หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนกุดนางทุย 0 0 0
2 014 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 15 68 29
3 015 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 21 114 49
4 016 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 7 16 12
5 017 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 2 15 7
6 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 7 25 16
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 14 27 21
8 021 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0
9 036 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 5 8 7
10 037 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
11 038 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 17 37 28
12 043 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 18 38 31
13 046 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 3 1
14 047 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 10 27 16
15 048 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 9 19 13
16 049 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 5 8 7
17 045 โรงเรียนบ้านค้อ 1 6 3
18 044 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 13 27 19
19 059 โรงเรียนบ้านงิ้ว 12 30 19
20 062 โรงเรียนบ้านชาด 3 7 5
21 063 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 7 12 9
22 064 โรงเรียนบ้านดงกลาง 2 7 3
23 066 โรงเรียนบ้านดงพอง 2 4 3
24 065 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 6 4
25 067 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 10 16 13
26 068 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 7 7
27 071 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 2 2 2
28 072 โรงเรียนบ้านดอนบม 14 26 21
29 073 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 9 6
30 074 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 0 0 0
31 075 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 3 10 6
32 070 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 15 50 26
33 079 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 2 6 4
34 081 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 22 12
35 083 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 12 58 16
36 082 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 4 10 7
37 084 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 25 38 31
38 086 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 3 2
39 085 โรงเรียนบ้านนาเพียง 0 0 0
40 087 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 3 1
41 102 โรงเรียนบ้านบะยาว 4 6 5
42 104 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 2 9 2
43 106 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 2 4 3
44 105 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 16 24 19
45 103 โรงเรียนบ้านบึงแก 5 11 8
46 101 โรงเรียนบ้านบ่อแก 3 7 6
47 107 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0
48 108 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 4 13 7
49 109 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 5 15 9
50 110 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 3 2
51 111 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 0 0 0
52 113 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 6 4
53 114 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 4 7 5
54 116 โรงเรียนบ้านม่วง 12 21 19
55 117 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 5 27 12
56 120 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 6 3
57 121 โรงเรียนบ้านศิลา 0 0 0
58 122 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 4 12 7
59 123 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 5 4
60 124 โรงเรียนบ้านสะอาด 12 26 19
61 125 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 2 5 4
62 128 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 7 23 13
63 129 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 5 6 6
64 130 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 3 2
65 131 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 1 2 2
66 133 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 10 28 20
67 135 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 9 6
68 134 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0
69 137 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 24 50 37
70 139 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 7 13 11
71 140 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
72 142 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 12 8
73 143 โรงเรียนบ้านหนองปิง 10 16 13
74 147 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 4 3
75 148 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 19 46 31
76 149 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 7 20 12
77 150 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1 3 2
78 151 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 18 15
79 136 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 15 43 28
80 138 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 7 18 12
81 141 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 3 6 3
82 144 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 11 32 18
83 145 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 12 18 16
84 146 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 13 24 20
85 132 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 2 2
86 152 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 20 39 35
87 153 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 7 15 11
88 156 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 18 39 29
89 157 โรงเรียนบ้านหินขาว 1 3 1
90 158 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 3 2
91 159 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 44 151 86
92 160 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 14 36 24
93 154 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
94 155 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0
95 080 โรงเรียนบ้านเต่านอ 0 0 0
96 112 โรงเรียนบ้านเป็ด 7 14 11
97 115 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 12 5
98 119 โรงเรียนบ้านเลิง 2 12 6
99 118 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 1 6 3
100 161 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
101 163 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 0 0 0
102 164 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 5 19 11
103 166 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 6 9 9
104 162 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 1 2 1
105 040 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 4 2
106 039 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 5 3
107 076 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 27 55 41
108 077 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 9 17 15
109 078 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 10 24 15
110 041 โรงเรียนบ้านโกทา 0 0 0
111 050 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 5 15 10
112 051 โรงเรียนบ้านโคกท่า 3 9 6
113 052 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 12 29 22
114 054 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 2 10 3
115 055 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 5 3
116 057 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 4 14 7
117 056 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 21 55 33
118 058 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 1 1 1
119 053 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 12 24 19
120 060 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 11 9
121 061 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 0 0 0
122 088 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1 3 2
123 090 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 5 4
124 091 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 5 3
125 092 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 9 6
126 093 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 15 22 19
127 095 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 20 36 29
128 096 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 10 25 18
129 097 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 14 32 24
130 098 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 6 18 12
131 100 โรงเรียนบ้านโนนลาน 7 16 12
132 089 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1 2 2
133 099 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 3 12 6
134 094 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 0 0 0
135 127 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 2 2
136 126 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 21 41 32
137 042 โรงเรียนบ้านไก่นา 0 0 0
138 167 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 0 0 0
139 169 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 0 0 0
140 168 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง 0 0 0
141 170 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 18 43 25
142 182 โรงเรียนลาดนาเพียง 1 1 1
143 185 โรงเรียนสนามบิน 43 167 85
144 187 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 4 10 8
145 188 โรงเรียนสว่างมรรคา 1 1 1
146 189 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา 0 0 0
147 196 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 4 11 7
148 197 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 9 24 16
149 198 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 18 37 25
150 202 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0
151 200 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 9 19 12
152 199 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 5 17 7
153 204 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 7 7
154 205 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0
155 203 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 9 22 15
156 208 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 42 142 62
157 215 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 0 0 0
158 232 โรงเรียนอานันทนวิทยา 0 0 0
159 010 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 3 6 3
160 007 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 16 8
161 011 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 16 36 25
162 012 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 3 7 5
163 019 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 0 0 0
164 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 3 7 4
165 035 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 19 52 32
166 194 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 0 0 0
167 001 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 4 8 5
168 002 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 3 14 6
169 003 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 4 11 5
170 005 โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
171 008 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 13 25 15
172 009 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 0
173 020 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
174 172 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 5 6 5
175 171 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 0 0 0
176 173 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
177 174 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 26 64 44
178 177 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 3 9 4
179 178 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 9 18 10
180 179 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 13 72 20
181 180 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
182 183 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 1 3 2
183 184 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1 10 1
184 190 โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร 3 21 6
185 195 โรงเรียนสุรัสวดี 0 0 0
186 206 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
187 209 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
188 211 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 4 15 7
189 212 โรงเรียนอนุบาลนัฐสุดา 0 0 0
190 214 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
191 213 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
192 216 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
193 217 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
194 218 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0
195 219 โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น 0 0 0
196 220 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 9 28 19
197 221 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
198 224 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
199 225 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 1 1 1
200 226 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
201 227 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
202 228 โรงเรียนอนุบาลสวนสน 0 0 0
203 229 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
204 230 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
205 231 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
206 210 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 3 2
207 222 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 1 3 2
208 223 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
209 207 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
210 234 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 6 1
211 235 โรงเรียนเพ็ญบุรี 0 0 0
212 181 โรงเรียนเมทนีดล 6 8 5
213 233 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 4 8 6
214 176 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 8 22 15
215 175 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
216 024 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ 0 0 0
217 191 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 24 9
218 192 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 16 22 21
219 193 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 0 0
220 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
221 023 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 0 0 0
222 025 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 0 0 0
223 029 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 0 0 0
224 030 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 0 0 0
225 031 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 0 0 0
226 026 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 0 0 0
227 027 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 0 0 0
228 028 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 0 0 0
229 032 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 0 0 0
230 033 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 0 0 0
231 034 โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ 0 0 0
รวม 1251 3259 2027
5286


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]