รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดช  เดชนรสิงห์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวอภิญญา  เหลือแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กชายกิตตินันท์  แสนสีมนต์
2. เด็กชายทินราช   เพ็งเภา
 
1. นายเทวรรณ์  ทับจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญล้อม
2. เด็กชายอนิวัต  กองกะมุต
 
1. นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายวินัย  กุศล
2. นายศรัณย์  บัวจันทร์
 
1. นายพงศธร  พาเบ้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายพงศธร  นามภักดี
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  โพธิ์ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ  ละมูลมอญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  แข็งแรง
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง
 
1. นายพูลทรัพย์  หารพะยอม
2. นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยุทธมูลตรี
2. เด็กชายทรงพล  สตางจันทร์
3. เด็กหญิงสภาณี  นาไชย
4. เด็กหญิงอริสรา  พรมกลาง
5. เด็กชายเวชสุวรรณ  ต้นกันยา
 
1. นายสาคร  อุ่นผาง
2. นายเทวรรณ์  ทับจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธีรภัทร์  หนองนา
2. เด็กหญิงนุชศรินทร์  น้อยลา
 
1. นางนพคุณ  โยทัยเที่ยง
2. นางประนมไพร  ภูพันหงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรรธชัย  ขุริรัง
2. เด็กหญิงวิชุดา  คนึงนึก
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ชนะบุญ
2. นางจารุณี  ศรีสุชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  หร่องบุตรศี
2. เด็กชายพันนา  ทัดทาน
 
1. นายนรินทร์  วรากุลบุญพรัตน์
2. นางภัทรพร  มาสุ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาสินี  อินทะชัย
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กชายภัทรพล  พินิจมนตรี
 
1. นางหทัยรัตน์  อิ่มสมบัติ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวชลธิชา  ปัญญะ
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงวชิรัญญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายนิธินันท์  นามแสงผา
 
1. นางสุรภา  พิมพ์หานาม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จาริชานนท์
 
1. นางอิศราภรณ์  อรรคฮาต
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวสุภาวดี  ตะโนนทอง
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กชายราชัน  บุตรดาน้อย
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ผาพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  จันภูทัศ
 
1. นางสุนทรี  ชาญณรงค์
2. นางสาวริติยาพร  ไชยทองศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ฆ้องก่ำ
2. เด็กหญิงเกษศินี  จุหิรัญ
 
1. นางบุปผา  คำงาม
2. นางสาววรัญญา  นนทะแสน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โรจนชาลี
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  ตุทา
 
1. นางบุปผา  คำงาม
2. นายศุภชัย  มโนชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาโคตร
 
1. นางนงนุช  พระวงศ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกท่า 1. เด็กหญิงจิติยากรณ์  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงพินิกาญจน์  แก้วโสภา
3. เด็กหญิงภัคจิรา   กองสิมมะ
 
1. นางนิ่มอนงค์  ศรีสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  แวงดีสอน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  โทมา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  วีระณรงค์
 
1. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม
2. นางชุติมาภรณ์  แก้วอาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายพรรณศิลป์  สินธุบัว
2. เด็กชายสดายุ  หยองเอ่น
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ตุไตลา
 
1. นางอิศราภรณ์  อรรคฮาต
2. นางสถาพร  แก้วภูมิแห่
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายธิปก   วันจันทึก
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายวีรเดช  ตามควร
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศรีเสถียรวงศ์
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงคีตาญชลี  พันนา
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เอกก้านตรง
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงภูริชญา  อินทรจักรพงษ์
 
