รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์เขต 4)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.42 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายธนากร  สุภอดร
2. เด็กชายประเมศ  ไกยฝ่าย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พวกไธสง
2. เด็กชายเจษนัย  ปัจจัยคา
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายทินภัทร  ทองนำ
2. เด็กชายสุขสำราญ  ดาวเรืองรัมย์
 
1. นายสามารถ  หาจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. นายสนธยา  ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์  มารศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. นายกิตติทัส  พรมนัส
2. เด็กชายวีระยุทธ  ชื่นบาน
 
1. นางรติรส   มาขุมเหล็ก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตากไธสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีพไธสง
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ
4. เด็กชายพีรภาส  เลยไธสง
5. เด็กหญิงศรุตยา  แสนมณี
 
1. นายทิวากรณ์  จ่าไธสง
2. นางสาวณัฐวดี  ทรัพย์ธนาศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายคมกฤช  อุ่มพิมาย
2. เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
3. เด็กชายสันติภาพ  พุฒิเกิด
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมนัส
5. เด็กหญิงเกษร  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ด๊อดแก้ว
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ปักการะนัง
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางดาวรุ่ง  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสมพิศ  ศรีทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายโตมร  สีสุวรรณ์
 
1. นายธนากร  สังสี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขวัฒนา
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสใบทอง  ปิดตาระเต
 
1. นายวรวุฒิ  ตั้งใจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายสุรชัย  วงษ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นายอดุลย์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปฎิพล  ศิริ
2. เด็กหญิงพิชชากร  เฟื่อมกระโทก
 
1. นางรัตนวรรณ  วงศพิพัฒน์ศิลป์
2. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ปังศรี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  พลอาจ
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงมัจฉา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงสุนิตา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชานน  สร้างนา
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เบอร์ไธสง
3. เด็กชายอนันต์  รูปไข่
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางอุทุมพร  จารุสิทธิกุล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายชานนท์    ศาลางาม
2. เด็กชายปริญญา   โคกท่า
3. เด็กชายศุภกิจ    แขกรัมย์
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนเจ๊ก
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
 
1. นายวัฒนา  กายแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาทิตยา   บุตรชุมแสง
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงจริภัทร   เลาตา
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายธนัญชัย    แขกรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉายาวรรณ์
2. เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมโยธา
4. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีจันทะ
7. เด็กหญิงวรรษชล  มาลาศรี
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ภายไธสง
9. เด็กหญิงอจลยา  เลิศไธสง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
2. นางคณามาศ   สอนไธสง
3. นางสวนิต  รักชอบ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา
3. เด็กหญิงคริษฐา   ชึรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
5. เด็กชายธนวัฒน์  สังสี
6. เด็กหญิงนาฎยา  สระประทุม
7. เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
8. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
9. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
10. เด็กหญิงศิรินทรา  เลิศยะโส
11. เด็กชายสวราชย์  ด้วงพร้อม
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรชุมแสง
14. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
15. เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
 
1. นางพยอม  มหามาตร
2. นางประไพร  เตชเจริญศรี
3. นายปรีชา  มันสลาย
4. นางสาวกิรณา  อุรางรัมย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  พันธ์ฉลาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
3. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
4. เด็กหญิงมันทนา  โพธิ์ชื่น
5. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
6. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายสุพจน์  บุญครอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชินวัตร   เศษลือ
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  กินไธสง
 
1. นายเดชา  หุ้มไธสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  พลสมัคร
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายธนธรณ์  ขอสินกลาง
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสุมาลี  อาสานอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตระกูลสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณศิรินทร์  เจนทร
 
1. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนฤเบศร์  เดชดวงศิริ
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชื่นศรี
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปภาวี  ผาดกลาง
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยทานันท์
3. เด็กชายกฤษฎา  สีโทมี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันมหา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดสิงห์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญแสง
7. เด็กหญิงดุจดาว  ประดับศรี
8. เด็กชายธนวัตร  บัวสุข
9. เด็กชายธนศักดิ์  เขียวรัมย์
10. เด็กชายธนาวุฒิ  ยุบรัมย์
11. เด็กชายธวัช  ชะลุนรัมย์
12. เด็กชายธวัชชัย  เยินรัมย์
13. เด็กชายธีระศักดิ์  ภาระกุล
14. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
15. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
16. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
17. เด็กชายประมวล  สืบนิสัย
18. เด็กชายปรีชา  ภักดีอำนาจ
19. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
20. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  วงษ์กัณหา
21. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
22. เด็กชายวรวุฒิ  ชฎาชัย
23. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
24. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญรัมย์
25. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุดดารวม
26. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
27. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
29. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาหาร
30. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
31. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วระวัง
32. เด็กหญิงสุนันท์  บุญโพก
33. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดำริห์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
35. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
36. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
37. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สงโท
38. เด็กหญิงเมฆครินทร์  โฉมรัมย์
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
3. นางเรวดี  เพ็ชรโกมล
4. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
5. นายอนวัชร  เอ่นแคน
6. นางเบญจพร  เชื้อลิ้นฟ้า
7. นายศตวรรษ  ทุมดี
8. นางอนัญญา  รีด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์นวล
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงคิมมีล่าร์   ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์   ป้อมไธสง
4. เด็กหญิงช่อนภา   ดงงาม
5. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเลา
6. เด็กหญิงณฐพร   ชัยวงศ์
7. เด็กชายณัฐพล   มาตราตัง
8. เด็กชายธนวัฒน์   คำพระทิก
9. เด็กหญิงธัญพิชชา   อิงไธสง
10. เด็กชายธีระภัทร   หอมหวน
11. เด็กชายนรภัทร   แย้มศรี
12. เด็กหญิงนฤนี   บาริศรี
13. เด็กหญิงปนัสยา   น้อยนาม
14. เด็กหญิงประภัสสร   ชิลวงศ์
15. เด็กชายประวิทย์   ตองติดรัมย์
16. เด็กหญิงปัญทิตา   ศรีหาอวน
17. เด็กหญิงผกาวัลย์   แดงเรืองรัมย์
18. เด็กชายพงศ์พิพัทธ์   รัตนพงศ์
19. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ดอนม่วง
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   นพดล
21. เด็กหญิงฟ้าใส   ปินะการัง
22. เด็กหญิงภัทรวดี   เดิมทำรัมย์
23. เด็กชายภานุวัฒน์   เวสา
24. เด็กชายภูริช   จิตรบุญพิทักษ์
25. เด็กชายรณชัย   เดิมทำรัมย์
26. เด็กชายรัตน์พงษ์   บุญครอง
27. เด็กหญิงลักษิกา   สนวนรัมย์
28. เด็กหญิงวรรณกร   มุ่งดี
29. เด็กหญิงวรรณพร   ไวยวรณ์
30. เด็กชายวัศพล   เส็งนา
31. เด็กชายศรายุทธ   แก้วมะดัน
32. เด็กหญิงศศิธร   คมศรทอง
33. เด็กหญิงศิรภัสร   พุ่มพวง
34. เด็กหญิงศุภกานต์   แจ่มปรีชา
35. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุวรรณศรี
36. เด็กชายสันติ   ปักกุลนันท์
37. เด็กชายสุธี   กอขุนทด
38. เด็กชายสุรชา   เปรียบสม
39. เด็กชายสุวินัย  ลือนาม
40. เด็กชายอนุชิต   นาคตะคุ
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงคำจันทร์
2. นางอรธิดา   วงศ์คติ
3. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
4. นางสาวพีรญา   แถวไธสง
5. นางวันทนา  สดรัมย์
6. นางสาวปิยาภรณ์   ตอรบรัมย์
7. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทอง
2. เด็กชายจุลศักดิ์  ทองสม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ลีเกศ
4. เด็กชายชยพัทธ์  ปานรุ่ง
5. เด็กชายทิชานนท์  กุสะรัมย์
6. เด็กหญิงนฤมล  ทองสม
7. เด็กหญิงนิลดา  วันประดิษฐ์
8. เด็กชายปิติพงษ์  มงคลนำ
9. เด็กหญิงสุวรรณี  สีมา
10. เด็กชายอนาวิน  รุ่งโรจน์
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางสาววยุรา  คำจันทราช
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติชัย   ขวัญทอง
2. เด็กหญิงจันทราภา   เกตุมาลา
3. เด็กหญิงจิตตมาส  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิติมา   สร้อยนอก
5. เด็กหญิงวริศรา   อัศวเตชภณ
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ตะนังสูงเนิน
7. เด็กชายสุรพงษ์   ฝอยเงิน
8. เด็กชายอนุชา   รัตนนท์
 
1. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
2. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เปรียบสม
2. เด็กหญิงนานาพร  อำมะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เกลี้ยงไธสง
4. เด็กหญิงพัชราภา  คำไทย
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัดกอง
6. เด็กหญิงสุดาพิชญ์  ประภาสโนบล
 
