หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายลือชัย ใจเดียวโรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ แก้ววงษาโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายพีรดนย์ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านซำจานเนินทองกรรมการ
4. นายพรชัย บุญยืนโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุลโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์โสมโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางชุลีพร วรสุวัสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สอนศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัส โพธิลุขาโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตรโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางนภาพร ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ ละมูลมอญโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ หารหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
4. นายสุคนธ์ รบไพรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นางวณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สุชีววัฒนะกุลโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หาปู่ทนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลักขณาวัลย์ อรัญเวศโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร กากแก้วสพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสาคร อุ่นผางโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สำเริงโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินประธานกรรมการ
2. นายอนุชา บุญใบโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางญาณภา นาคหว่างโรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ทนทานโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นางนิภา น้อยโนนงิ้วโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางภัทรพร มาสุ่มโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร มอญขามโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางจามรี สุวรรณราชโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ พิมพาภรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเรืองยศ แดนสมปัดสาครูโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน ไชยรักษ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครูโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสตพร วรสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ อิ่มสมบัติครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วรนารถครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวตุ๊ ณะวงวิเศษครูโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร ฤทธิ์รักษาครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ อิ่มสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ เฮียงจันทาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบังอร จินบุตร่ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการครูโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน หมื่นอภัยครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
3. นายเชิดชัย ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านหินขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร กมลผุดครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ นาคหมื่นไวย์ครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือพันธ์ กรมน้อยครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางปิยะพร วิชาชัยครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีเจริญครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นายชัยวัน บัวช่วยครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางปัทมานันท์ หินวิเศษครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่่งสงเคราะห์ 86)กรรมการ
3. นางอาภรณ์ คำบุญครูโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประครอง พงษ์ชนะครูโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางเนตรทราย ชาบุญมีครูโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนันทนา ประแดงปุยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ เสนาสุครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางคณารัตน์ ศรีบุระครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงกรรมการ
3. นางดารณี งามเลิศครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ ไขแสงครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวแตงอ่อน โยวะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังคม ชนะโยธาครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร นวลบุดดีครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางอรุณรัศมี ประดาพลครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมภพ เวียงวิเศษครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ใจเที่ยงครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
3. นางตรีทิพย์ ชัยประทุมครูโรงเรียนบ้านโนนม่่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมภพ เฮ้ามาชัยครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นางอิศราภรณ์ อรรคฮาตครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสยมพร พาโสครูโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีสิทธิพรหมครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรทัย จันทร์เรืองครูโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ พรหมบุตรครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาึครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พรหมบุตรโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมยศ ศรีกงพานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ครุโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางวดี โนนสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ศรีกงพานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางวดี โนนสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สิงหะครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
3. นางอัมพร อรรคแสงครุโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอรณีวรรณ หินวิเศษครูโรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดาวเหนือ เคนดาครูโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ นันท์ดีครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอุไร ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ประโพทังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีประธานกรรมการ
2. นางเพชรศิริ เจิมศรีครูโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นางสุกัญญา สามุงคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางรัสดา มงคลสวัสดิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัชรายุทธ ลุนเสนาครูโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นายคล่องศิลป์ บุตรทาครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
3. นางพิชญ์สินี โสภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุขสันต์ ขุนจรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาวครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา นาดีครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ ขาววปั้นครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิลา แสนแป้ครูโรงเรียนบ้านกุดนางทุยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนที น้อยวังคลังครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นายวโรตม์วัชร์ วงธิสอนครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางน่านฟ้า อินทะรังษีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ติตะปันครูโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิศุทธิ์ เรืองทรัพย์ครูโรงเรียนเมทนีดลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จันสาครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางบังอร บุญศิริครูโรงเรียนบ้านเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ศรีสงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ญาณสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
3. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางศุภรดา พุทธศรีครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. Mr.Angelito Gabad Espenocillaครูโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา สิงห์ทองลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาติ บุญมานางครูโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
3. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางบุปผา คำงามครูโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายดนตรี หล้าสีดาครูโรงเรียนบานหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
