หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ทัดไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. นายพิสิฐ บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรวัฒน์ ประมาโยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายปฐม รินไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นายประสงค์ อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโตโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีมหาพรมโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
3. นายพนัส สุขหนองบึงโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นายมิตรวันชัย วัดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
5. นายณัฐพล จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นายทินกร จ่าภาโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
7. นางสาววรุจิรา ลับไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปัญญา โพธิขำโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สายสกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นายประจักษ์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายสรรธาน ประทุมโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นายสมคิด รุจิระศิริกุลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ ชาติรัมย์โรงเรียนไตรคามศรีอนสรณ์กรรมการ
2. นายวิเชียร บุญหวังโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางพวงผกา ห่อไธสงโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นายบุญธรรม เย็นรัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายสมคิด รุจิระศิริกุลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรติรส มาขุนเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
2. นายประสบ เฉียดไธสงโรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นายพิบูลชัย โพธิขำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นายชวลิต บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายสิริรัตน์ ดาราย้อยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ทองแสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวกาญนา ทองแสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญมี อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางชูจิต วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางจีระพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางบุญพร้อม สุระศรีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสัมฤทธิ์ บุญยังโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
2. นางรัษฎากร ทิพย์จ้อยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางอุบล กมลมุนีโชติโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นางประกอบแก้ว บุญแผนโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นางวศินี ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นางมาลัย เป็นนวลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวดี กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสุมิตรา ชุนรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางจตุพร ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางสมร สระทองหลางโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นางลออ กัณหาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพรชัย บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางศิริพร โสภาโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางสุรัตน์ ภู่วงษาโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนัตยา มะลัยไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทวี ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางพลอยธมาส ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
4. นายเมธวิน พุทธนันท์เมธาโรงเรียนบ้านป่านามกรรมการ
5. นายธนากร สังสีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ประทุมทองโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายเดชา พลทมโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวบุหงา ประนำมะสังโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ชูใสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางพิสมัย นุตสินานันท์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพานิกร อารีชาติโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอาคม อังคะโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางศุภรัตน์ แสงโนนแดงโรงเรียนสระปะคำถาวรกรรมการ
3. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายสมภพ จันทอุตสาห์โรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
5. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
6. นางวราลักษณ์ ปรักษ์เจริญโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
2. นางวริณพิรุณ กาศนอกโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคคีกรรมการ
4. นางวราพร หมั่นหมายโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นายศิวานนท์ สวยสว่างโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ กุมรัมย์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ ทุมดีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
3. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางธนภัค วรรธานีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เลิศคุนาพรโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
3. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
4. นางนภาพร มาลีนันท์โรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ กองสุขโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายสุนทร จงเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสุเทอม เกิดมีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นายบุญทัน เทียมจันทร์โรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญธง ควิลรัมย์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นายชนิษฐา ตั้งทรัพย์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นายประมูล ศิริเวชโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุริกรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสุพิน เจนไธสงโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร ลำใยโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ตั้งใจโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
3. นายโอภาส โพธิขำโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายเสรี พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
5. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
6. นางสาวกาญจน์เกล้า แฉล้มไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัฒน์ สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
2. นายประจักษ์ ปาสานะโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายราชัน โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายอนันต์ ปิดตานะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นายฤาชัย ดากรุงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
6. นางสาวกาญจน์เกล้า แฉล้มไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิญญูชัย วรสีหะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สาระศรีโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อัตถะจริยวุฒิโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นายสุรชัย สีหามาตย์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมจิตย์ เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมจิตย์ เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมจันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมจันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมจิตย์ เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
4. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมจันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุนบ้านสะแกกรรมการ
2. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุนบ้านสะแกกรรมการ
2. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเคโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ิชินโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเคโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขันโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายจักกฤษ ปะกิระเกโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนัทธพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายกิตติภัทร ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายทิวากร จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกิตติภัทร ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายทิวากร จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัทร ดงวังโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายทิวากร จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางเพลินจิตร นัดกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางกัญธิมา รินไธสงโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
7. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นายอภิชาต ธนชาติสมบัติโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเพลินจิตร นัดกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางกัญธิมา รินไธสงโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
7. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นายอภิชาต ธนชาติสมบัติโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นายอภิชาต ธนชาติสมบัติโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางพัทรีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางกัญธิมา รินไธสงโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นางสาวยุราพร สุจริตภักดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางสุดจินดา คำประเวศโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางสุดจินดา คำประเวศโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางสุดจินดา คำประเวศโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางสุดจินดา คำประเวศโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสุดา สีแดงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สังข์ทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สังข์ทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สังข์ทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ตระกลูสุขโรงเรียนบ้านชุมชนหายโศกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สังข์ทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ตระกลูสุขโรงเรียนบ้านชุมชนหายโศกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรุณลักษณ์ พื้นบนโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางรุจิรา กัณหาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางอุษณีย์ มากพูนโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
6. นางพิเสก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรุณลักษณ์ พื้นบนโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางรุจิรา กัณหาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางอุษณีย์ มากพูนโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
6. นางพิเสก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลัดดาพร ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางจิตติมา อุนทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ประดับโชติโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
5. นางสาวสิริพร ประสารโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลัดดาพร ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางจิตติมา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสิริษร ประสารโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธิกา ยามดีโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นางสุทธิภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุบุญมีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสาววรรณเพ็ญ แดงสีบัวโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้ารโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางปรียานันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ รักศุภชนม์โรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางอาภาวรรณ หนูนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกรองทอง ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกกรรมการ
2. นางพัฒนี แสนมณีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางอุดร สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายประมินทร์ วงศ์หาญโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายประมินทร์ วงศ์หาญโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปิยวัฒน์ มณีเฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายประมวล จรลำโกนโรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
3. นายบุุญธรรม พงศ์ชนะโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางอรินันท์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
6. นางสาวคณัสนันส์ คงทรัพย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธัชพล ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายบุญส่ง จิตคติโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
3. นายธนาสันต์ สายหยุดโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นายจำเริญ สายจีนโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายวิพัฒน์ แสนเจ็กโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
6. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ชูณรงค์โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นายทรงชัย สุบุญมีโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ทาแดงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายทองใบ ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุ่นใจ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางชนากานต์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
3. นางบุญน้อม ผ่าแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ดารัตน์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี แสงดาราโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นางสำเนียง ประนัดศรีโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
3. นางอุมาพร เจริญศิริโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางพิสมัย นามอินทร์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางปราณี บัวเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย เจริญเนตรโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอุดมศักดิ์ ทานคำโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
2. นางมรกต ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
4. นางภัทรานิษฐ์ บรรณประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางธิดาทิพย์ ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลทศพรกรรมการ
6. นายกรวิก วรรณวิจิตรโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
2. นายศิริชัย จันทร์ศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
3. นายสุวิจักรขณ์ สุขเกษมโรงเรียนหนองหญ้าคากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นายธนากิจ กองไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
2. นายยุทธพร ต่างใจเย็นโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายธรรมธร ทองสุขโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางสาวยุพาวรรณ คะเนวันโรงเรียนบ้านตาโหงกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา ศรีละบุตรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
2. นางรัตนากรณ์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ บุญทาทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นายนิมิตร สามารถโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นายสุริยา มณีวรรณโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เทพจันดาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ จีระออนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางสาวธีรพันธ์ ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายไกรสร แสงคำโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ แวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
4. นางสาวธันย์ชนก สุขคำเมโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางวรรณิษา ไพเราะโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นายไพทูล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อุ่มมารโรงเรียนบ้านจะหลวยกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พรมนากโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวพิรญาณ์ นาคาธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายยรรยง โอชาราโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ อรุณโนโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นายไอศูรย์ วิชัยกิตติพศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายภาสกร บุลาลมโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
3. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นายสุกฤษฎ์ สอนเพียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางแพรวนภา เวสะมูลาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นายประจวบ สีลาศัยโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุกัณญภัค บัวเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นายประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนเทพประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนายประสิทธิ์ วรรธนะกำจรกิจโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวนกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ภูสะเทียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ช่างงานโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นายจำนง สุขโนโรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)กรรมการ
3. นายชัชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นางปทิตตา จรลำโกนโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางสว่าง บุญมีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย มโนราชโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ศรีละพันธ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
2. นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงครามโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นางมะลิ ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางจันทร์พร วิญญายงค์โรงเรียนวัดสมณวาสกรรมการ
5. นางอุไร สีเลาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ ละอองทองโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร ดงวังโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อุปพันธ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนหนองการะโกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเนตรนภา พิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
2. นายอภิชาต คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้าสุทธิสารอุทิศกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หลักเพชรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายชำนาญ แฟมไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
5. นางสาวเกษณี มณีทูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นายอุเทน สร้อยสูงเนินโรงเรียน้านคูบัวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฏร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
2. นายสมชาย ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางทิวากร อ่อนวิจารย์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
4. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
5. นางรพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดิ์ ขวัญจันทร์โรงเรียนชุมบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางวาสนา ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
3. นายสุริยัญ ม่วงทาโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ ศิริแก้วโรงเรียนบ้านเมทองแกกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสงวน ศรีคุณโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นายธัญวิชญ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นายบันเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ดีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางหนูพิน ฮิคส์โรงเรียนบ้านสระกอไทรกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางมโนรี ภูแหลมทองโรงเรียนกรรมการ
4. นางราตรี ประกอบมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางอรทัย พลสวัสดิ์วานิชย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ ยวงรัมย์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ท่อนทองโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ณรัน เขียวสุยโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายก้องศักดิ์ดา ยศราวาสโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีสง่าโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางพุทธวรรณ วิทยาประโคนโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางศรีวภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ พรหมทาโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
3. นางจันทกานติ์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายวิชัย ปรีเจริญโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางกมล หลาวนอกโรงเรียนบ้านหนองญ้าคากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติยา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ เนื่องโนราชแฝงฤทธิ์กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเอื้องฟ้า ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสุภาวดี เตเหราโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
3. นางจินต์จง เบี้ยไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศลาประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ ขุมทองโรงเรียนอนุบาลทศพรกรรมการ
6. นางวราภรณ์ บุญแผนโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
7. นางปัณชนา วิเชียรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจุฬาพร คำพิมูลโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางสุภาพ กันยายนโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางทองหัน กิจไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางวันดี ผะดาศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ เทศบุตรโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์กรรมการ
6. นางพจนาถ แปไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
7. นางทองสี ภูบาลชื่นโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางคูณ ดิษยเนตรโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
4. นางจันเพ็ญ คะรานรัมย์โรงเรียน้านหนองติ้วกรรมการ
5. นางยุภาพร ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
2. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางจันเพ็ญ คะรานรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
5. นางยุภาพร ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางคูณ ดิษยเนตรโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
2. นางสมหมาย โตนไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางสาวศุทธิณี คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี มะลิเลิศโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
2. นางสมหมาย โตนไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางสาวศุทธิณี คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี มะลิเลิศโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ถอนไธสงโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางธิณา ศรีคุณโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
3. นางนารถรดา หาญคำหล้าโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
4. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายทศพล โพธิ์ขำโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
5. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
5. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายทศพล โพธิขำโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
5. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายทศพล โพธิ์ขำโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวศศิประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
5. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุบัน นันเสนาโรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ไพเราะโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุบัน นันเสนาโรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสุทินพร เกลี้ยงไธสงโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นางสาวกรกมล ไพเราะโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุบัน นันเสนาโรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ไพเราะโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุบัน นันเสนาโรงเรียบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียน้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ไพเราะโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ็กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมืองโรงเรียบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางไสว โสภากุลโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมืองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางไสว โสภากุลโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ็กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมืองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางไสว โสภากุลโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมืองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางไสว โสภากุลโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางละเอียด อำพินธ์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางละเอียด อำพินธ์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกณาณกร เชิงหอมโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
3. นางสุรัตน์ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำปน ดวงมูลดีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางสุรัตน์ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
3. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
3. นางสุรัตน์ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธงชัย อุดมศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวรัตนา พัชราชีวินโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธงชัย อุดมศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวรัตนา พัชราชีวินโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกศักดิ์ เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นางบุญเพ็ง อังคะโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกศักดิ์ เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
2. นางบุญส่ง อังคะโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ

ผู้ประสานงาน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]