สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 15 4 5 24 30 6 0 2 36
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 1 1 9 12 1 2 0 15
3 บ้านหินลาดวังตอ 6 5 6 17 23 12 2 0 37
4 บ้านแดงน้อย 6 3 3 12 15 5 1 1 21
5 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 อนุบาลขอนแก่น 4 11 2 17 27 6 3 0 36
7 ขอนแก่นคริสเตียน 4 1 1 6 6 3 0 0 9
8 บ้านโคกแปะ 3 1 0 4 10 0 0 0 10
9 ชุมชนบ้านท่าพระ 3 1 0 4 9 1 1 0 11
10 บ้านหนองปิง 3 1 0 4 7 2 1 0 10
11 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 3 0 5 10 8 0 2 18
12 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 2 4 8 10 1 1 0 12
13 บ้านโสกแต้ 2 2 0 4 13 4 3 1 20
14 บ้านโนนม่วง 2 1 3 6 9 3 0 0 12
15 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 1 1 4 5 2 1 3 8
16 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
17 บ้านค้อท่อนน้อย 2 0 2 4 6 0 1 1 7
18 ชุมชนบ้านฝาง 2 0 1 3 11 4 0 0 15
19 บ้านม่วง 2 0 1 3 10 2 0 0 12
20 บ้านโนนบ่อ 2 0 0 2 4 1 0 1 5
21 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1 5 3 9 12 2 4 0 18
22 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1 3 2 6 11 6 0 0 17
23 บ้านโนนท่อนวิทยา 1 2 2 5 8 4 2 2 14
24 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 2 1 4 9 1 2 0 12
25 พิมพ์ใจวิทย์ 1 2 1 4 8 14 3 1 25
26 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1 2 0 3 10 3 1 0 14
27 บ้านดอนบม 1 1 2 4 8 1 0 2 9
28 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1 1 2 4 8 1 0 0 9
29 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1 1 1 3 7 3 4 0 14
30 บ้านหนองแสงโคกน้อย 1 1 1 3 7 3 2 0 12
31 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
32 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1 1 0 2 7 1 1 0 9
33 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1 1 0 2 4 3 1 2 8
34 บ้านโคกท่า 1 1 0 2 2 0 1 0 3
35 บ้านหนองเบ็ญ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
36 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 0 3 4 10 1 1 0 12
37 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 1 0 2 3 5 6 0 0 11
38 บ้านเป็ด 1 0 1 2 3 1 0 0 4
39 บ้านบะยาว 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1 0 0 1 5 3 0 1 8
42 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 1 5 0 0 0 5
43 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1 0 0 1 3 0 1 0 4
44 บ้านชาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
46 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1 0 0 1 2 0 1 0 3
47 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านหนองหัววัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 0 4 0 4 12 4 3 1 19
52 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0 2 1 3 8 5 2 1 15
53 บ้านสะอาด 0 2 1 3 8 2 1 0 11
54 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 1 3 5 3 1 0 9
55 หินกองวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 0 6
56 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 2 0 2 2 1 0 0 3
57 หนองโพธิ์ประชานุกูล 0 1 2 3 4 3 0 1 7
58 โคกงามวิทยาคาร 0 1 1 2 7 5 1 0 13
59 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 0 1 1 2 6 3 2 0 11
60 บ้านม่วงโป้ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
61 บ้านงิ้ว 0 1 1 2 4 2 0 0 6
62 บ้านซำจานเนินทอง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
63 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 1 1 2 3 5 2 1 10
64 อนุบาลตั้งใจ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
65 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านป่าส่าน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านโคกนางามปลาเซียม 0 1 0 1 7 2 0 0 9
68 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 1 0 1 7 1 1 0 9
69 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 1 0 1 5 1 1 0 7
70 พัฒนาเด็ก 0 1 0 1 3 2 0 0 5
71 ห้วยหว้าวิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
72 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 0 1 2 2 1 0 5
73 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านท่าพระเนาว์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 0 0 2 2 8 6 0 0 14
79 บ้านหนองคลอง 0 0 2 2 5 1 0 0 6
80 บ้านเหล่านางาม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 4 3 2 0 9
82 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 0 6
83 บ้านโนนรังวิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 เมทนีดล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
85 บ้านหนองคู 0 0 1 1 3 0 0 0 3
86 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
87 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
88 หนองชาดพิทยาคม 0 0 1 1 2 3 1 0 6
89 บ้านบึงแก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 บ้านดงกลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
93 บ้านหนองหลุบ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
94 บ้านกระเดื่อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 บ้านดงเก่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 6 0 0 0 6
98 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 0 0 0 0 5 3 2 0 10
99 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
100 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
101 บ้านคำหญ้าแดง 0 0 0 0 4 0 2 0 6
102 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0 0 0 0 3 4 0 0 7
103 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
104 บ้านบ่อแก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
107 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 กัลยาณีวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
109 การกุศลวัดหนองแวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
112 สองภาษากรประภาภัทร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
113 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
115 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านดอนช้าง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
119 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 0 0 1 3 2 1 6
120 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
121 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านเลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านดงพอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านหินขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนกู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 สว่างมรรคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 0 4 0 0 4
147 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
148 บ้านโคกฟันโปง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 อนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 วรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 อนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 98 90 294 642 250 82 28 974