1. นางจิตติมา  อุ่นทานนท์
2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
3. นายทศพล  โพธิขำ
4. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงจารุภัทร  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
4. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
5. เด็กหญิงปานชีวา  คูสำโรง
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงพัชริดา  เด็นตารัมย์
8. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ประเสริฐ์
9. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
11. เด็กหญิงเด็กหญิงกมลลักษณ์   ตุ่นยอด
12. เด็กหญิงไอริน  นามอินทร์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
4. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
3. เด็กหญิงชนาภา  ใจงาม
4. เด็กหญิงณัชณิชา  ตองติดรัมย์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพ็ชร
6. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
7. เด็กหญิงปรินดา  ดีเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ประเสริฐ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
11. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
4. นางสาวณัฏฐ์ณรัน  เขียวสุย
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกันสุดา  ทองคำ
2. เด็กหญิงคุณิตา  รามเกียรติ
3. เด็กหญิงดารัตน์  หล่อดงบัง
4. เด็กหญิงทิพย์นารี  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงนานวล  พลหนองหลวง
6. เด็กหญิงปนัดดา  สุขทวี
7. เด็กหญิงรติมา  เจียมจิตร
8. เด็กหญิงวรดา  สเกรัมย์
9. เด็กหญิงสุชาวลี  ดีโพรัมย์
10. เด็กหญิงอภิชญา  ยีรัมย์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์คำแหง
12. เด็กหญิงอริษา  จริตรัมย์
13. เด็กหญิงเกวลี  จักรคุ้ม
14. เด็กหญิงเรวดี  ชะรองรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
3. นายอุดม  บุญเสน่ห์
4. นางสาวนิดาวรรณ  ชาติมนตรี
5. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงศศิธร
2. เด็กชายชัชวัสส์  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายธนกร  ธรรมโม
4. เด็กหญิงธิดา  ยวนรัมย์
5. เด็กหญิงบุญณภัทร  ห้วยลำโกน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีลาศักดิ์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงพิมพิชชา  นันตะชัย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกวย
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สระมอญ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวนมะเริง
12. เด็กชายสุพจน์  วงศ์สุรินทร์
13. เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
14. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
15. เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
 
1. นายนัฐพงษ์  จำปาชุม
2. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
3. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
4. นางทิวาพร  หันตุลา
5. นายชนะพล  มะลิเลิศ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายกฤษกร  ใสรัมย์
2. เด็กชายชัยพงศ์  สมสวย
3. เด็กชายธีรภัทร  หินไธสง
4. เด็กชายพีระเดช   รู้ทั่วรัมย์
5. เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญหมอ
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
2. เด็กหญิงมณิสรา  ทองประมูล
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1. เด็กชายถาวิน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายธนวิชญ์  วิเศษสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัชญา  ศรีโยธา
4. เด็กชายนนทกร  ยางงาม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ผจวบบุญ
6. เด็กชายสุทธินันท์  วงศ์จันทร์
 
1. นายบุญส่ง  กิจคติ
2. นายชาติชาย   พลอาษา
3. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินธิสาน
2. เด็กหญิงชนณิฌา  มะลิซ้อน
3. เด็กชายธนโชค  สงพิมพ์
4. เด็กหญิงรัตนา  ชุนรัมย์
5. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วมณี
6. เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์  จวงพลงาม
2. นายวีรานุวัฒน์  จงใจงาม
3. สิบเอกธีรศักดิ์  ปิงกุล
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายดัสกร  เช่นรัมย์
2. เด็กชายธนาทร  ปิลา
3. เด็กชายนพรัตน์  พรมนัส
4. เด็กหญิงพรรษา  ศรีสุข
5. เด็กชายพิฑูรย์  มีพล
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์
7. เด็กชายวีรชัย  สายกระสุน
8. เด็กหญิงศศิวิมล  พวงจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายชาย  ยาน้ำคำ
3. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กัตโร
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปัญญารัมย์
3. เด็กหญิงแอมชริตา  ดอนโครตร
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
2. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวธัญจิรา  เลไธสง
2. นางสาวรัชนก  ศรีมหาพรม
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชาติรัมย์
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจีระพัทธ์  ทรัพย์สุขศรี
2. เด็กชายวีราพงษ์  ทรัพย์สุขศรี
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงสรินทรา  อุปเท่ห์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พร้าวหอม
 
