สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุวรรณภูมิ 11 1 1 13 18 0 0 0 18
2 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 9 4 1 14 19 4 2 0 25
3 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 6 3 2 11 22 1 1 0 24
4 บ้านข่อย 5 4 2 11 13 6 2 0 21
5 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 5 1 4 10 17 8 0 0 25
6 เมืองจำปาขัน 4 1 0 5 9 5 1 0 15
7 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 1 0 5 5 0 1 0 6
8 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 3 6 2 11 17 7 0 0 24
9 บ้านสว่าง 3 2 2 7 11 4 2 0 17
10 เมืองปทุมรัตต์ 3 2 1 6 10 7 2 0 19
11 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 3 2 0 5 13 2 3 0 18
12 สามขาพิทยาคม 3 2 0 5 11 2 2 0 15
13 คุรุราษฎร์สามัคคี 3 1 0 4 6 0 0 0 6
14 บ้านกู่กาสิงห์ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
15 บ้านมะกอก 3 0 1 4 8 3 2 0 13
16 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 0 1 4 7 1 1 0 9
17 อนุบาลเมืองพนมไพร 2 4 4 10 22 3 2 0 27
18 หนองยางวิทยาคม 2 2 1 5 8 3 0 0 11
19 บ้านฝาง 2 2 1 5 6 0 1 1 7
20 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 1 2 5 7 3 0 0 10
21 บ้านคูเมือง 2 1 1 4 11 2 1 0 14
22 บ่อพันขันวิทยา 2 1 1 4 9 1 0 0 10
23 บ้านหินกอง 2 1 0 3 6 4 0 1 10
24 บ้านหนองขาม 2 1 0 3 3 0 0 0 3
25 บ้านน้ำอ้อม 2 0 2 4 9 2 1 0 12
26 ชุมชนบ้านโพนเมือง 2 0 1 3 10 3 1 0 14
27 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 1 3 7 2 1 1 10
28 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 0 0 2 7 3 0 1 10
29 บ้านดงครั่งน้อย 2 0 0 2 7 1 2 0 10
30 บ้านดงหมากไฟ 2 0 0 2 5 2 2 0 9
31 บ้านหนองจาน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 5 0 6 17 4 0 0 21
33 บ้านแจ้ง 1 4 1 6 11 1 1 0 13
34 บ้านหนองแล้ง 1 4 1 6 10 1 1 0 12
35 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 3 0 4 7 2 3 0 12
36 ชุมชนบ้านผำ 1 3 0 4 5 0 0 0 5
37 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1 2 3 6 8 0 0 0 8
38 โนนไทยวิทยาคาร 1 2 1 4 9 2 1 0 12
39 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 2 1 4 8 1 0 0 9
40 ชุมชนบ้านหนองฮี 1 2 0 3 8 2 3 0 13
41 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1 2 0 3 8 0 0 0 8
42 ดอนกลอยวิทยาคาร 1 2 0 3 7 1 1 0 9
43 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1 2 0 3 5 2 1 0 8
44 บ้านดู่ฝายใหญ่ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
45 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 1 2 4 5 4 4 0 13
46 บ้านหนองคูณ 1 1 2 4 4 2 1 0 7
47 จตุรคามพัฒนา 1 1 1 3 10 3 2 0 15
48 ทุ่งกุลาประชารัฐ 1 1 1 3 7 2 0 0 9
49 บ้านกุดเขียว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
50 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 1 1 3 3 2 1 0 6
51 บัวสูงบัวเงินวิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
52 น้ำคำใหญ่วิทยา 1 1 0 2 12 2 0 1 14
53 บ้านเมืองสรวง 1 1 0 2 10 1 0 0 11
54 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1 1 0 2 6 2 1 0 9
55 บ้านกอกแก้ว 1 1 0 2 6 2 0 0 8
56 หนองย่างงัว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
57 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
58 บ้านม่วง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านโพนแท่น 1 0 4 5 9 2 1 1 12
60 เมืองอาจสามารถ 1 0 3 4 9 3 1 0 13
61 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 0 2 3 4 0 0 0 4
62 เมืองเกษตรวิสัย 1 0 1 2 7 1 1 0 9
63 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 0 1 2 4 5 1 1 10
64 บ้านนกเหาะ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
65 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านโนน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านโพนทัน 1 0 0 1 6 2 1 0 9
68 ชุมชนบ้านหมากยาง 1 0 0 1 6 2 0 0 8
69 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 5 2 0 0 7
70 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 2 0 0 6
71 บ้านหนองฮาง 1 0 0 1 4 1 2 1 7
72 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
73 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
74 บ้านดู่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 นานวลราษฎร์นิยม 1 0 0 1 2 6 1 1 9
76 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
77 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดแจ่มอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
83 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองอีเข็ม 0 3 0 3 6 1 0 0 7
85 บ้านร้านหญ้า 0 3 0 3 4 1 0 0 5
86 บ้านแสนสี 0 3 0 3 4 0 1 0 5
87 บ้านขามป้อม 0 2 1 3 4 2 0 0 6
88 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 2 0 2 4 5 1 0 10
89 บ้านเป้า 0 2 0 2 4 2 0 0 6
90 บ้านคูดินทราย 0 1 3 4 13 1 2 0 16
91 บ้านโนนจิกหนองคู 0 1 3 4 7 1 1 0 9
92 บ้านฮ่องสังข์ 0 1 3 4 5 5 5 2 15
93 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 1 3 4 5 0 0 0 5
94 บ้านเขวาหรดี 0 1 3 4 3 4 1 0 8
95 หนองบัวประชาสรรค์ 0 1 2 3 9 0 0 0 9
96 หนองพระบางตลาดม่วง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
97 ยางคำวิทยา 0 1 1 2 7 4 0 0 11
98 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 1 2 7 2 2 1 11
99 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 6 2 0 0 8
100 หนองขามวิทยา 0 1 1 2 5 1 2 0 8
101 บ้านค้อโนนสว่าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
102 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 1 2 3 3 2 1 8
103 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
104 บ้านดงเมืองจอก 0 1 0 1 4 6 2 0 12
105 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
106 บ้านสูงยาง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
107 บ้านบัวขาว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
108 สาวแหวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านคำพระ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 0 1 0 1 2 2 3 0 7
112 บ้านจานเหนือ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
113 บ้านนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
114 บ้านเขวาตะคลอง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
115 บ้านโพนสูง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
116 บ้านหนองไศล 0 1 0 1 2 1 1 0 4
117 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
