สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 30 6 0 2 36
2 อนุบาลขอนแก่น 27 6 3 0 36
3 บ้านหินลาดวังตอ 23 12 2 0 37
4 บ้านแดงน้อย 15 5 1 1 21
5 บ้านโสกแต้ 13 4 3 1 20
6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 12 4 3 1 19
7 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 12 2 4 0 18
8 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 1 2 0 15
9 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 11 6 0 0 17
10 ชุมชนบ้านฝาง 11 4 0 0 15
11 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 10 8 0 2 18
12 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 10 3 1 0 14
13 บ้านม่วง 10 2 0 0 12
14 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 10 1 1 0 12
15 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 10 1 1 0 12
16 บ้านโคกแปะ 10 0 0 0 10
17 บ้านโนนม่วง 9 3 0 0 12
18 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 9 1 2 0 12
19 ชุมชนบ้านท่าพระ 9 1 1 0 11
20 พิมพ์ใจวิทย์ 8 14 3 1 25
21 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 6 0 0 14
22 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 8 5 2 1 15
23 บ้านโนนท่อนวิทยา 8 4 2 2 14
24 บ้านสะอาด 8 2 1 0 11
25 บ้านดอนบม 8 1 0 2 9
26 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 8 1 0 0 9
27 โคกงามวิทยาคาร 7 5 1 0 13
28 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 7 3 4 0 14
29 บ้านหนองแสงโคกน้อย 7 3 2 0 12
30 บ้านหนองปิง 7 2 1 0 10
31 บ้านโคกนางามปลาเซียม 7 2 0 0 9
32 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 7 1 1 0 9
33 อนุบาลพิกุลทิพย์ 7 1 1 0 9
34 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 6 3 2 0 11
35 ขอนแก่นคริสเตียน 6 3 0 0 9
36 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 1 0 0 7
37 บ้านค้อท่อนน้อย 6 0 1 1 7
38 บ้านเหล่านาดี 6 0 0 0 6
39 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 5 6 0 0 11
40 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 5 3 2 0 10
41 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 5 3 1 0 9
42 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 5 3 0 1 8
43 หนองตูมหนองงูเหลือม 5 2 1 3 8
44 ไพบูลย์วิทยา 5 2 0 0 7
45 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 5 1 1 0 7
46 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 5 1 1 0 7
47 หินกองวิทยา 5 1 0 0 6
48 บ้านหนองคลอง 5 1 0 0 6
49 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 0 0 0 5
50 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 0 0 0 5
51 บ้านม่วงโป้ 5 0 0 0 5
52 บ้านหนองหิน 4 3 2 0 9
53 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 3 1 2 8
54 หนองโพธิ์ประชานุกูล 4 3 0 1 7
55 บ้านงิ้ว 4 2 0 0 6
56 บ้านซำจานเนินทอง 4 2 0 0 6
57 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 4 2 0 0 6
58 บ้านโนนบ่อ 4 1 0 1 5
59 บ้านคำหญ้าแดง 4 0 2 0 6
60 สระแก้วราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
61 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 3 5 2 1 10
62 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 3 4 0 0 7
63 พัฒนาเด็ก 3 2 0 0 5
64 ห้วยหว้าวิทยาคม 3 2 0 0 5
65 บ้านโคกกว้าง 3 1 1 0 5
66 บ้านเป็ด 3 1 0 0 4
67 อนุบาลตั้งใจ 3 1 0 0 4
68 บ้านโนนรังวิทยาคาร 3 1 0 0 4
69 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 3 0 1 0 4
70 บ้านบะยาว 3 0 0 0 3
71 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 0 0 0 3
72 บ้านชาด 3 0 0 0 3
73 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 0 0 0 3
74 บ้านเหล่านางาม 3 0 0 0 3
75 เมทนีดล 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองคู 3 0 0 0 3
77 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 0 0 0 3
78 ไตรมิตรวิทยาคาร 3 0 0 0 3
79 บ้านบ่อแก 3 0 0 0 3
80 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
81 หนองชาดพิทยาคม 2 3 1 0 6
82 บ้านโจดศรีวิชัย 2 3 0 0 5
83 บ้านป่าหม้อหนองคู 2 2 1 0 5
84 บ้านดอนยาง 2 2 0 0 4
85 กัลยาณีวิทยา 2 2 0 0 4
86 การกุศลวัดหนองแวง 2 2 0 0 4
87 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
88 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 1 1 0 4
89 หนองไผ่มอดินแดง 2 1 0 1 3
90 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 1 0 0 3
91 บ้านป่าส่าน 2 1 0 0 3
92 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 2 1 0 0 3
93 บ้านบึงแก 2 1 0 0 3
94 สองภาษากรประภาภัทร 2 1 0 0 3
95 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
96 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 2 0 2 0 4
97 บ้านโคกท่า 2 0 1 0 3
98 บ้านดอนหันวิทยาสาร 2 0 1 0 3
99 บ้านหนองเบ็ญ 2 0 0 1 2
100 บ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 2
101 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 0 0 0 2
102 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 2 0 0 0 2
103 บ้านท่าพระเนาว์ 2 0 0 0 2
104 บ้านดงกลาง 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 0 0 0 2
106 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
107 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 0 0 0 2
108 บ้านโนนค้อ 2 0 0 0 2
109 บ้านดอนช้าง 1 4 2 0 7
110 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 1 3 2 1 6
111 บ้านหนองกุงน้อย 1 3 1 0 5
112 บ้านทองหลาง 1 2 1 0 4
113 บ้านหนองหลุบ 1 2 1 0 4
114 บ้านโนนลาน 1 2 1 0 4
115 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1 0 3
116 เขื่อนกระพี้ศึกษา 1 1 1 0 3
117 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
118 บ้านกระเดื่อง 1 1 0 0 2
119 บ้านดงเก่า 1 1 0 0 2
120 บ้านหนองปอ 1 1 0 0 2
121 ชุมชนบ้านพระยืน 1 1 0 0 2
122 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 1 1 0 0 2
123 บ้านตอกแป้น 1 1 0 0 2
124 บ้านบึงฉิม 1 1 0 0 2
125 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 1 1 0 0 2
126 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 1 1 0 0 2
127 บ้านเลิง 1 1 0 0 2
128 บ้านโคกล่าม 1 1 0 0 2
129 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 1 0 0 2
130 บ้านดงพอง 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองหัววัว 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
133 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 0 1
134 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
135 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
136 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 0 0 0 1
137 บ้านวังโพน 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองขามประชาบำรุง 1 0 0 0 1
139 บ้านหินขาว 1 0 0 0 1
140 บ้านเหล่าเกวียนหัก 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนกู่ 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนเขวา 1 0 0 0 1
143 สว่างมรรคา 1 0 0 0 1
144 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
145 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 0 1
146 เอกศึกษาขอนแก่น 0 4 0 0 4
147 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 3 0 0 3
148 บ้านโคกฟันโปง 0 1 1 0 2
149 บ้านแก่นประดู่ 0 1 0 1 1
150 บ้านคำบอน 0 1 0 0 1
151 บ้านเลิงเปือย 0 1 0 0 1
152 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 1 0 0 1
153 อนุบาลลดาวัลย์ 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนเรือง 0 0 1 0 1
155 วรรณรัตน์ศึกษา 0 0 1 0 1
156 บ้านป่าหวาย 0 0 0 1 0
157 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0
158 อนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0 0 0
รวม 642 250 82 28 1,002