หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ นาไชย์โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พวงพยอมหนองม่วงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธรศรีโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ วรรณพินิจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิทโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สิทธิสงค์โรงเรียนบ้านเมืองคลองประธานกรรมการ
2. นายวรยศ อินทรวรศิลป์โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
3. นายนันทวิชญ์ จุนทวิเทศโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางสาวชโลธร วิยะรสโรงเรียนชุมชนโพนเมืองกรรมการ
5. นางสาวบุญร่วม ทุมจีนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์โรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นายชนัสถ์นนท์ พิมพ์สนามโรงเรียนบ้านลำโกนคุรุรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายถาวร ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เสนานันท์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ จันทร์ฝางโรงเรียนบ้านสวนปอประธานกรรมการ
2. นายประศาสตร์ คำทองดีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายบัณฑิต ปะเสทะกังโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย แพงทิพย์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ ไหมพรมโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ กลางราชโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญแต่ง ป้องทัพไทยโรงเรียนบ้านสมสะอาจกรรมการ
4. นายศิริพัฒน์ หลอดทองโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นายดนัยณัฎฐ์ ศรีสมุทรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุพล สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นันทพิลาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ คำลอยโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายสุชาติ ปาปะเกโรงเรียนหัวดงกำแพงกรรมการ
5. นายธิติพันธุ์ อวนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านแคนวันครู(วันครู 2503)ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กากแก้วโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสมสมัย โคตรเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสวาท พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายสมคิด คำสนามโรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกุลธิดา นาเมืองโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ รัญระนาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
3. นางอรทัย เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางทองหล่อ นามโนโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางบังอร นาคำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ ขวาน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
4. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์กรรมการ
5. นางศิริพร เศษสมบูรณ์โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้าโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางปราณี บุตรสุขโรงเรียนทุ่งศรีเมืองกรรมการ
3. นางอนงค์นาฏ ศรีเวียงโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสุภิญญา เสนาะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
5. นางสายหยาด จันทร์คูเมืองโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ สุนทร โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแก้ว สมิธาธิรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ฉิมงามโรงเรียนบ้านเขวาตะคลององกรรมการ
4. นางเขมม์รยา ไชยจันลาโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายนุโลม พนรเขตโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางพิศมัย หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)กรรมการ
7. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
8. นายสุวพงษ์ ขาวศรีโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญสวน คำดีโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วังหนองหว้าโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
3. นายสมชาย บุรวัฒน์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสำราญ ทับงามโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
5. นายสมใจ ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการ
6. นางบุบผา ยมนัตถ์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
7. นางบรรทม โทนหงสาโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)กรรมการ
8. นายธเนศร์ บุญภาโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายธีรกร ซาดาโรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายนิคม บุตรหินกองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ โพธ์มนต์โรงเรียนเด่นราษฎร์กรรมการ
6. นายไสว คำเมืองโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
7. นายจรูญ ศรีสนไชยโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสระคูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแคทรียา สีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
3. นางสุนทรี บุตรวาปีโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นายนรินทร์ บ่อชลโรงเรียนบ้านหนองจาน(หนองฮี)กรรมการ
5. นายปรีดี แซ่อ่างโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ สุดสอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่มกรรมการ
7. นายไชยชาญ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
8. นางเกษมศรี พาโคกทมโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีพลังโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเทวิน สุวรรณะโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายถวัลย์ บุตรศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวงกรรมการ
4. นางปทุมวรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
5. นางสาววราวรรณ วาจารุพรมโรงเรียนสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
6. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
7. นายสมโภชน์ คนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
8. นางเอมอร โพธิ์สาขาโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพนสูง(ปทุมรัตต์)กรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นายนรินทร์ ไชยราชโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นายวานิช ขันธวงศ์โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
6. นายไพรัช สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
7. นายถวัลย์ย์ สิงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)คาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ สัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายอำไพ หาพันธุ์โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นางธิชา มุ่งธรรมโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ ศรีมารักษ์โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการ
6. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
7. นายยุทธนา โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
8. นายสุเทพ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสากล ลำพายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศิลาเหลืองโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ป้อมยายับโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
5. นายประมวล บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
6. นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงามโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
7. นายพิชิต เทพสมบัติโรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)กรรมการ
8. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนโนนชัยศรีหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
3. นายปรีดา พัฒโทโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
5. นายสุนันท์ ประกอบโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
8. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโสภา เศรษโถโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางละออง น้อยสีภูมิโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องกรรมการ
