สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 34 6 0 2 40
2 อนุบาลขอนแก่น 31 6 3 0 40
3 บ้านหินลาดวังตอ 24 13 2 0 39
4 บ้านแดงน้อย 19 5 1 1 25
5 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 16 4 3 1 23
6 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 0 0 18
7 บ้านโสกแต้ 13 4 3 1 20
8 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 13 4 0 1 17
9 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 12 10 0 2 22
10 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 12 6 0 0 18
11 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 12 2 4 0 18
12 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 1 2 0 15
13 บ้านโคกแปะ 11 1 0 0 12
14 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 10 8 0 0 18
15 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 10 4 2 0 16
16 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 10 4 1 0 15
17 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 10 3 2 0 15
18 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 10 3 1 0 14
19 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 10 3 1 0 14
20 บ้านม่วง 10 2 0 0 12
21 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 10 1 1 0 12
22 โคกงามวิทยาคาร 9 6 1 0 16
23 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 9 5 2 1 16
24 หนองตูมหนองงูเหลือม 9 4 1 3 14
25 บ้านโนนม่วง 9 4 0 0 13
26 ชุมชนบ้านท่าพระ 9 3 1 0 13
27 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 9 2 2 0 13
28 บ้านค้อท่อนน้อย 9 2 1 1 12
29 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 9 1 2 0 12
30 บ้านดอนบม 9 1 0 2 10
31 บ้านหนองคลอง 9 1 0 0 10
32 พิมพ์ใจวิทย์ 8 14 3 1 25
33 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 8 7 2 1 17
34 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 6 0 0 14
35 บ้านโนนท่อนวิทยา 8 4 2 2 14
36 ขอนแก่นคริสเตียน 8 4 0 0 12
37 บ้านหนองแสงโคกน้อย 8 3 2 0 13
38 บ้านสะอาด 8 2 1 0 11
39 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 8 2 0 0 10
40 บ้านคำหญ้าแดง 8 0 2 0 10
41 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 7 4 4 0 15
42 บ้านหนองปิง 7 2 1 0 10
43 ห้วยหว้าวิทยาคม 7 2 0 0 9
44 บ้านโคกนางามปลาเซียม 7 2 0 0 9
45 อนุบาลพิกุลทิพย์ 7 1 1 0 9
46 บ้านโนนบ่อ 7 1 0 1 8
47 ชุมชนบ้านหนองบัว 7 0 0 0 7
48 บ้านงิ้ว 6 5 0 0 11
49 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 6 5 0 0 11
50 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 6 3 0 0 9
51 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 1 0 0 7
52 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 6 0 1 0 7
53 บ้านเหล่านาดี 6 0 0 0 6
54 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 5 3 1 0 9
55 บ้านเป็ด 5 2 0 0 7
56 บ้านซำจานเนินทอง 5 2 0 0 7
57 ไพบูลย์วิทยา 5 2 0 0 7
58 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 5 1 1 0 7
59 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 5 1 1 0 7
60 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 5 1 1 0 7
61 บ้านโนนรังวิทยาคาร 5 1 0 0 6
62 หินกองวิทยา 5 1 0 0 6
63 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 0 0 0 5
64 บ้านม่วงโป้ 5 0 0 0 5
65 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 4 1 2 9
66 หนองโพธิ์ประชานุกูล 4 4 0 1 8
67 บ้านหนองหิน 4 3 2 0 9
68 บ้านโนนลาน 4 2 1 0 7
69 บ้านเหล่านางาม 4 0 1 0 5
70 บ้านบะยาว 4 0 0 0 4
71 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 4 0 0 0 4
72 สระแก้วราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
73 เมทนีดล 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองหลุบ 3 3 1 0 7
75 บ้านโจดศรีวิชัย 3 3 0 0 6
76 บ้านทองหลาง 3 2 1 0 6
77 พัฒนาเด็ก 3 2 0 0 5
78 บ้านโคกกว้าง 3 1 1 0 5
79 หนองไผ่มอดินแดง 3 1 0 1 4
80 บ้านท่าพระเนาว์ 3 1 0 0 4
81 อนุบาลตั้งใจ 3 1 0 0 4
82 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
83 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 1 0 0 4
84 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 0 0 0 3
85 บ้านชาด 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองคู 3 0 0 0 3
88 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 0 0 0 3
89 ไตรมิตรวิทยาคาร 3 0 0 0 3
90 บ้านบ่อแก 3 0 0 0 3
91 บ้านดอนช้าง 2 4 2 0 8
92 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 2 3 2 1 7
93 หนองชาดพิทยาคม 2 3 1 0 6
94 บ้านกระเดื่อง 2 3 0 0 5
95 บ้านบึงแก 2 3 0 0 5
96 บ้านป่าหม้อหนองคู 2 2 1 0 5
97 บ้านป่าส่าน 2 2 0 0 4
98 บ้านดอนยาง 2 2 0 0 4
99 กัลยาณีวิทยา 2 2 0 0 4
100 การกุศลวัดหนองแวง 2 2 0 0 4
101 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 1 1 0 4
102 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 1 0 0 3
103 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 1 0 0 3
104 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 2 1 0 0 3
105 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 2 1 0 0 3
106 สองภาษากรประภาภัทร 2 1 0 0 3
107 บ้านโคกท่า 2 0 1 0 3
108 บ้านดอนหันวิทยาสาร 2 0 1 0 3
109 บ้านหนองเบ็ญ 2 0 0 1 2
110 บ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 2
111 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 0 0 0 2
112 บ้านดงกลาง 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 0 0 0 2
114 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 0 0 0 2
115 บ้านโนนค้อ 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองกุงน้อย 1 3 1 0 5
117 บ้านหนองปอ 1 2 0 0 3
118 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1 0 3
119 เขื่อนกระพี้ศึกษา 1 1 1 0 3
120 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
121 บ้านดงเก่า 1 1 0 0 2
122 ชุมชนบ้านพระยืน 1 1 0 0 2
123 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 1 1 0 0 2
124 บ้านตอกแป้น 1 1 0 0 2
125 บ้านบึงฉิม 1 1 0 0 2
126 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 1 1 0 0 2
127 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 1 1 0 0 2
128 บ้านเลิง 1 1 0 0 2
129 บ้านโคกล่าม 1 1 0 0 2
130 บ้านโนนเรือง 1 0 1 0 2
131 บ้านดงพอง 1 0 1 0 2
132 บ้านหนองหัววัว 1 0 0 0 1
133 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
135 ลาดนาเพียง 1 0 0 0 1
136 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 0 1
137 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
138 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
139 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 0 0 0 1
140 บ้านวังโพน 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองขามประชาบำรุง 1 0 0 0 1
142 บ้านหินขาว 1 0 0 0 1
143 บ้านเหล่าเกวียนหัก 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนกู่ 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนเขวา 1 0 0 0 1
146 สว่างมรรคา 1 0 0 0 1
147 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
148 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 0 1
149 เอกศึกษาขอนแก่น 0 4 0 0 4
150 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 3 0 0 3
151 บ้านโคกฟันโปง 0 1 1 0 2
152 บ้านแก่นประดู่ 0 1 0 1 1
153 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 1 0 0 1
154 บ้านคำบอน 0 1 0 0 1
155 บ้านเลิงเปือย 0 1 0 0 1
156 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 1 0 0 1
157 อนุบาลลดาวัลย์ 0 1 0 0 1
158 วรรณรัตน์ศึกษา 0 0 1 0 1
159 บ้านป่าหวาย 0 0 0 1 0
160 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0
161 อนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0 0 0
รวม 774 298 83 28 1,183