หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 2 3 2
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 11 27 15
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 9 16 10
4 005 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 0 0 0
5 006 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 13 39 23
6 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 14 25 18
7 008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 4 8 5
8 009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 8 14 11
9 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 6 18 11
10 012 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 4 8 6
11 013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 6 13 10
12 014 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 3 8 5
13 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 5 7 6
14 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 19 33 27
15 020 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 10 3
16 019 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 1 1 1
17 017 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 27 13
18 022 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 5 8 5
19 021 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 18 11
20 024 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 9 19 15
21 025 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 1 3 2
22 023 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 18 11
23 030 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 0 0 0
24 031 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 2 4 4
25 060 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
26 063 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 9 10 10
27 061 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 19 44 35
28 064 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0
29 065 โรงเรียนบ้านจาน 1 2 2
30 066 โรงเรียนบ้านชำแระ 0 0 0
31 067 โรงเรียนบ้านชุมแสง 3 7 5
32 070 โรงเรียนบ้านดวน 0 0 0
33 071 โรงเรียนบ้านดอนยาว 7 12 11
34 072 โรงเรียนบ้านตรุง 0 0 0
35 076 โรงเรียนบ้านตะครอง 6 31 7
36 075 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 5 11 9
37 079 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 3 5 4
38 077 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 5 5
39 078 โรงเรียนบ้านตะแบก 0 0 0
40 073 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 7 11 11
41 074 โรงเรียนบ้านตะโกรี 4 9 7
42 080 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 10 21 18
43 083 โรงเรียนบ้านตาราม 5 15 8
44 084 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0
45 085 โรงเรียนบ้านตาอี 0 0 0
46 082 โรงเรียนบ้านตาเป้า 1 3 2
47 081 โรงเรียนบ้านตาแก 6 15 12
48 088 โรงเรียนบ้านถนน 2 9 5
49 087 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 0 0 0
50 086 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 2 2 2
51 089 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17 36 29
52 092 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0
53 093 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 3 5 4
54 095 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2 4 4
55 096 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 4 6 5
56 094 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 5 4
57 103 โรงเรียนบ้านบัว 4 7 6
58 102 โรงเรียนบ้านบัวถนน 7 9 7
59 104 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 6 3
60 105 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 0 0 0
61 106 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 21 13
62 107 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 13 27 21
63 101 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1 1 1
64 109 โรงเรียนบ้านประดู่ 2 6 4
65 108 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 2 4 3
66 112 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 4 3
67 110 โรงเรียนบ้านปราสาททอง 0 0 0
68 111 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 10 17 15
69 113 โรงเรียนบ้านปลัด 4 11 8
70 114 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 4 34 14
71 115 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 15 38 24
72 116 โรงเรียนบ้านป่าชัน 14 71 31
73 118 โรงเรียนบ้านพาชี 7 16 13
74 124 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 3 8 5
75 125 โรงเรียนบ้านมะมัง 8 9 9
76 129 โรงเรียนบ้านยาง 0 0 0
77 128 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 2 4 3
78 132 โรงเรียนบ้านระกา 4 31 4
79 131 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1 1 1
80 133 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 0 0 0
81 134 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 7 12 9
82 130 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 2 5 3
83 135 โรงเรียนบ้านละลมพนู 6 18 9
84 136 โรงเรียนบ้านละลูน 0 0 0
85 138 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 0 0 0
86 139 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 2 5 3
87 140 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 1 2 1
88 141 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 4 10 7
89 137 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 19 47 34
90 142 โรงเรียนบ้านลำดวน 7 13 9
91 143 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 0 0 0
92 144 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 7 18 14
93 145 โรงเรียนบ้านศรีสุข 6 9 7
94 147 โรงเรียนบ้านสวายสอ 3 3 3
95 146 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 4 9 8
96 148 โรงเรียนบ้านสังเคิล 5 10 8
97 149 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 3 9 5
98 150 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 0 0 0
99 151 โรงเรียนบ้านสายโท 1 4 9 6
100 152 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 1 1
101 153 โรงเรียนบ้านสารภี 4 13 6
102 154 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0
103 155 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 20 38 27
104 156 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1 2 1
105 157 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 5 14 7
106 164 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 1 3 2
107 166 โรงเรียนบ้านหนองขอน 6 13 8
108 167 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 4 6 4
109 168 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 8 10 9
110 170 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 11 27 17
111 171 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 5 10 8
112 169 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 2 5 3
113 173 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 3 2
114 174 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 6 4
115 176 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 16 11
116 175 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 2 2 2
117 178 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 3 2
118 179 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 5 11 8
119 180 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 15 6
120 183 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 9 22 14
121 184 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 2 3 2
122 187 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 0 0 0
