หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเรืองเดช ทองศรี รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกำพล กระมล รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายนรินทร์ ทวยเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางวี่แวว พรประสพ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายประยุทธ นำ้อบเชย ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายประดิษฐ ปักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวสุนันท์ ปัณทุพา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายไพบูลย์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายโยธี เชิญขวัญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 ว่าที่ ร.ต. พัฒนา นพตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายธนาธิป เสียงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายปรีชา กิติพันธ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางสาวพรรณี อิสำราญ เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสมพร บุญปก ครูโรงเรียนวัดหนองตะครอง คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสุคิด พรฆัง ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายสายัณญ์ เทศวงษ์ พนักงานพิมพ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายวิสรุต ละประโคน บุคลากรจ้างเหมา สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายประเสริฐ ศรีนวรัตน์ บุคลากรจ้างเหมา สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสำเรียง จานเขื่อง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายรัชพล นรวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสัมฤทธิ์ ลิไธสง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางสมจิต ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางโปร่งศรี ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางสมนึก ดวงตาแสง ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางดารณี ใหญ่เลิศ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางละออง หวังสง่า ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นางชนิสา เลิศสกุล ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นางสุนทรี กิจคณะ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางสายพิน พิลาวุธ ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางอนุกูล เวือมประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางจิรวดี กรานประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายวรวุฒิ ดีอ้อม ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายจักรกฤษณ์ ยึนประโคน ครูธุรการโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางสาวปานเลขา ปาประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางสุทธิณี นงประโคน ครูโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายสมโภชน์ ประโลมรัมย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]