4. นางเพชรศรี วรรณภาสโรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
5. นายสมพรร เวชกามาโรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย)กรรมการ
6. นางบังอร มูลตรีภักดีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
7. นายฉกาจ ตรีวงษ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
8. นางรุ่งฤดี สุระโสโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาคร กล้าหาญโรงเรียนหนองศรีทองสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สุรพินิจโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา เมืองวงษ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายวรศาสตร์ สวนงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลาโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางปิ่นอนงค์ เคนโยธาโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เทศสิงห์โรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
8. นางสมจิตร์ อุตรมาตย์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)ประธานกรรมการ
2. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
3. นายจรูญฉัตร โชติแสงโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สุขหนองบึงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางนงรักษ์ แผนคำโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
6. นายคำพันธ์ พาโคกทมโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวพิทยารัตน์ ศุภาพิพรรธน์โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
8. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนบ้านขวาวหรดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ กันยารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยากรรมการ
3. นายปริญธร เทียมสิงห์โรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
5. นางจิราณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
6. นางจุฬาภัค สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายวิจิตร ขอมีกลางโรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
8. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. สิบเอกวิทยา กาญจนศรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นายสมคิด ไชยชาญรมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางดารณี โตไทยะโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายประเสริฐ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
7. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาโรงเรียนบ้านเขวาตะคลององกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมจิตต์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กประธานกรรมการ
2. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายสมัย มีมาโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
4. นางพจณีย์ สมทรัพย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นายไกรวัฒน์ พรศิริสถิตกุลโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
6. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
8. นายจิตกร รัตสีวอโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณื ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายวัชรรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญภาโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
6. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นางระพิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญภาโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
6. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นางระพิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศน.สพป.รอ.2กรรมการ
9. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญภาโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
6. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญภาโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
6. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นางระพิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นางระพิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165กรรมการ
5. นายสุทธี สุริยหาญโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายจำลอง คำชายโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
8. นายสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165กรรมการ
5. นายสุทธี สุริยหาญโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายจำลอง คำชายโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
8. นายสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวนฏกร จินตนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนน้ำคำน้อยฯกรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดง กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสมจินต์คนึง ลือธิสารโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
7. นางกนกรัตน์ หลักคำโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวนฏกร จินตนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยฯกรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสมจินต์คนึง ลือธิสาร โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
7. นางกนกรัตน์ หลักคำโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
5. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
6. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
5. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
6. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนฯกรรมการ
3. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
4. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
7. นายสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนฯกรรมการ
3. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
4. นายจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
7. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางนารี สุดานิชโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางนารี สุดานิชโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นายจำลอง คำชายโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
4. นายสมพงษ์ โพธิสาขาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมัย สุทธาโย โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
2. นายนริศ สังสนาโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย บุญกลอยโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ บุ่นวรรณาโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2กรรมการ
6. นางรจิต ยางเพชรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศน.สพป.รอ.2กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสีดา บุตรนาแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย เทียมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มณีเรืองครูโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ แถลงธรรมครูโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบรรพต พันธ์หินกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ เกษมสุขครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายวิษณุพงษ์ วิเศษสมครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายสมเดช อินอุ่นโชติครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิเศษกรรมการ
5. นายยุทธนา สุดวิลัยครูโรงเรียนจตุรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธานกรรมการ
2. นายศักดา ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ทวีวรรณกิจครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
4. นายสมชาติ ชุมพลครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
5. นายเข็มชาติ พวงจันทร์ครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมใจ อุลมานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. ดร.มณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ผลาผลครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายรัชทิน ผดุงกิจครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ จินาศรีพูลครูโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางละม่อม ชิณภารองผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา แย้มโกสุมครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางสาวมิลลิกา นาศพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย โพธิ์มนต์ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