1. นางสาววนิดา  พรมหบุตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สูตรสนธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวณัตยพร  นารอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายสิทธิไกร  จาริชานนท์
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปรีสัน
2. เด็กชายคุณากร  ตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  คำบึงกลาง
4. เด็กชายชัชพงศ์  เพียสุพรรณ์
5. เด็กชายณภัทร  ชั้นชัยภูมิ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดใด
7. เด็กหญิงพรลภัส  พรศรีเมตต์
8. เด็กหญิงภคพิมพ์  เอื้ออนันต์
9. เด็กชายภูสิน  เขื่อนแก้ว
10. เด็กชายวิศวะ  เรืองธรรม
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงปัญญา
12. เด็กชายสิทธา  คนใหญ่
13. เด็กชายสิรวิชญ์  สุริยะไกร
14. เด็กหญิงสิริกานต์  ทัพหงษา
15. เด็กหญิงสุจิรา  ยูระทัย
16. เด็กหญิงสุชานรี  พลสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุภัชชา  ชัยมณี
18. เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยมณี
19. เด็กหญิงิพิชญาภา  ปล้องยาง
20. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สรวลเส
 
1. นายสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
2. นายธีรติ  เค้าแคน
3. นางศรีประไพ  เพียนอก
4. นางสาววรรณศรี  ขันขวา
5. นางสุมาลี  ระคำภา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทรรัตน์
2. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
3. เด็กชายคมชาญ  สร้อยโพธิ์
4. เด็กชายจตุรพักตร์  คงโนนอินทร์
5. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
6. เด็กหญิงจุฬามณี  โสฬสพรหม
7. เด็กชายชนาธิป  ไชยสีดา
8. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
9. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
10. เด็กหญิงชุลีพร  ชำนาญ
11. เด็กชายณัฐชนน  ณัฐเบรน
12. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
13. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
14. เด็กชายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
15. เด็กหญิงธัญญา  บุญกุล
16. เด็กหญิงธิดาพร  ขวาระจันทร์
17. เด็กหญิงธิดาเดียว  ซึ้งสุขเกษม
18. เด็กชายธิบดี  ทองภู
19. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
20. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
21. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อมถวาย
23. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
24. เด็กชายภูเบศวร์  สุพรมอินทร์
25. เด็กหญิงมันฑณา  ทาขุลี
26. เด็กชายวชิราวุฒิ  คมสันต์
27. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียอ้ม
28. เด็กหญิงศศิตรา  ชาลำใต้
29. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
30. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
31. เด็กชายอนันต์  จุลเสน
32. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
33. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
34. เด็กชายอัครณี  งาทอง
35. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพง
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
37. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
38. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
39. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
40. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
3. นางอรอินทร์  มูลศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
5. นายสุนันท์  รอดประทับ
6. นายโกมินทร์  คนกลาง
7. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
8. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติชัย  โสมัตนัย
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
3. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
4. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
6. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนากร  ดอนสุวรรณ
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสกาวฉัตร  พิทักษ์นรากูร
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กชายกฤษณพล  กาบบัวศรี
 
1. นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองยุทธ  จิตติวาทิน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นายศุภวิชญ์  มีทา
 
1. นางบังอร  ดวงอัน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทชา
 
1. นางบัวทอง   นาค-อก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบูโฮม
 
1. นางโคราซอน  ลาปาเกาปิโตออน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนากร  ดอนสุวรรณ
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กชายศุภกฤต  บุญมี
 
1. นายถวัลย์  สังฆธรรม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวฐนิดา  รักษ์ขันธ์แสง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 1. เด็กหญิงอนัญพร  หมื่นพล
 
1. นางอรุณวรรณ  หมื่นพล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบูโฮม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ่นศิริ
2. เด็กชายจตุภูมิ  วงษ์ชาลี
3. เด็กหญิงจันจิรา  ช่ำชอง
4. เด็กหญิงจินทร์จิรา  มีป้อง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ตรันเจริญ
6. เด็กหญิงชลลดา  จักรเปี้ย
7. เด็กชายชัยชนะ  ริพลทา
8. เด็กชายชินพัท  ยันตะคุ
9. เด็กชายณัฐพล  หมายติดกลาง
10. นายนที  สีมาลา
11. เด็กชายนัฐกร  บุญหล้า
12. เด็กหญิงพจรัตน์  บวมขุนทศ
13. เด็กหญิงพรธิรา  สุดใจ
14. เด็กชายภราดร  ปาโสรักษ์
15. เด็กหญิงภูศนิศา  กองศรีนนท์
16. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ไชยรัตน์
17. เด็กชายวรากรณ์  อินต๊ะ
18. เด็กชายสรจักร  ราชสีเมือง
19. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่นพิมาย
20. เด็กชายอดุลวัส  ยงปัดชา
21. เด็กชายอธิพันธ์  เหง้าจำปา
22. เด็กหญิงอักษรรัตน์  เหล่าสงคราม
23. เด็กหญิงอารยา  ประกอบมี
24. เด็กหญิงอำไพ  ผากา
25. เด็กหญิงเกศรา  พรรณศรี
 
