สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองพนมไพร 22 3 2 0 27
2 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 22 1 1 0 24
3 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 19 4 2 0 25
4 เมืองสุวรรณภูมิ 18 0 0 0 18
5 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 17 8 0 0 25
6 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 17 7 0 0 24
7 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 17 4 0 0 21
8 บ้านข่อย 13 6 2 0 21
9 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 13 2 3 0 18
10 บ้านคูดินทราย 13 1 2 0 16
11 น้ำคำใหญ่วิทยา 12 2 0 1 14
12 บ้านสว่าง 11 4 2 0 17
13 สามขาพิทยาคม 11 2 2 0 15
14 บ้านคูเมือง 11 2 1 0 14
15 บ้านแจ้ง 11 1 1 0 13
16 เมืองปทุมรัตต์ 10 7 2 0 19
17 จตุรคามพัฒนา 10 3 2 0 15
18 ชุมชนบ้านโพนเมือง 10 3 1 0 14
19 บ้านหนองแล้ง 10 1 1 0 12
20 บ้านเมืองสรวง 10 1 0 0 11
21 เมืองจำปาขัน 9 5 1 0 15
22 เมืองอาจสามารถ 9 3 1 0 13
23 บ้านโพนแท่น 9 2 1 1 12
24 บ้านน้ำอ้อม 9 2 1 0 12
25 โนนไทยวิทยาคาร 9 2 1 0 12
26 บ่อพันขันวิทยา 9 1 0 0 10
27 หนองบัวประชาสรรค์ 9 0 0 0 9
28 บ้านมะกอก 8 3 2 0 13
29 หนองยางวิทยาคม 8 3 0 0 11
30 ชุมชนบ้านหนองฮี 8 2 3 0 13
31 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 8 1 0 0 9
32 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 0 0 0 8
33 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 0 0 0 8
34 ยางคำวิทยา 7 4 0 0 11
35 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 7 3 0 1 10
36 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 7 3 0 0 10
37 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 7 2 3 0 12
38 บ้านตาจ่อยหนองสระ 7 2 2 1 11
39 บ้านโนนสวรรค์ 7 2 1 1 10
40 ทุ่งกุลาประชารัฐ 7 2 0 0 9
41 บ้านดงครั่งน้อย 7 1 2 0 10
42 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 7 1 1 0 9
43 ดอนกลอยวิทยาคาร 7 1 1 0 9
44 เมืองเกษตรวิสัย 7 1 1 0 9
45 บ้านโนนจิกหนองคู 7 1 1 0 9
46 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 6 9 2 0 17
47 บ้านหินกอง 6 4 0 1 10
48 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 6 2 1 0 9
49 บ้านโพนทัน 6 2 1 0 9
50 บ้านกอกแก้ว 6 2 0 0 8
51 ชุมชนบ้านหมากยาง 6 2 0 0 8
52 บ้านหนองเหล็ก 6 2 0 0 8
53 บ้านหนองอีเข็ม 6 1 0 0 7
54 บ้านฝาง 6 0 1 1 7
55 คุรุราษฎร์สามัคคี 6 0 0 0 6
56 บ้านฮ่องสังข์ 5 5 5 2 15
57 บ้านหัวนา(พนมไพร) 5 4 4 0 13
58 บ้านดงหมากไฟ 5 2 2 0 9
59 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 5 2 1 0 8
60 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 5 2 0 0 7
61 หนองขามวิทยา 5 1 2 0 8
62 บ้านผำโนนสว่าง 5 1 2 0 8
63 วารีสวัสดิ์วิทยา 5 0 1 1 6
64 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 0 1 0 6
65 ชุมชนบ้านผำ 5 0 0 0 5
66 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 0 0 0 5
67 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 0 0 0 5
68 บ้านดงเมืองจอก 4 6 2 0 12
69 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 4 5 1 1 10
70 บ้านเขวาโคกสวายโดด 4 5 1 0 10
71 โพนขวาวพิทยาคม 4 3 0 0 7
72 บ้านหนองคูณ 4 2 1 0 7
73 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 4 2 1 0 7
74 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 4 2 0 0 6
75 บ้านขามป้อม 4 2 0 0 6
76 บ้านเป้า 4 2 0 0 6
77 บ้านโพนงาม 4 2 0 0 6
78 บ้านหนองฮาง 4 1 2 1 7
79 บ้านนกเหาะ 4 1 0 0 5
80 บ้านร้านหญ้า 4 1 0 0 5
81 บ้านหนองพลับ 4 1 0 0 5
82 บ้านแสนสี 4 0 1 0 5
83 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 4 0 1 0 5
84 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 0 1 0 5
85 บ้านกู่กาสิงห์ 4 0 0 0 4
86 บ้านกุดเขียว 4 0 0 0 4
87 หนองย่างงัว 4 0 0 0 4
88 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 0 0 0 4