5. นางติตาพร จันทะวงษ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเชาวน์วัศ ปิตุรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สาธารณ์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นายสุรเดช มูลจันทีโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
5. นายวสิต พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ เกตุภูงาโรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยากรรมการ
7. นายธนศักดิ์ หรเพลิดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่มกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ ชาวงษ์โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรชัย แก้วพลงามโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตภรณ์ อิทธิเจริญพงศ์โรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
3. นายธีรเดช พิมภูงาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายอิทธิพล บุญเดชโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย สมทรัพย์โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายสุพจน์ วรวงศ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
7. นายเอกชัย ถนัดค้าโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ อุดมคำโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
3. นางอุรารักษ์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
4. นายวิญญู ธรรมวิเศษโรงเรียนดอนแฮดวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ หอมฟุ้งโรงเรียนดงครั่งน้อยกรรมการ
6. นางสาวคัทรียา ปิตุรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
7. นายสุพรรณ หล้าสร้อยโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางพวงเพชร โพธิ์สนามโรงเรียนดอนแฮดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนบ้านโพนดวนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แพงทิพย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสิริพร รังไสย์โรงเรียนบ้านหัวโทนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ จงใจจิตรโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อกรรมการ
6. นายวัชระ กองน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
7. นายสราวุธ เมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
8. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพูลทรัพย์ มานะดีโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
2. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
3. นายบุญชู ภูครองตาโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
4. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายสุเทพ พวงไธสงโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนากรรมการ
6. นายธนวัฒน์ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
7. นายชาญวิทย์ อาจสมโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางสาวราตรี แสนปากโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสรร ปัดชาศรีโรงเรียนดงเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ขามพยาโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นางสมสมัย โคตรเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายบุญเพ็ง นามโสมโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการ
5. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
6. นายวชิรา ทำมิโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
7. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เรืองสมบัติโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร กันหาจันทร์โรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นายสุวิท พื้นสอาดโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
4. นายบุญยืน คำสอนโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายฤทธิรงค์ เศษวงษ์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายพงศ์เทพ ชื่นใจโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
7. นายพลากร จันทร์ซ้ายโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วกรรมการ
8. นางณัฐกฤตา วลีประทานพรโรงเรียนบ้านคูฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วภูมิแห่โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ศรีเที่ยงโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นายเสนีย์ กลางคารโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายสมชาย ออมอดโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
5. นายชัยวิโรจน์ คำลอยโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายมั่นคง ไชยแสนโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายวิรกุล บาลศิริโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
8. นายสุพรรณ มุณีชัยโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวินัย โพธิ์หมุดโรงเรียนชีโนวาทธำรงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แข่งขันธ์โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
3. นายบัญญัติ ภูครองตาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
4. นายพีระพันธุ์ หาพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายถาวร แจ้งสนามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
6. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุชิต ฤทธิวุธโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
8. นางจันทร์หอม อันน้อยนนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีโรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุบัน เย็นศิริโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางไพลิน พลเตียงกรังโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ หงษ์ทะนีโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
5. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญกรรมการ
6. นายศราวุฒิ วิริยะกุลโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
7. นายสุนทร อินธิสารโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
8. นายธนะศักดิ์ ชมเชยโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุราณรมย์โรงเรียนโนนจานกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ คงวรโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายอารมณ์ จันชาราโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา แตงทิพย์โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
7. นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
8. นางแก่นจันทน์ วิเศษโวหารโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ศรี ชราจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบึงประธานกรรมการ
2. นางสาวลำไพ ประทุมวันโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นายอักษร หาญอาษาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ญานิน ชมเชยโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยกรรมการ
5. นายสุทัศน์ หงส์ศรีโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
6. นางสาวพูลศรี เสาวรสโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
7. นายธิติพันธ์ อวนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
8. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายฟื้น สิทธิสารโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เบญจขันธ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายดอน โพธิ์สูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายศิริชัย อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นายอนุชา อามาตย์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายฟื้น สิทธิสารโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เบญจขันธ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายดอน โพธิ์สูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายศิริชัย อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นายอนุชา อามาตย์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายฟื้น สิทธิสารโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เบญจขันธ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายดอน โพธิ์สูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายศิริชัย อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นายอนุชา อามาตย์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายฟื้น สิทธิสารโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เบญจขันธ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายดอน โพธิ์สูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายศิริชัย อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นายอนุชา อามาตย์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายถาวร จันทร์หนองหว้าโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล นิลผายโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายทองขาว ศรีมนตรีโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นายวิชัย ไข่สังข์โรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นายศุภชัย ต้นทัพไทยโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิยาคมกรรมการ
7. นายสัมฤทธิ์ บุญพาทำโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นางจันทร๋เพ็ญ วิทยาวุธโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นายวาสนา นวนรักษาโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนากรรมการ
3. นายสุชาติ แก้วไชยโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นางคนึงนิจ จันทะคามโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวกรรมการ
5. นายสำรวล เขียวสนามโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
6. นายวีรวัตร ศรีชาคำโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
7. นายสมมาศ อยู่สุ่มโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
8. นางสุนีย์ ดวงลีดีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัยโรงเรียนบ้านตาหยวกประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล วรรณศิลป์โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นายสมจิต มาแสวงโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
4. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นายปริยัติ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นายสมชาย ชื่นใจโรงเรียนดูกอื่งศรีเจริญกรรมการ
7. นางสาวชิตพิมล พลสมบัติโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นายประยูร ปาโทโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย งามสายโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายฉันท์ ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
3. นายมณี หัสจรรย์โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางจันทจร แก่นภักดีโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นายรังสฤษฎ์ พิพัฒน์พรโรงเรียนท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
6. นายอโนชา วาสนามโรงเรียนบ้านหมอตากรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา คำภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
8. นายสุริยา กุลสุวรรณโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
2. นางวราพร พงษ์วันโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ พลหินกองโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางทองหยด ฝางเสนโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
5. นางนาตยา มิรัตนไพรโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
6. นางสมพักตร์ บุราณรมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
7. นางวิไลพรรณ ไม้หอมโรงเรียหนองยางวิทยาคม กรรมการ
8. นางปราณี สามิบัติโรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา วงศ์จำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธานกรรมการ
2. ดร.มณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นางสาวเต็มเดือน ศรีส่องโรงเรียนวัดธาตุฯกรรมการ
4. นางนาตยา มิรัตนไพรโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ สืบสำราญโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
6. นางมานิต ทวยหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
7. นางเพ็ญพร ดุสอนโรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
8. นางพจนาลักษณ์ ไชยวงศ์วัฒน์โรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุภพ สอนสระคูโรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ พาโคกทมโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
3. นายฉลาด ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายสมพร ปะปิลาเคโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวกรรมการ
6. นายนิคม บุตรโชติโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
7. นายอนวัช ประทุมชนกกูลโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
8. นางดวงจันทร์ แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง มณีแสงโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายไชยา สิงห์บุตราโรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา สำลีโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายฉันท์ ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
6. นายสรรชัย ลักษณะงามโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีกรรมการ
7. นางระเบียบ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ สิกู่กาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิงห์หาญ นนท์อ่อนโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์นิภา เจริญธนิตกุลโรงเรียนวัดบ้านโพนเงินกรรมการ
4. นายรัตนชัย กาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
6. นายวิจิตร เทียบโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นางบังอร คำมาโรงเรียนบ้านโพนหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สองศรีโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางอริยาพร อุบลพันธ์ุโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นายสุเทพ เสนบุญมีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายประวัติ ชัยสีหาโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายชวนเชิญ สีสวดโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
6. นายขวัญชัย มะโนพิมพ์โรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการ
7. นายสม สระแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
8. นายสุพร ปานกลางโรงเรียนบ้านดูนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ เสนาะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางเย็นใจ คำดีโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางอรทัย สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
4. นางพานทอง คำทองดีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
6. นางโชคศุภกานต์ ข่าขันมะลีโรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางสาวจริยา ชุมมุงโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
8. นางศรีสุดา สุดาเดชโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุขประเสริฐโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละมุล เนื่องสกลโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สงเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางกันธิชา คลังมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล จันมะโฮงโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
6. นางสมร คงเมืองโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
7. นางอรุณ ไชยันโตโรงเรียนหนองหมื่นถ่านกรรมการ
8. นางธันวาพร พรมลีโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ขุมเงินโรงเรียนสีสวาดเล็บขาวประธานกรรมการ
2. นางมานิดา ภูนิคมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางชฎาพร แก้วบุรีโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
4. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางมาลา บุญกลอยโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ชาญวิรัตน์โรงเรียนบ้านหงษ์ทองฯกรรมการ
7. นางราตรี พันธุชาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
