันติตะ
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  ท่าฉลาด
 
1. นางรุ่งเรือง  เวียงสมุทร
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1. เด็กชายธนธรณ์  แสนโพธิ์
2. นายธันวา  เลิศล้ำ
3. เด็กชายยุทธพล  ทาเต็มผล
 
1. นายสมบุญ  จุปะมะตัง
2. นางพิกุล  แท่นประยุทธ
 
112 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   แก้วอารีย์
2. เด็กชายธนภัทร   วงศ์บุญ
3. เด็กชายปฏิพล  ไชยคำมิ่ง
 
1. นางราตรี   พวงช้อย
2. นางอินทนิล   ขาวผ่อง
 
113 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1. เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม
2. เด็กหญิงนันทภรณ์   สวัสดิพงษ์
3. เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท
 
1. นางจารุพร   คำลอย
2. นางทัศนีย์   สิงห์ภักดี
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายธนา  วรบุตร
2. เด็กหญิงภูสุดา   วรบุตร
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   แสนมาตย์
 
1. นางสาวธนวัน   ทองนวล
2. นางสาวณัชชา   นาดอนดู่
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  จวงพลงาม
2. เด็กชายธีระพงษ์  พรหมวิเชียร
3. เด็กชายภานุมาศ   ลาน้ำเที่ยง
 
1. นายธีรเดช  พิมภูงา
2. นางสาวจารุวรรณ  แสงสุมาศ
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายปัญญา  ถานัดดี
2. เด็กหญิงพรธีรา  แพงคำรักษ์
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีรัตนพันธ์
2. เด็กชายภูริวัฒน์  พานิชย์ดี
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
2. นางสาววิยะดา  จันดา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายธนโชติ   ปานสนาม
 
1. นายสถิตย์  สุริยะวัฒนานนท์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 1. เด็กชายพิชิต   หล้าหัวหนอง
 
1. นายอัมพร   วินทะไชย
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์
 
1. นางสุปัน  มืดทัพไทย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันสุระ
2. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงนันทิดา  หนักแน่น
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะออน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กระแสโท
6. เด็กหญิงอารยา  มาศพันธุ์
7. เด็กหญิงอ้อม  ทองทิพย์
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
3. นางสุมณฑา  สิงห์พันธ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายวิทวัช  แสงเนตร
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แผงพันธ์
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มงคลศรี
 
1. นายประยม  เสงี่ยมทรัพย์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงรติพร  เนียมจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   นาดอนดู่
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรวิกา  บังผาจาน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริศา   เพ็ญริยะ
 
1. นางละม่อม   ชิณภา
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. นายศุภชัย  พันชารี
 
1. นางสมใจ  มูลหล้า
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรินทร์  สูงห้างหว้า
2. เด็กชายศุภกร  นวภา
3. เด็กชายศุภชัย  รักเที่ยง
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางนัฏฐิกา  เรืองวงษ์งาม
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสนาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตามบุญ
3. เด็กหญิงอุมากร  ภูปัง
 
1. นางปราณี  สามมิบัติ
2. นางสังวรณ์  คันถี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ยิ้มรัมย์
2. เด็กหญิงอนัตยา  กุตมาสูรย์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจกลาง
 
1. นางสังวาล  อันทะชัย
2. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กชายสุเมธ  สิงห์นอก
3. เด็กชายเจษฎา  ศิลารักษ์
 
1. ดร.มณีวรรณ  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางไสว  ด่านซ้าย
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายชัยบัญชา   สืบเพชร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำเล็ก
3. เด็กชายนครินทร์  มีถาวร
 
1. นางโสภา  เศรษโถ
2. นางสาวสมเพียร  เหลาคา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองสีสุข
2. เด็กชายสมภพ  พันแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีมี
 
1. นางมาลา  บุญกลอย
2. นางสาวมลฤดี  ผลอ้อ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุภษร
2. เด็กชายอานนท์  ภูอาจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
2. นางสาวชุติมา  ธงศรี
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันเสนา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  โครวัตร
 