123 165 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 11 25 15
124 172 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 7 15 10
125 186 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 1 1
126 188 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 2 4 4
127 185 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 16 10
128 177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 18 12
129 181 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 19 36 30
130 182 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 12 22 16
131 189 โรงเรียนบ้านหลัก 1 6 3
132 193 โรงเรียนบ้านหว้า 0 0 0
133 194 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก 0 0 0
134 195 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
135 196 โรงเรียนบ้านหินลาด 6 6 6
136 190 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 13 28 21
137 191 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 8 12 10
138 192 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 12 22 15
139 197 โรงเรียนบ้านอโณทัย 2 5 3
140 026 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 4 4 4
141 028 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 7 7
142 029 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 3 2
143 027 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 2 2
144 032 โรงเรียนบ้านเขว้า 1 2 1
145 033 โรงเรียนบ้านเขาคอก 9 17 14
146 035 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 6 15 11
147 034 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 5 13 10
148 119 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 13 4
149 126 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 6 3
150 160 โรงเรียนบ้านเสม็ด 9 22 13
151 158 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 9 17 13
152 159 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 1 6 1
153 161 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 7 16 9
154 069 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 0 0 0
155 120 โรงเรียนบ้านแพงพวย 0 0 0
156 163 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 5 18 10
157 162 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 23 77 33
158 036 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 12 16 14
159 037 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 17 10
160 038 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 6 18 10
161 039 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 2 5 2
162 040 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 10 24 17
163 041 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 3 3
164 042 โรงเรียนบ้านโคกชุม 0 0 0
165 043 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 2 1
166 044 โรงเรียนบ้านโคกตูม 3 6 6
167 049 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 0 0 0
168 052 โรงเรียนบ้านโคกยาง 8 16 13
169 050 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 3 5 4
170 051 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 19 22 19
171 053 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 2 4 2
172 054 โรงเรียนบ้านโคกรัง 0 0 0
173 055 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 9 6
174 056 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 5 3
175 057 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 23 7
176 045 โรงเรียนบ้านโคกเบง 1 3 1
177 046 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 9 23 13
178 047 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 15 32 21
179 058 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 2 4 3
180 048 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 2 6 4
181 059 โรงเรียนบ้านโคลด 2 6 4
182 068 โรงเรียนบ้านโชคกราด 2 2 2
183 098 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
184 099 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 6 13 10
185 100 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 1
186 097 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 3 3
187 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
188 091 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 2 1
189 117 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 0 0 0
190 122 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0
191 123 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 3 8 4
192 127 โรงเรียนบ้านไม้แดง 5 45 12
193 198 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 15 40 29
194 199 โรงเรียนพุทธบารมี 8 25 16
195 203 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 3 3 3
196 204 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 4 8 6
197 205 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 3 6 4
198 206 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 23 33 28
199 208 โรงเรียนวัดบ้านจอม 6 13 11
200 209 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 2 4 4
201 210 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 3 9 6
202 211 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 23 42 31
203 212 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 1 1 1
204 214 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 2 2 2
205 215 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1 6 3
206 220 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 3 5 3
207 221 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 18 37 25
208 222 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 2 5 4
209 225 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 7 10 8
210 224 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 9 23 12
211 217 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 11 24 19
212 219 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 37 89 60
213 223 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 10 17 15
214 207 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 10 43 23
215 226 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 27 61 39
216 213 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 10 22 11
217 216 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1 1 1
218 227 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 8 27 14
219 228 โรงเรียนวัดพลับพลา 6 15 9
220 229 โรงเรียนวัดสำโรง 20 48 34
221 230 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 3 2
222 231 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 24 48 28
223 202 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 7 2
224 201 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 6 8 8
225 232 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 15 54 30
226 233 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 18 15
227 234 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 6 19 10
228 236 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 14 19 16
229 237 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 17 34 23
230 238 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 15 87 31
231 239 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 7 37 17
232 002 โรงเรียนเขว้าศึกษา 3 5 4
233 200 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9 26 17
234 240 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย 0 0 0
รวม 1287 3083 1984
5067


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]