8. นางอรุณี ศรีประสารโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร โภชโนโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ วงษ์สามารถโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ ผดุงศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางมัณฑนา ลาชัยโรงเรียนวัดธาตุฯกรรมการ
6. นางนิธิญา เพียรถนอมโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางสุพรรณ๊ สุดชารีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
8. นางวัชรินทร์ ปัสสาโกโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พลศรีโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เดชโคตรโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
3. นางนรินทร นนทภาโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสงบ สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองศรีทองฯกรรมการ
5. นางพวงชมภู จันทร์สำราญโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
6. นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัยโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
7. นางสุพัตรา ศรีประสารโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางจุรีพร รมเพ็งโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางฤตินันท์ วรรณศิริโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ อุ่นโสดาโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายวิชัย ไข่สังข์โรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีไชยภพ อุตสาหะโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
6. นางวงเดือน ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
7. นางปราณี ลีทองโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวอภินันท์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายอุบล แก้วปิ่นสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
7. นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
6. นางสาวสัมพันธฺ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
7. นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางปิยฉัตร บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางสุภา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิตยา ปรักมาศโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ หัวหนองหารโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
7. นางอังคณา ไทยโสภาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
8. นางสุจิตรา โอปากโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพิชัย สีพลีโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทองประธานกรรมการ
2. นางมณี สีแก่นจันทร์โรงเรียนหนองแวงกรรมการ
3. นางฐะปะนีย์ อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บัวบุศย์โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศิรินันท์ ชื่นใจโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
6. นางบังอร ประเสริฐรัตน์โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
7. นางจารุณี ศิริเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นางสิภากรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางผ่องจิต ชนะพันธ์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางผ่องจิต ชนะพันธ์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเชอรี แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุนทรวัฒน์โรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธิกาญร์ ภิวัฒนาณุสรโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเชอรี แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุนทรวัฒน์โรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธิกาญร์ ภิวัฒนาณุสรโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเชอรี แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุนทรวัฒน์โรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธิกาญร์ ภิวัฒนาณุสรโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายอุดม ต้นจานโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายอุดม ต้นจานโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายอุดม ต้นจานโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำลี ธรรมะโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
4. นางสุพารา นาพันทังโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
5. นางสุกัลยา ศรีคุณโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายอุดม ต้นจานโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คำหงศ์สาโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีบุญโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางบัวลอย บัวไขโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางบัวลอย บัวไขโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางบัวลอย บัวไขโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนูกร สนศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ ไชยสงครามโรงเรียนวัดธาตุุกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ทุมพรโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางบัวลอย บัวไขโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางบัวลอย บัวไขโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านโพนยานางประธานกรรมการ
2. นางมานิต ทวยหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางนัยนา อ้มสงครามโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา กอธวัชโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
6. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักร์โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางยุพิณ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อยกรรมการ
4. นางเขียน วสุรัตน์โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาววารุณี พันธ์ประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักร์โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางยุพิณ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อยกรรมการ
4. นางเขียน วสุรัตน์โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาววารุณี พันธ์ประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางปราณี บัวมาศโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ สุจริตโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ รักษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวศิริรุ่ง นามหาชัยโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
5. นางอาทิตยา ประทินโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักร์โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางยุพิณ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อยกรรมการ
4. นางเขียน วสุรัตน์โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาววารุณี พันธ์ประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภรตพงษ์ นามนนวลโรงเรียนอนุบาลเมืองสรวงกรรมการ
5. นางสำอาง พิกากันโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภรตพงษ์ นามนนวลโรงเรียนอนุบาลเมืองสรวงกรรมการ
5. นางสำอาง พิกากันโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี กล้าหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นายสมัย โกวาปีโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นางกัลยา เนตรวงศ์โรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี กล้าหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นายสมัย โกวาปีโรงเรียนบ้านหนองแล้วกรรมการ
4. นางกัลยา เนตรวงศ์โรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชาย วงท้าวโรงเรียนเขวาคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชาย วงท้าวโรงเรียนเขวาคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชาย วงท้าวโรงเรียนเขวาคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชาย วงท้าวโรงเรียนเขวาคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทัศน์ สุ่มมาตย์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ จันนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทัศน์ สุ่มมาตย์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ จันนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร. 0862382477 ผอ.มิญช์มนัส สลางสิงห์ โทร. 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]