3. นางณภัค แสนสิมานนท์ครูโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย แสงดีครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ เกษเงินครูโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางปิยะฉัตร โสภาครูโรงเรียนบ้านตอกแป้นกรรมการ
3. นายบัญชา ละมุนตรีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่่งสงเคราะห์ 86)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย แสงดีครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ เกษเงินครูโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
4. นางธัญญภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
4. นางธัญญภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นายสรายุธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
4. นางธัญญภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดสงวน กลางการศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางภัชลี เรืองกลางครูโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์กรรมการ
4. นางพานทอง ถวิลการครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางจริยา ศรีทาฮาตครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุดสงวน กลางการศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางภัชลี ้เรืองกลางครูโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์กรรมการ
4. นางพานทอง ถวิลการครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางจริยา ศรีทาฮาตครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวหทัยนิต คำโฮงครูโรงเรียนอนุบาลตั้งใจกรรมการ
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา แซ่โค้วครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ครูโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยนิต คำโฮงครูโรงเรียนอนุบาลตั้งใจกรรมการ
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา แซ่โค้วครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นางภาวนา ผาติสุนทรครูโรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองโพธิืประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นางภาวนา ผาติสุนทรครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางอรสา นามบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางามประธานกรรมการ
2. นายพูนสิน กาพย์ไกรแก้วครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นางจารุณี กลางสาแมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมฯกรรมการ
5. นางเพ็ญพร เสระทองครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
6. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
7. นางสุรีพร มูลตรีภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ พิมหานามครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ วรบุตรครู โรงเรียนขอนแก่นครีสเตียนกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธาครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายฉลวย แก้วเรืองครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
7. นายสันติ มูลตรีภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพล เมืองสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิณัฐ นาเลาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุศักดิ์ สอนศิวโมกครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจริญ บรรณวงษาครู โรงเรียนชุมชนสนามบินกรรมการ
5. นายประยงค์ พรมพิลาครู โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางเทียมศิลป์ นาคอกครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นายสาธิต ครุฑวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
8. นายบุญจันทร์ ราชซุยแสนครู โรงเรียนมหาไถ่ภาคฯกรรมการ
9. นายวิชาญ หงษ์สินีครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
10. นายผจญ อนันตะข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายพิเชษฐ จัตุชัยครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชาญสวัสดิ์ อิสระวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญาณี เบ้าดีครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางชามาพร ราวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเอกราช โฆษิตพิมานเวชผู้อำนวยการโรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศรีนภาดรครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางสุรีพร อิสระวงษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ สิงห์หาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุบัน คำจันทร์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟานโนนตุ่น)กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุขพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
5. นางวรรณนิภา บัณดิษฐตาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมคิด กัญญพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางอรรถกร เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปลายอักษร คำหวายครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นางอริสรา ดวงกันเสนครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางสาววิภาวดี หาญทองหลางครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางพานทอง ถวิลการครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกิติกร ศิรินิกรผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ มาสิงครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
4. นายสุรพล คำมณีจันทร์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟานโนนตุ่น)กรรมการ
5. นางวารีณา งามยิ่งครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ภูพานเพชรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยประธานกรรมการ
2. นางประนอม สิงหศิริครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงหะครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นายสุรไกร หานะกุลครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
5. นางณภิญรัตน์ ทัพขวา่ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ทิพย์ฤาตรีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพฺ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้วเรืองครู โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นายพิภพ ก้านก่ำครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวพัชราวดี รักขันแสงพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นายสุรไกร หานะกุลครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
6. นางสาวนันทพร นนทะชิตครูธุรการ โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระพล ชัยเจริญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุมลทรา แสนเมืองครู โรงเรียนโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อาวะบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายสมนึก พงษ์เทพินครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางนิตยา แก้วกันยาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ศรีเรืองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ หล่องบุศรีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนพนันท์ เหมนิธิครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
5. นางบุษบง แก้งมุงคุณครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด กัญญพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร วรจักรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายพูลทรัพย์ หารพะยอมครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องเพชร ศรีพลีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายสมาน แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางดวงแก้ว ดาสะอาดครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนราวุธ รามศิริผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายวรพล สมวงษาครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางกุหลาบ พงษ์เทพินครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสุมาลี แสนสีลาครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางพัทธนันท์ ศรวิชัยครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิสิฐ เทพไกรวัลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายนฤวร แก้วคำครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาสีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางส่งศรี นาอุดมครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยาครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ สิงห์หาญผู้อำนวยการ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสมนึก พงษ์เทพินครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ ตีสงครามครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนันต์พร บุญพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สีสุกองครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ จันทร์เรืองครู โรงเรียนบ้านโกคล่ามกรรมการ