1. นางมะลิวัลย์  หมื่นไธสง
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
3. นางจันทิวา  ศรีมะโฮงนาม
4. นางเบญจวรรณ  สายโยค
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาว 1. เด็กชายอนุชา  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นางบำเพ็ญ  เจริญสุข
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สอนแก้ว
 
1. นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงกษมา  มูลน้ำอ่าง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ดลไพร
3. เด็กหญิงจินดาวรรณ  เพียธงษา
4. เด็กหญิงชนิดา  กองภช
5. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
6. เด็กหญิงญาณิศา  กุลภูเขียว
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราดา
8. เด็กหญิงธนัสถา  ฤทธาพรหม
9. เด็กหญิงธนาภา  ธงสีลา
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  บับภาศรี
11. เด็กหญิงธิดาพร  เลี่ยงฮะ
12. เด็กหญิงนาขวัญ  วงศ์ชมภู
13. เด็กหญิงนิรัชฌา  จุลบาทค์
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
15. เด็กหญิงปริยาภัทร  ราทะวงค์
16. เด็กหญิงพรนภัส  คำยา
17. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์จิระกิจ
18. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นิลไธสง
19. เด็กหญิงรวิวรรณ  สังข์ทอง
20. เด็กหญิงวธัญยา  ชนะพิน
21. เด็กหญิงวริศรา  ถูวะศรี
22. เด็กหญิงวิชญาดา  มูลน้อย
23. เด็กหญิงวิภารัตน์  รัตนพร
24. เด็กหญิงศตพร  คนงาม
25. เด็กหญิงศิรัญญา  พระชัย
26. เด็กหญิงสวรินทร์  ข้อหล้า
27. เด็กหญิงสิรินันท์วดี  ศรีวะรมย์
28. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่างดี
29. เด็กหญิงสุภัสสร  พลพงษ์
30. เด็กหญิงสุภิชา  เติมสันเทียะ
31. เด็กหญิงหงจิ้นซือ  หงษ์
32. เด็กหญิงอติกานต์  คำนวนอินทร์
33. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมละมัย
34. เด็กหญิงอามานา  มุภาษา
35. เด็กหญิงเปมิกา  เปรินทร์
36. เด็กหญิงเปมิศา  เปรินทร์
37. เด็กหญิงเพลงดาว  ชมภูพาน
38. เด็กหญิงแพรวพลอย  หมื่นหาวงศ์
39. เด็กหญิงแอนเดรีย  โรส ไรส์แฮม
40. เด็กหญิงไหมแก้ว  ศักดิ์วงค์
 