1. นายสุพจน์  ไชยสิทธิ์
2. นางปฤษฎางค์  พารา
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภูริชาติ  คำภา
2. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วไพรวัน
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ภู่หมื่นไวย์
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันทพร  วินทะไชย
2. เด็กชายภานุเดช  วาสนาม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญชำ
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางอาทิตยา  ประทิน
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กชายรัชชัย   จำปายศ
 
1. นายวันฉัตร   ชาติประเสริฐ
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุภิวงค์
 
1. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองย่างงัว 1. เด็กชายปฏิญญา   วรนาม
 
1. นายวีรชัย  มาตรหลุบเลา
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุภิวงค์
 
1. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายสุรเกียรติ  แสงทวี
 
1. นางลำพูน  ไวยกรรณ์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. นายพรประสิทธิ์  คงสัตย์
 
1. นายสมหมาย  ปาปะเกา
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทพัทธ์   ศรีหนา
 
1. นายสมหมาย  ปาปะเกา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายสุริยา  ศรีหนา
 
1. นายสมหมาย  ปาปะเกา
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตะคุณ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุมผัน
3. เด็กชายจักรรินทร์  ลือจันดา
4. เด็กหญิงจุฑาธิป  ขันเงิน
5. เด็กหญิงณัฐติการ์  นามโคตร
6. เด็กชายธีรภัทร  บุญตรี
7. เด็กชายน้ำพุ  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงปวีณา  พลโยธา
9. เด็กหญิงปาริชาติ  กุมผัน
10. เด็กชายพิเศษ  จักกระดาน
11. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
12. เด็กชายภาณุพงศ์  คำแหงพล
13. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินทร์ชื่น
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
15. เด็กหญิงวรรณา  กุมผัน
16. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
17. เด็กหญิงวิไลจิตร  บุญสิทธิ์
18. เด็กหญิงศศิภา  พิชิต
19. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้อยบาท
20. เด็กชายสถาปนา  ประเสริฐโสภา
21. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
22. เด็กชายสิริวัฒน์  สมภาร
23. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
24. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
25. เด็กหญิงสุลลิตา  เสือสา
26. เด็กหญิงอภิระดา  พละชัย
27. เด็กชายอานุภาพ  ก้ออิสละ
28. เด็กหญิงเบญจารจิตร  ดวงระหว้า
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
3. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
4. นางบุษรา  กุมผัน
5. นางสมหมาย  บุญชำ
6. นางพัชรินทร์  วรรณทอง
7. นางสวาสดิ์  แท่นประทุม
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุมผัน
2. เด็กหญิงจิตตา  น้อยบาท
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทดดอน
4. เด็กหญิงชฏาทิพย์  ปะโตพะยัง
5. เด็กหญิงณัฐติการ์  นามโคตร
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงศ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลตรี
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยุง
9. เด็กชายธีรภัทร  บุญตรี
10. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
11. เด็กหญิงปวีณา  พลโยธา
12. เด็กหญิงปาริชาติ  นนท์อ่อน
13. นายพรชัย  ภูเหล่าม่วง
14. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
15. เด็กชายภูตระกูล  ชำระศรี
16. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินทร์ชื่น
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
18. เด็กหญิงละมุน  ละผิว
19. เด็กชายวัชรพงษ์  ทวีพัฒน์
20. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
21. เด็กหญิงวิไลจิตร  บุญสิทธิ์
22. เด็กหญิงศศิภา  พิชิต
23. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้อยบาท
24. เด็กชายสถาปนา  ประเสริฐโสภา
25. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
26. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
27. เด็กหญิงอภิรดา  พละชัย
28. นายอัษฎาวุฒิ  บุญสิทธิ์
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยบาท
30. เด็กหญิงแอนนา  มาลีมู้ดดี้
 
1. นายมณี  หัสจรรย์
2. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
3. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
4. นางสมหมาย  บุญชำ
5. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
6. นายปราโมทย์  ห้อยทอง
7. นายศุภการ  กุมผัน