หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2558   15 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
2 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (บริเวณลานโดม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
3 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (บริเวณลานโดม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง วิชาการ 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/1 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/3 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/4 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/1 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/3 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
11 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
12 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
13 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
14 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีกลาง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
15 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีกลาง) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
19 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (เวทีหอประชุม) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 09.00 - 10.30
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 10.30 - 12.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 13.00 - 14.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 14.00 - 15.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 15.00 - 16.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ต.ค. 2558 16.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้องอนุบาล 1-2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคอม 1) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 (ห้อง ICT) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคาร ป. 1 (ระเบียง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ระเบียงทางเดินอาคาร ป. 2) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องอนุบาล 1/1 - 1/2 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องสุขศึกษา) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ลานกีฬา) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
13 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
14 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
15 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
16 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
2 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
3 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 6/2) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]