หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภาข้างสระว่ายน้ำ เวทีกลาง 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภาข้างสระว่ายน้ำ เวทีกลาง 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 8 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 8 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน เวทีมวยเก่าสวนป่า เวที 4 8 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภาข้างสระว่ายน้ำ เวทีกลาง 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน เวทีมวยเก่าสวนป่า เวที 4 8 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภาข้างสระว่ายน้ำ เวทีกลาง 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน เวทีมวยเก่าสวนป่า เวที 4 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน เวทีมวยเก่าสวนป่า เวที 4 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมืองใต้ถุนอาคาร 7 เวที 5 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน หน้าห้องดนตรี เวที 6 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมืองใต้ถุนอาคาร 7 เวที 5 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน หน้าห้องดนตรี เวที 6 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน หอประชุม (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ห้องแอร์บัส เวที 7 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน หอประชุม (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ห้องแอร์บัส เวที 7 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]