1. นายอมรชัย  แสงดี
2. นายธนพล  กางทอง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
4. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
6. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  รบศึก
7. เด็กชายอากร  ทองภาพ
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
9. เด็กชายเตชทัต  สุทธิวิเศษ
10. เด็กชายแดนสยาม  ชานนตรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายต่อตระกูล  บุญรวม
2. เด็กชายพชรพล  พาโม
3. เด็กชายพชรพล  อักฌราศิวะโรจน์
4. เด็กหญิงพรหมภัสสร  รัตนปรารมย์
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงวรันธร  คุณแสง
7. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต
9. เด็กชายอกนิษฐ์  ยศธิพานา
10. เด็กชายเมธีพงษ์  เอกอัคคอิทธิกุล
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
5. เด็กหญิงสโรชา  แช่ลิ้ม
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
7. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
4. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
5. เด็กหญิงสโรชา  แช่ลิ้ม
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
7. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
4. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทรรัตน์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  คนกลาง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปยาว
4. เด็กหญิงภัณทิรา  น้อมถวาย
5. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพง
6. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
7. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
4. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณฑา
2. เด็กชายชัยมงคล  บรรผนึก
3. เด็กชายธนาธิป  แก้วมาตย์
4. เด็กหญิงปรารถนา  พิมพ์น้อยชาย
5. เด็กหญิงมัทธิณา  ปาสาบุตร
6. เด็กหญิงวันวิสา  รังสีคาน
7. เด็กชายวิรุจน์  อุดมเดช
8. เด็กชายศรายุทธ  แสนกำพล
9. เด็กชายศรายุทธ  สีหานาม
10. เด็กหญิงศรุตา   ประสมพล
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงงา
12. เด็กชายสุธวัช  สุโคตร
13. เด็กหญิงอรวรรยา  ตาทอง
14. เด็กหญิงอลีนา  เอียดจะบก
15. เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์ก้อม
16. เด็กหญิงไอรดา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางสาวประภาพร  สุขพูล
3. นายณรงค์ศักดิ์  เดือนฉาย
4. นางดาหวัน  รุ่งวงษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรี  บุญศรี
2. เด็กหญิงกัญญณัช  ดวงแก้ว
3. เด็กชายคมกริชวัชร์  แก้วโทน
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ฑินี  นามสีฐาน
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญมาก
6. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
7. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
8. เด็กหญิงพิยดา  ตะวงษา
9. เด็กชายพีรวิชญ์  กุลชาติ
10. เด็กหญิงศศิประพร  เงาะลำดวน
11. เด็กหญิงสลิลธร  อดทน
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
13. เด็กชายอนัณดา  มาตราช
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
2. นางสุดาวดี  ไกรศรีสุนทร
3. นางกนกกาญจน์  เฟื่องฟูสถิตย์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นายธีรภัทร์  สรรพทรัพย์
2. นางสาวมนัสวรรณ  กล่ำจันทร์
3. นายวิจักษณ์  กาสิงห์
4. นายศิริศักดิ์  รักอ่อน
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  หล้าเขียว
 
1. นางจิรา  รักษาภักดี
2. นางณภัค  แสนสิมานนท์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นายสามารถ  บุบพิ
2. เด็กหญิงอภิชญา  จังพล
 
1. นางพานทอง  ถวิลการ
2. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชญาณี  กาญจนสดุ้ง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มะณี
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทัดทาน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนคำ
5. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  สิมมะลี
6. เด็กหญิงสุรัตนา  สุภา
 
1. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
2. นางสาวมาริสา  ศรีสุธรรม
3. นางสาวพิราวรรณ  สิทธิ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ด้านเนาลา
2. เด็กชายณเรศ  บุ้งงึ้ม
3. เด็กชายธนกร  ซ่วนเซ่ง
4. เด็กชายปฏิวัติ  ดวงคำรัตน์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวลาค
6. เด็กชายเจษฎา  เผยศิริ
 
1. นางสาวนฤพร  บุญทัน
2. นางสาวเพ็ญวิภา  ชุมพล
3. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธนกฤต  รัตนเสรีกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เกิดแดน
3. เด็กชายนาวี  นวสุขจินดา
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดีสาย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  วุฒิสาร
6. เด็กชายภูวนาถ  โนราช
7. เด็กชายศตวรรษ  สุขศรี
8. เด็กชายเณติพงษ์  นาหนองตูม
 
1. นายเจริญ  บรรณวงษา
2. นางอรินดา  บรรณวงษา
3. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงกุลจิรา  วิชาโคตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ระวินู
3. เด็กหญิงอนิษรา  แก้ววังปา
 
1. นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้ววังปา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงวรรณภา  กุดทา
2. เด็กหญิงสุภาพร  จุฬารมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิศนุย
2. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วบ้านเหล่า
 
1. นายสมนึก  พงษ์เทพิน
2. นางณภิญรัตน์  ทัพขวา
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายนภัทร  แดบสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หาญสุริย์
 
1. นางสุมาลี  แสนสีลา
2. นางอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงนิธิฏา  ไชโย
2. นางสาววิลัยพร  พุทธคำ
3. นางสาวสุกัญญา  คำแพง
 
1. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
2. นายทวี  ขันขวา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. นางสาววาริณี  ธัญญาการ
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีทองเหลา
 
1. นางสาวสุมาภรณ์  แสนเหลา
2. นางสาวสุภัทรา  เปนะนาม
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วพรมมา
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  หมู่บ้านม่วง
 
1. นายสมศักดิ์  สิงหะ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุแดงน้อย
2. เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล
 
1. นายสมนึก  พงษ์เทพิน
2. นางสาวเบญจพร  สีสุกอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อภัยรี
2. นายอธิบดี  นวลขาว
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิริทองสุข
2. นายจักรกฤษณ์  หนาแน่น
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปฏิพันธ์
2. เด็กชายศิรัสพล  แสงนาค
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์
2. นายณฐพงศ์  ผิวขม
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 1. เด็กชายประกฤษฏ์  สาวะถี
2. เด็กชายวนสัณ  ภูชมศรี
 
1. นายวินิจ  มีทองหลาง
2. นางดอกเอื้อง  ขวัญวิเศษ
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิลา
2. เด็กหญิงสุทธิตา  สีมุงคุณ
 
1. นายนฤวร  แก้วคำ
2. นายอัครพงษ์  ศรศักดา
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. เด็กชายปริเยศ  ตันประเสริฐ
2. นายอภิศักดิ์  สีสัน
 
1. นางวารีณา  งามยิ่ง
2. นางนาติยา  สิมมา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นาค-อก
2. เด็กหญิงอรไพลิน  เวียงศรี
 
1. นายสมนึก  พงษ์เทพิน
2. นางกุหลาบ  พงษ์เทพิน
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กชายถิรายุ  บุรีจันทร์
2. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
3. เด็กชายพงศกร  บุรีจันทร์
 
1. นางสาวประครอง  ร้อยพรมมา
2. นางบังอร  บุญศิริ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวสุภาพร  ถุนเสน
2. นายเจษฎาพงค์  ชาที
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ระคำภา
 
1. นายอ่างทอง  พวงมาลา
2. นางนันทิยา  ฤทธี
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลโยธา
2. เด็กหญิงอภิญญา  มิ่งมิตรมี
3. เด็กหญิงแสงฝาง  โสสม
 
1. นางพัทธนันท์  ศรวิชัย
2. นางณภาพร  ศรีวะรมย์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โดดชัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  แสนหล้า
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แก้วพิลา
 
1. นางณภาพร  ศรีวะรมย์
2. นางพัทธนันท์  ศรวิชัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กชายวิษณุ  ลาจันทึก
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ทองบุญมา
3. เด็กชายโชคอนันต์  พันพรม
 
1. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
2. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. นางสาวพิมพ์ใจ  เหล่าดี
2. นายอภิชาติ   ผาสุตะ
3. นางสาวโชติกา  ดาวังปา
 
1. นายสุรพงษ์  เทียมจันทร์
2. นางคำพู  งอสอน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงพรธิตา  ศรีกุลวงษ์
2. เด็กหญิงพัทธิมน  อุดมสุข
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมคำซาว
 
1. นางเพียร  ชำนาญ
2. นางสุรีย์พร  สืบชมภู
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กหญิงพรหมพร   ดาสา
2. เด็กชายมินธดา  อับไพชา
3. นายสิรภพ  ลัดโลด
 