1. นางศุภรักข์  สุขเกษม
2. นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วาดทอง
2. นายทินพัฒ  สิทธิ์หา
3. นางสาวเภาพิลาศ  พนมเขต
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เฟืองขจร
2. เด็กหญิงนิศากร  บุตรพรม
 
1. นายธนากิจ  กองไธสง
2. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายสมพงษ์  กาติ๊บ
2. เด็กชายสุรชาติ  พาบุ
 
1. นายประจบ  สีลาสม
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงวรรณพร  พาจำปา
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  พลพันธ์
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  บุญครอบ
2. นายประกาย  หมายเย็นกลาง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวรวิช  จงภิรมพงษ์
2. เด็กชายเรืองยศ  อินทวี
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายประจบ  สีลาสม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  โชคดี
2. เด็กหญิงอฐิติยา  ตุ้ยตะคุ
 
1. นางวรรณิษา  ไพเราะ
2. นางสุภัสชรี  สีดา
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
2. เด็กชายสถาพร  เวียงไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม
2. เด็กหญิงสายฝน  เยรัมย์
 
1. นางวรรณิษา  ไพเราะ
2. นางสุภัสชรี  สีดา
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายสุทัศน์  เพ็งพินิจ
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิ์วัง
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูพวก
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อาษานอก
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเนตรนภา  วินไธสง
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สิ่วไธสง
3. เด็กชายอิทธิ  บุญประเสริฐ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทีไธสง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภูมิชัย
3. เด็กชายอภิรักษ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวพิศมัย  นกไธสง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เจริญศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เวียงนนท์
3. เด็กชายภูชิต  สุขจิตต์
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
2. นายสมหมาย  มะโนราช
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชุมชาติ
2. เด็กหญิงปาหนัน  สืบเทพ
3. เด็กชายสุธรรม  ศรีสุทโธ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายประกิต  ปุยะติ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  โคตะนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาเกิด
3. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์สมบัติ
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายทักษิณ  เพียรคำ
2. เด็กชายธนาธิป  เหยียดรัมย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วโพนงาม
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกุลธรา  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงบุษยากร  ตุพิมาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
 
1. นางรัชนี  วาระรัมย์
2. นายสามารถ  หาจันทร์
3. นางสำรวย  มูลป้อม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นางสาวจิตติพร  ฉิมนอก
2. นางสาวปิยธิดา  กุลอุปฮาด
3. นายมินทดา  สร้างไธสง
4. นายสรวิชญ์  คุ้มครอง
5. นางสาวสิริวิมล  แพงไธสง
6. เด็กหญิงสุธิชา  สงวน
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางบุญเพ็ง  อังคะ
3. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงพจนา  แก่นรัมย์
2. เด็กหญิงพุฒิตา  มะลัยศรี
3. เด็กหญิงวรัญญา   บุญปอง
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  คงแสนแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เต่าไธสง
3. เด็กหญิงวัลลภา  กลมไธสง
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  ก๊กรัมย์
 
1. นางเนตรนภา  พิทยานันท์
2. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวณัฐกุล  เอี่ยมกลาง
2. นางสาวธัญจิรเมธ  รัตนา
3. นางสาวสิริลักษณ์  ชุมสิทธิ์
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นายศราวุธ  พรนิคม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
2. เด็กหญิงอนัญญา  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
3. เด็กหญิงภัทรวีร์กานต์  นาดี
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณิศวรา  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิลดา  ทองนอก
3. เด็กหญิงโยษิตา  พุทไธสง
 
1. นางอนงค์  ลาฮาม
2. นางอุบล  ประดับโชติ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  สวยูป
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเมธาวี  แดนราชรัมย์
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางจุฬาพร  คำพิมูล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงกันติยา  โตนพรมรัมย์
3. เด็กหญิงศศิธร  ป้องไธสง
 
1. นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง
2. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจิรัสยา  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงฉันทนา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สวยรูป
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  โสภณ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉำ่สันเทียะ
2. เด็กหญิงปัญฑมานันท์  คำบุญตี
3. เด็กหญิงวิภาวิณี  ชอนไธสง
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายวีระวัฒน์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจีรพงษ์  แก่นใส
2. เด็กชายชนินทร์  เลิงไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาลา
 
1. นางศรีวภา  หลวงสนาม
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงตรีชฎา  มณีวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์จันทร์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  แย้มศรี
 