5. นายณฐพงศ์ ผิวขมพนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ละครพลครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวเรียน แก้วแกมเกษครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางนันทิยา ฤทธีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวเรียน แก้วแกมเกษครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวเรียน แก้วแกมเกษครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวเรียน แก้วแกมเกษครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางรุ่น ดีพรวนโรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษากรรมการ
3. นางสถาพร แก้วภูมิแห่โรงเรียนบ้านแดงน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางจารุณี ผาสุขโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสรี สิทธิอุปชาโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ประหาโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกโรงเรียนบ้านดอนช้าง ( ศรีสุขวิทยาคาร )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมจิต มีลุนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางดวงตา โสพุฒอ่อนโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา กะริอุณะโรงเรียนบ้านกรเดื่องประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน กลางจันทาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางประภาสี จันสาโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางดรุณี แก้วเรืองโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นางวิวัฒนา กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกรกช วรรณไชยโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรจิต หล้าหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
3. นางเพียร ชำนาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทองสมบูรณ์โรงเรียนสระแก้วราษฎร์ร์บำรุงกรรมการ
3. นายสำเนียง นารถสูงโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
3. นางวิทถี ปานธรรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชัยกร จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นาชัยธงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางจินตนา ศรีสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวสงบ สุนทรโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประมูล พรมกรรณ์โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวกรรมการ
2. นางรัชนีพรรณ เสนามนตรีโรงเรียนหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเสมา บุ้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสะเกษ สาดาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกาญจนากร ภักดีปัญญาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ์ สายจำปาโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจันทิมา สมอเนื้อโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ผางจันทดาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวสิริพร บุญมาโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางบังอร ดวงอันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกมลเทพ ลำเหลือโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นางสำรี หอมชื่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พันสมบัติโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เข็มลาโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประจักร์ ราทะวงค์โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ บุญมาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสมพร พลมุขโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คงอุ่นโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริพร ธนะสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมีชัย เสาหล่อนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นางนาฏสุภางค์ โชติมณีโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นางกรองแก้ว อวบสำอางค์โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
5. นางสุภาพ ถาคำมีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประทวน รักขันแสงโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
4. นางดวงรัตน์ แก้วกัลยาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางกัญญา สุขเลิศตระกูลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกันตวิชญ์ ตีมูลลาผอ.โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประนอม โชคเจริญครู โรงเรียนฃุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางพัชนี จันนาฝายโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกันตวิชญ์ ตีมูลลาผอ.โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประนอม โชคเจริญครู โรงเรียนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางพัชนี จันนาฝายโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขื่อนกระพี้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รัตนวงษาครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนกรรมการ
3. นางจูมทอง จันทร์ขันครู โรงเรียนหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้นกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ครีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางเพ็ญพร เสระทองครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ตรีโลเกศครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
4. นางมาลัย เมืองสอนครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลเขียวครู โรงเรียนแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เก้งโทนผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เล่ห์รักษาครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ผอ.โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญณะโชติครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีสกุลครู โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมูล พรมกรรณ์ผอ.โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร คำโหลนครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางสาวพิรุฬห์ภัค ศรีคุ้มเหนือครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นายทวนทอง ซ้ายสุขครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมูล พรมกรรณ์ผอ.โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร คำโหลนครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางสาวพิรุฬห์ภัค ศรีคุ้มเหนือครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นายทวนทอง ซ้ายสุขครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิฑูรย์ พาเบ้าผอ.โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางศศิกุล สีโชติครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วกันยาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางศศิกุล สีโชติครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วกันยาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพรัชต์ วรวสุวัสผอ.โรงเรียนบ้านตอกแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีวรรณ อรัญมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางศุภวรรณ สุดประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพรัชต์ วรวสุวัสผอ.โรงเรียนบ้านตอกแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีวรรณ อรัญมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางศุภวรรณ สุดประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพร อาษาเคโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพร อาษาเคโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนวุฒิ โคตรลุนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายชนะชัย ขจรเดชโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายชนะชัย ขจรเดชโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายธนวุฒิ โคตรลุนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายธนวุฒิ โคตรลุนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นายชนะชัย ขจรเดชโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ โคตรลุนครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาววันวิสา คล่องใจโรงเรียนกรรมการ
4. นายเพิ่มพร อาษาเคครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา คล่องใจครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาววันวิสา คล่องใจครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]