1. นางวรรณงาม   ศีรษะโคตร
2. นางสาวปรียนันท์    วุฒิสุพงษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แสนสะท้าน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  แสนคำ
3. เด็กชายศิริชัย  สมมะวัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  พลหินกอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุริจันทร์
6. เด็กหญิงสุนิสา  สิมมา
 
1. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
2. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
2. เด็กชายภูชิต  เรืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณธนา  เพ็งแสน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันมา
5. เด็กชายสันติ  พิกุล
6. เด็กหญิงอุมาพร  บุตรตาสี
 
1. นางละออ  ผาน้อย
2. พระประดิษฐ์  พรมเดื่อ
3. พระสามเณรวิญญูููู  จันอุด
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วนารี
2. เด็กหญิงศรัญญา  พรมเทศ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
 
1. นายพิจิตร  คงตระกูล
2. นางสิริลักษณ์  ขาวกุญชร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กหญิงชฎาพร  โนนศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญแสน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิลาอุดม
 
1. นางวาลย์พัชนีย์  บุณยะเวศ
2. นางนุชรี  โพธิ์หอม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  สาระรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนป้อ
3. เด็กหญิงโสภิดา  แสนป้อ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ปาปะจีย์
2. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงวนิดา  หล้าทู
2. เด็กชายอดิพงศ์  นาแพง
3. เด็กชายอนันต์  คุณทวงษ์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ
2. นางสาวอรวรรณ  ปาปะจีย์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงนิสากรณ์  อ่อนตาแสง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฟองสังข์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนบุญมา
 
1. นายนิติพงษ์  แก้วกัลยา
2. นางสาวดวงจันทร์  ประเสริฐอาษา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารุณี  กงสะเด็น
2. เด็กชายอิทธิวรพล  เจียมตน
3. เด็กหญิงเมธาวี  ชัยมีสุข
 
1. นางวิทถี  ปานธรรม
2. นางรัชนีพรรณ  เสนามนตรี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  แสนคำ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทวะโร
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  สาคำ
 
1. นางวาสนา  จันทนา
2. นางสังเวียน  หยองเอ่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงนวลักษณ์  สำราญภูมิ
2. เด็กหญิงสุมิตรษา  สอนผม
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แพงรูป
 
1. นางจันทิมา  สมอเนื้อ
2. นายวิรัตน์  มหามาตย์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลเมืองดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุ่ยหนู
 
1. นางสังเวียน  หยองเอ่น
2. นางสาวภัชราพร  มูลตรีภักดี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. นางสาวจันทร์สุดา   นิลโคกสูง
2. เด็กหญิงปนัดดา   พุทธแสน
3. นางสาววรุณทิพย์  ตรันเจริญ
 
1. นางสำรี  หอมชื่นใจ
2. นางพรรณิภา  ห่อสมบัติ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายจักริน  โคกแปะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีหานาม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  คมปราด
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นางเสาวนีย์  นันสมบัติ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงพรสุตา  พลาสี
2. เด็กชายพีระภัทร์  สอนการ
3. เด็กหญิงภัทธวรรณ  สะตะ
 
1. นายสุริยา  โมขุนทด
2. นางดวงเดือน  กลางจันทา
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงกันยากร  ชมพุฒ
2. เด็กชายชนะศักดิ์   อ้อคำ
3. เด็กชายวุฒธิไกร  วิเศษวุฒิ
 
1. นางจุไร  พันธ์น้อย
2. นางรัชนีวรรณ  คงอริยะ
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พาโฮม
2. เด็กหญิงพิชยา  อ้วนพรมมา
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุนีย์
 
1. นางบัวทอง  นาค-อก
2. นางพิสมัย  พิมพ์โพธิ์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. นายวัชรพล  งามบ้านผือ
2. นายศิริมงคล  สิงหามโน
3. นางสาวอรุณ  โนนโพธิ์
 
1. นางศศิกุล  สีโชติ
2. นางละออง  สุภะโส
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายกัณชัย  ศรีเซียงซุย
2. เด็กหญิงประภาพร  จันทะล้ง
3. เด็กชายพิทวัส  นาค-อก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีไสว
2. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เขียนโทสาร
2. เด็กหญิงสุเรืองศา  จันทวฤทธิ์
 