1. นางปัณชญา  วิเชียร
2. นางพวงพยอม  ศรีกลับ
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  ปันกาที
2. เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์หนองแห้ว
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  ยีรัมย์
 
1. นางนันทิรา  เฉลิมวรวงศ์
2. นางยุพาพร   ลายสุขัง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายคงกระพัน  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงศราณีย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลศรี
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตย์  ประดับคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงรติมา  ตอแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ศาลาจารย์
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิคร
2. นางจุฑารัตน์  กอนไธสง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงวรดี    รักษ์ศรี
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสุวรรณ
 
1. นายธนากร  สังสี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เอกสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา   วิเศษบุปผา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญเติม
4. เด็กหญิงศรันยากันต์  จันทร์หง่อม
5. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
6. เด็กหญิงแพรวา   รัตนวัน
 
1. นางปภาวรินทร์   มะลิเลิศ
2. นางพัชรา  วงศ์วัฒน์
3. นางพรรณี  ชะบา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายพิตตินันท์  นรจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์เดือน
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสนไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงกฤติมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายสุรทิน  เอี้ยงไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ยองรัมย์
2. เด็กหญิงมินมณี  ทุมพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมบุตร
 
1. นางชารีนัฎฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกีรัตยา  อ้นน้อย
2. เด็กหญิงขวัญพร  เกษมสุข
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชินไธสง
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายกฤษฎา  อานไธสง
2. เด็กชายณัฐชัย  นิลคร
3. เด็กชายสุชานนท์  อานไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนาวิน   สุดใจ
2. เด็กชายอภิชาติ   แปลกกระโทก
3. เด็กชายอิทธิพล   บุญล้น
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา   พันโพค้า
2. นางวลัยลักษณ์   ไมตรีจิตต์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายชยณัฐ  สองสี
2. เด็กชายธวัชชัย  เอกชัย
3. เด็กหญิงอนุศรา  หอมสมบัติ
 
1. นางพวงเพชร  ขันธ์โพธิ์น้อย
2. นางสุภาพร  ทับทิมหิน
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายธนบดี  ว่องไว
2. เด็กชายปิยะภัทร  เสมารัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายผดุงศักดิ์   ลันไธสง
2. เด็กชายเอกภพ   แก่นรัมย์
 
1. นายอนุชิต   ศิริสุข
2. นางสาวอัมชนา  สำรวมจิต
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชลชาติ  สมสาย
2. เด็กชายอิศวะ  ไชยสงค์
3. เด็กชายอิสระ  ไชยสงค์
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวนไธสง
2. เด็กหญิงมลฤดี  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  จำปาอ่อน
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายกวิน  ถะเกิงสุข
 
1. นายแสง  เต็นตารัมย์
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีทอง
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวิชุดา  สุมา
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายศรายุ  วาฤกษ์ดี
 
1. นายทองคำ  บุญครอบ
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงบุญถวิล  สุขจิตต์
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤตณัฐ  นวลไธสง
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  กรมไธสง
3. นายคุณาวุธ  นาคค่อนอก
4. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
5. เด็กชายชัยณรงค์  นอกไธสง
6. เด็กชายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
7. นายทักษิณ  สำนักแห้ว
8. เด็กหญิงบัวตอง  ลับไธสง
9. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
10. นายปริญญา  บทไธสง
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
12. เด็กหญิงผนิญชิตา  พิมสาร
13. เด็กหญิงพรพิมล  เสนาซุย
14. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
15. เด็กหญิงมณฑิตา  วรชัย
16. เด็กหญิงมัซสิพร  ไชยคำภา
17. นายรัตนชัย  วันทรวง
18. เด็กชายรัตนพล  สียางนอก
19. เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
20. เด็กหญิงศิริลักณ์  บทไธสง
21. เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
22. เด็กหญิงสุนิสา  บุญพันธ์
23. เด็กชายอดิศร  ศรีวิเศษ
24. เด็กชายอนันตชัย  นาราหนองแวง
25. นางสาวอมรรัตน์  เนยไธสง
26. นางสาวอรัญญา  สวนนคร
27. เด็กหญิงอริสรา  รสไธสง
28. นางสาวอัญชลิตา  น้อยเวียง
29. เด็กหญิงเมษยา  พลรักษา
30. เด็กหญิงใจดี  มูลไธสง
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
3. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
4. นางอมร  จันทร์ตรี
5. นางอุมา  มั่นเหมาะ
6. นางไพวัลย์  พลสม
7. นางทองอ่อน  ชนะพาล