89 หนองพระบางตลาดม่วง 4 0 0 0 4
90 บ้านค้อโนนสว่าง 4 0 0 0 4
91 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 0 0 0 4
92 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 0 0 0 4
93 ไตรคามสามัคคี 4 0 0 0 4
94 บ้านเขวาหรดี 3 4 1 0 8
95 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 3 3 2 1 8
96 ชีโหล่นวิทยา 3 3 1 1 7
97 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 3 2 1 0 6
98 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 3 2 1 0 6
99 ห้วยหินลาด 3 2 0 1 5
100 บ้านหัวนา 3 2 0 0 5
101 บ้านโพนหิน 3 2 0 0 5
102 บ้านสูงยาง 3 1 1 0 5
103 บ้านเหล่าติ้ว 3 1 1 0 5
104 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 3 1 1 0 5
105 บ้านดู่ฝายใหญ่ 3 1 0 0 4
106 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
107 บ้านบัวขาว 3 1 0 0 4
108 สาวแหวิทยา 3 1 0 0 4
109 บ้านดงครั่งใหญ่ 3 1 0 0 4
110 บ้านเหล่าฮก 3 1 0 0 4
111 บ้านดอกไม้ 3 1 0 0 4
112 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 3 1 0 0 4
113 โสภาพพิทยาภรณ์ 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองแวง 3 0 1 0 4
115 บ้านหนองขาม 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
117 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 0 0 0 3
118 บ้านดู่ 3 0 0 0 3
119 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 0 0 0 3
120 บ้านคำพระ 3 0 0 0 3
121 บ้านจานใต้ 3 0 0 0 3
122 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 0 3
123 บ้านโพธิ์น้อย 3 0 0 0 3
124 นานวลราษฎร์นิยม 2 6 1 1 9
125 บ้านสระโพนทอง 2 4 0 0 6
126 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 2 3 0 0 5
127 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 2 2 3 0 7
128 หนองหินใหญ่วิทยา 2 2 1 1 5
129 บ้านจานเหนือ 2 2 1 0 5
130 บ้านโพธิ์ใหญ่ 2 2 0 0 4
131 บ้านนา 2 2 0 0 4
132 บ้านเขวาตะคลอง 2 2 0 0 4
133 บ้านโพนสูง 2 2 0 0 4
134 บ้านเด่นราษฎร์ 2 2 0 0 4
135 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 2 1 2 1 5
136 บ้านแคน (วันครู 2503) 2 1 2 0 5
137 บ้านหนองไศล 2 1 1 0 4
138 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 1 1 0 4
139 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 2 1 0 0 3
140 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 2 1 0 0 3
141 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 2 1 0 0 3
142 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 1 0 0 3
145 สีสวาดเล็บขาว 2 1 0 0 3
146 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 2 0 1 0 3
147 บ้านหนองบัว 2 0 1 0 3
148 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 1 0 3
149 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 0 0 0 2
151 บ้านโนน 2 0 0 0 2
152 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 0 0 0 2
153 วัดแจ่มอารมณ์ 2 0 0 0 2
154 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
155 จตุคามวิทยา 2 0 0 0 2
156 ดงเกลือวิทยา 2 0 0 0 2
157 บ้านคูฟ้า 2 0 0 0 2
158 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
159 บ้านธาตุจอมศรี 2 0 0 0 2
160 บ้านบุ่งเบา 2 0 0 0 2
161 บ้านหัวดง 2 0 0 0 2
162 บ้านตลาดไชย 2 0 0 0 2
163 บ้านโนนตาด 2 0 0 0 2
164 เมืองโพนทราย 2 0 0 0 2
165 โนนสะอาดหนองแต้ 2 0 0 0 2
166 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 6 1 1 8
167 บ้านโนนแฮด 1 2 2 0 5
168 บ้านหนองทัพไทย 1 2 2 0 5
169 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 1 2 1 0 4
170 บ้านเมืองคลอง 1 2 1 0 4
171 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 2 1 0 4
172 บ้านหนองสระหงส์ 1 2 0 0 3
173 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 2 0 0 3
174 บ้านขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
175 บ้านหนองนาหล้า 1 2 0 0 3