1. นางมณีรัตน์  พิมพาภรณ์
2. นางบุญเกิด  ศรีกันหา
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัชภูมิ  คำโบราณ
 
1. นางขจร  กองทุน
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประสันนากูล
 
1. นางสาคร  ดงลุน
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  โคตรชา
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กชายอังคเดช  กิจใบ
 
1. นายคำสังค์  พลหาญ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก๋องคำ
2. เด็กหญิงณัฐดาพร  พรหมโคตร
3. เด็กหญิงปรียาพร  รังแก้ว
4. เด็กหญิงพิลากุล  จันทร์ภูงา
5. เด็กหญิงศศินา  คุณโบราณ
6. เด็กหญิงสุรินทร์พร  เกาะมูล
7. เด็กชายอนุชา  นุบาล
 
1. นางบุหงา  ดวงจันทร์
2. นางอรวรรณ  พะมณี
3. นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบพระ
 
1. นางอนุสรณ์  วรบุตร
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. นายจักรกฤษณ์  ผ่านวงษ์
 
1. นายเทวรรณ์  ทับจันทร์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำปุ้ม
 
1. นางสุรภา  พิมพ์หานาม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วสำราญ
 
1. นางจูมทอง  จันทร์ขัน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงวราพร  ปรือทอง
 
1. นางนงนุช  ศิริภูมิ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วลา
 
1. นางสาวปาณิศา  พลหาญ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปัสเสน
 
1. นางสาวถนอมจิตร  โคตระบุตร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรประภา  ศรีกัลป์
 
1. นางสาวเขมิกา  พันธุ์อำมาตย์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  บำรุงสำราญ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แกว่นพนัส
3. เด็กหญิงยุวดี  ศรีโยเรือง
 
1. นางพรรณทิวา  ท่าจีน
2. นางอมรรัตน์  นุชสมบัติ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงจริญาพร  โซ่เงิน
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พงษ์เล็ก
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีหาพล
 
1. นายสุขสันต์  แสนตุ้นทอง
2. นางมะลิ  วันชัย
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1. เด็กชายจักพรรดิ  คำสุ่ย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงเทพา
3. เด็กชายศิริมงคล  คำสุ่ย
 
1. นายวีรพงษ์  สุราสา
2. นายราชย์  ศรีเศรษฐการ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาว 1. เด็กชายชาญนวงศ์  แก้วลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาสุโพธิ์
3. เด็กชายวัชรศักดิ์  ศรีคำ
 
1. นางสาวมยุรี  ผาสุโพธิ์
2. นางสาวศิรินภา  โนนศรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายกฤษฎา    โพรเบิร์ต
2. เด็กชายธนพล  ปานแดง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หารคำตัน
 
1. นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร
2. นางวิภา  สุตตรัตน์รังสี
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูมิการีย์
2. เด็กชายปฏิภพ  ใจหยุด
 
1. นางพัชรีญา  หินวิเศษ
2. นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาแก้วน้อย
2. เด็กชายธนกร  กลางเมืองขวา
 
1. นางนฤมล  มาสภา
2. นางมาลิษา  วันนา
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ลุนจันทา
2. เด็กชายทรงยศ  หินแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชินทะนาม
 
1. นางจุไรพร  สาวิกันย์
2. นางอรุณรัตน์  ดรเสนา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กชายพชร  องค์นาม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำภูมิหา
 
1. นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ
2. นางวรรณเพ็ญ  คำชนะชัย
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตะโนนทอง
 
1. นายศุฑิอรรถ  ผาพิมพ์
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 1. นายวีระวัตร์  ตะวัน
 
1. นางสุภัคนันท์   มูลสุวรรณ
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายรัชตพล  จันทร์เพ็ง
 
1. นายชนะชัย  ขจรเดช
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สิงห์อำ
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์   ดอนนาม
 