118 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 ดงเกลือวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านคูฟ้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนแฮด 0 1 0 1 1 2 2 0 5
125 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
126 บ้านเหล่าข้าว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
127 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
128 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
129 บ้านสระบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
130 เมืองอารัมย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านดงบัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านธาตุสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
135 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
136 บ้านอีเม้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 0 0 3 3 4 0 0 0 4
139 ชีโหล่นวิทยา 0 0 2 2 3 3 1 1 7
140 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 0 1 1 6 9 2 0 17
141 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 0 1 1 5 0 1 1 6
142 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
143 บ้านหนองพลับ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
144 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 0 1 1 4 0 1 0 5
145 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
146 บ้านหัวนา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
147 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 1 1 3 1 1 0 5
148 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
149 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
150 บ้านเหล่าฮก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
151 บ้านจานใต้ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
152 บ้านเด่นราษฎร์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
153 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 0 1 1 2 1 2 1 5
154 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
155 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
157 บ้านหัวดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
158 บ้านเมืองคลอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
159 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
160 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
161 บ้านเหนือ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
162 บ้านพิลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
163 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
164 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
165 บ้านศาลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
167 หนองกุงวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
168 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
169 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 5 1 2 0 8
170 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 4 3 0 0 7
171 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
172 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
173 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
174 ห้วยหินลาด 0 0 0 0 3 2 0 1 5
175 บ้านโพนหิน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
176 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
177 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
178 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
179 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
180 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
181 บ้านสระโพนทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
182 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
183 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
184 บ้านแคน (วันครู 2503) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
185 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
186 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
187 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
188 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
189 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
190 บ้านตลาดไชย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 เมืองโพนทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 1 6 1 1 8
195 บ้านหนองทัพไทย 0 0 0 0 1 2 2 0 5
196 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
197 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
198 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
200 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
201 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
202 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
208 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านยางเลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านโพนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
229 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
230 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
231 หนองผือ โนนค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
232 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
233 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
234 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
235 บ้านสาหร่าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
236 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
237 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
238 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
239 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
240 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
241 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
242 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
243 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
244 บ้านคำแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
250 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
251 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
252 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านโหรา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 156 121 430 931 325 133 21 1,389