176 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 1 0 3
177 บ้านหนองมะเขือ 1 1 1 0 3
178 บ้านเหล่าข้าว 1 1 0 0 2
179 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 0 0 2
180 บ้านหมอตา 1 1 0 0 2
181 บ้านโพนพอุง 1 1 0 0 2
182 บ้านน้ำคำน้อย 1 1 0 0 2
183 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
184 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
185 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 0 1 0 2
186 บ้านงูเหลือม 1 0 1 0 2
187 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 0 1 0 2
188 บ้านเหนือ 1 0 1 0 2
189 บ้านดอนแดง 1 0 1 0 2
190 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 1
191 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
192 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
193 เมืองอารัมย์ 1 0 0 0 1
194 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
195 บ้านดงบัง 1 0 0 0 1
196 บ้านทองหลาง 1 0 0 0 1
197 บ้านธาตุสามัคคี 1 0 0 0 1
198 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 0 0 0 1
199 บ้านอีเม้ง 1 0 0 0 1
200 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
201 บ้านพิลา 1 0 0 0 1
202 ปัญจคามประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
203 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 1 0 0 0 1
204 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
205 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
206 หนองกุงวิทยา 1 0 0 0 1
207 บ้านคุยผงดงน้อย 1 0 0 0 1
208 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
209 ชีโนวาทธำรง 1 0 0 0 1
210 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 0 0 0 1
211 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 0 0 0 1
212 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 0 0 1
213 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 0 0 0 1
214 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
215 บ้านยางเลิง 1 0 0 0 1
216 บ้านวารีสีสุก 1 0 0 0 1
217 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองยางหนองไผ่ 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 0 0 0 1
221 บ้านหัวช้าง 1 0 0 0 1
222 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
223 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
224 บ้านโนนทรายสระทอง 1 0 0 0 1
225 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 0 1
226 วัดบ้านโพนเงิน 1 0 0 0 1
227 หว่านท่าสมอวิทยา 0 3 0 0 3
228 บ้านสองชั้น 0 2 1 0 3
229 บ้านหนองเรือ 0 2 1 0 3
230 หนองผือ โนนค้อ 0 2 1 0 3
231 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 2 0 0 2
232 บ้านป่ายาง 0 2 0 0 2
233 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 0 2 0 0 2
234 บ้านสาหร่าย 0 2 0 0 2
235 บ้านหนองหัวคน 0 2 0 0 2
236 บ้านหัวดอนชาด 0 2 0 0 2
237 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 2 0 0 2
238 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 2 0 0 2
239 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 1 1 0 2
240 บ้านหัวดงกำแพง 0 1 1 0 2
241 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 1 1 0 2
242 บ้านดงมัน 0 1 0 1 1
243 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
244 บ้านคำแดง 0 1 0 0 1
245 บ้านดอนยาง 0 1 0 0 1
246 บ้านน้ำคำ 0 1 0 0 1
247 บ้านหญ้าหน่อง 0 1 0 0 1
248 เชื้อจรูญวิทย์ 0 1 0 0 1
249 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 2 0 2
250 บ้านสวนปอ 0 0 1 0 1
251 บ้านค้อแสนสี 0 0 1 0 1
252 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 1 0 1
253 บ้านแดง 0 0 1 0 1
254 บ้านโหรา 0 0 1 0 1
255 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0
256 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 931 325 133 21 1,389