1. นางมณีรัตน์  สังกะคำ
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายนันทกรณ์  ขุนศร
 
1. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายชินวัตร  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นายศุฑิอรรถ  ผาพิมพ์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธนพล  พรหมรักษ์
 
1. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์ทุย
2. เด็กหญิงกิตติยา  เสาทอง
3. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญครอบ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูศรีโสม
5. เด็กชายฐากูร  จันทะวงษ์
6. เด็กชายณชวนนท์  แสนราษฎร์
7. เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา
8. เด็กหญิงณัฏฐิรัตน์  ยศพล
9. เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์
10. เด็กหญิงณัฐธิชา  ละมูลมอญ
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขามธาตุ
12. เด็กชายณัฐนันท์  อุทัยกาญจนกุล
13. เด็กชายธนกฤต  นุชิต
14. เด็กชายธนโชค  วิจิตรนาวี
15. เด็กชายนนทนันท์  วรศาสตร์
16. เด็กหญิงนริศรา  ศรีอรรคพรหม
17. เด็กชายพัฒนพงศ์  ขันสุวรรณา
18. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
19. เด็กชายรชต  น้อยทรง
20. เด็กชายรัชตพล  จันทร์เพ็ง
21. เด็กหญิงวริศรา  หลาบหนองแสง
22. เด็กชายวันมงคล  จันทร์ดี
23. เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร
24. เด็กชายศิวกร  ทองดีพันธ์
25. เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์
26. เด็กหญิงสิริณัชชา  เนื่องภักดี
27. เด็กหญิงหทัยชนก  สังหาวิทย์
28. เด็กชายอภิเดช  ณะศรี
29. เด็กหญิงเขมิกา  พรมบุญพันธ์
 
1. นางสาววันวิสา  คล่องใจ
2. นายวุฒธืชัย  ปรีพูล
3. นายธนาวุฒิ  โคตรลุน
4. นายชนะชัย  ขจรเดช
5. นางสิริวัน  วรรณห้วย
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  นามใคร่นุ่น
2. เด็กหญิงจอมสุรางค์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชาอ่อน
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนาญ
5. เด็กหญิงชลสา  วิมลภักดิ์
6. เด็กชายฐิติกร  พละดล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านซ้าย
8. เด็กชายณัฐเดช  ทัดเที่ยง
9. เด็กหญิงดอกเหมย  บุญน้อย
10. เด็กหญิงปวีณา  ทะเสนฮด
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  แดนลาดแก้ว
12. เด็กหญิงปิยนุช  มะลาด
13. เด็กชายพรนิมิต  ถามีมาก
14. เด็กชายพิพัฒน์  สุภดี
15. เด็กหญิงพิสมัย  ลาพันธ์
16. เด็กชายภูบดินทร์  ชำนาญ
17. เด็กชายยั่งยืน  คำตัน
18. เด็กหญิงยุพารัตน์  มิ่งมุ้ง
19. เด็กหญิงรัตนพร  หนูใจคง
20. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  แสนนาม
21. เด็กหญิงวราภรณ์  สูติอุทัย
22. เด็กชายวัฒนากร  โนนแดง
23. เด็กหญิงวิลาสินี  คุณกัณหา
24. เด็กชายวีระพล  มาลา
25. เด็กชายศิริวัฒน์  ดรนาม
26. เด็กชายศิวกร  นามปัญญา
27. เด็กหญิงศุภธิดาพร  บุญพูน
28. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุตดีตุ้ย
29. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  ทะเสนฮด
30. เด็กชายอุทรชัย  เหล่าหมวด
 
1. นายดุสิต  สื่อกลาง
2. นางสาวดาริน  ทนทาน
3. นางมณีรัตน์  สังกะคำ
4. นางแก้วตา  พันธุ์วงศ์
5. นางเสาวคนธ์  ชุมยางสิม
6. นางอุไรภรณ์  วงษ์เบาะ
7. นางทัตทยา  ศรีอาสนา