หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายอภิเษก บัวชุม รองประธานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นายจักรินทร์ ชื่นค้า ครู กรรมการและเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นางสาวภัทรภร อัคฮาด พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางสาวจันทร์ทิรา มีฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นางสาวฐะปะนีย์ พงษ์พัฒน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นางสาวกรกนก พันสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางสาวจิราวรรณ พิมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นายวรวุฒิ มะสุใส ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการประมวลผลศูนย์ฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 นายปริญญา ธรเสนา ประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
12 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
13 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
14 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภุลังกาพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
15 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
16 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
17 นายสุรชัย สุทธิอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
18 นายสุรพล บุญมีทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
19 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
20 นางเยาวลักษณ์ สะภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
21 นายสุพัฒน์ มืดนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
22 นางพินีนันท์ นิตยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
23 นางเสาวณีย์ คำหา ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
24 นายภานุมาศ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
25 นายสมผล ดีล้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
26 นางศิวรักษณ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
27 นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
28 นายสัญญา มณีพรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
29 นางสาวนฤมล วาที หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
30 นายสมชาย ยิ่งคำแหง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
31 นายอภิรัฐ ตะวังทัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
32 นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
33 นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
34 นายธวัชชัย โสมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
35 นายประหยัด พุตลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
36 นายพงษ์ศักดิ์ บุพพศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
37 นายชัยณรงค์ โคตรชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
38 นายเสรี พิมราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
39 นายสิริศักดิ์ ไชยนาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
40 นายภูษิต แสนสุภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
41 นางณภัทร ผิวดำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
42 นายบัณฑิต โคตรประทุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
43 นายกฤษดา อัคคละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
44 นายมังกร พรหมนิล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนวัดบึงเหล็ก กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
45 นายวราวุธ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
46 นายประจักษ์ คนคล่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
47 วาที่ร้อยตรีเชิงชาย ยงยันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
48 นายสิทธิชัย ลามุงคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
49 นายพรชัย คณาบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
50 นายนริศ ศักศรีบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
51 นายอภิชาติ ชาเรืองเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
52 นายสุดใจ วงศ์ตาผา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
53 นายภัคคินัย แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
54 นายภพรังสรรค์ สงวนสิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
55 นายศราวุธ บุญยะศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
56 นายอิทธิมล ยศไชวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
57 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
58 นายฤทัยกร พิมลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนท่าจำปาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
59 นายวาฑิต เสนสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
60 นายยุทธศักดิ์ จิตมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
61 นายประสิทธ์ บัวชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
62 นายวิรัตน์ ปัตตังทานัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
63 นายทองธวัช แวงโสธรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
64 นายชวลิต ติยะบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนสามผงวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
65 นางสาวสุนิสา ไชยแสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
66 นายวีรศักดิ์ สำราญเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
67 นายสมศักดิ์ สาระโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
68 นายไกรกฤษ์ เกษมสินธ์ุ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
69 นายมานพ เรืองศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
70 นายธานี จิ่มอาษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
71 นายขจรศักดิ์ นามโคตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
72 นางสาวกัลยา ศรีวิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
73 นายเกรียงไกร ศรชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนค้อวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
74 นายวันชัย นามลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
75 นายภูมิภัทธ์ กลางโคตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนหนองซนพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
76 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ จังหวัดนครพนม
77 นายดำเนิน ศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้โรงเรียนธาตุพนม เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
78 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
79 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภุลังกาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
80 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
81 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
82 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
83 นายสุพัฒน์ มืดนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
84 นางพินีนันท์ นิตยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
85 นายสุรเชษฐ์ เครือเนตร ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
86 นายพินิจ ภูนาโคก รองผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
87 นางพาฝัน วรกา ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
88 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงสังข์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
89 นายตฤณ วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
90 นางเสาวณีย์ คำหา ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
91 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
92 นายวิโรจน์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
93 นายปราการ สีชมภู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
94 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
95 นางพรมดี รสานนท์ ครูโรงเรียนธาตุพนม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
96 นายอนุชา วาทะวัฒนะ ครูโรงเรียนธาตุพนม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
97 นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ ครูโรงเรียนธาตุพนม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
98 นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะ ครูโรงเรียนธาตุพนม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
99 นายอิศราวุธ สุภารัตน์ ครูโรงเรียนธาตุพนม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดนครพนม
100 นายทศพล ไกยะลุน ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นางสาวนวพร ขันทะชา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
103 นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หัวหน้าศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
104 นายทศพล ไกยะลุน ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
105 นางสาวนวพร ขันทะชา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
106 นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
107 นายสุทัศน์ วังกะธาตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
108 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
109 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
110 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผอ.ร.ร.หนองซนพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
111 นายอุดม สิริ ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
112 นายประจักษ์ เข็มใคร ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
113 นายสนั่น เมตุลา ผอ.ร.ร.ท่าจำปาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
114 นางจันทร์จรัส ไตรยราช ร.ก.รองผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
115 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
116 นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
117 นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
118 นางสาวอนิตตา บัวสาย ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
119 นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
120 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
121 นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
122 นายกานต์ จันทร์แดง ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
123 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก พนักงานราชการ ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
124 นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคล นศ.ฝึกประสบการณ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
125 นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสาร นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
126 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
127 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
128 นายทินกรณ์ วรกา ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
129 นายนัฎฐพล ปากดี ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
130 นายวัชรพงษ์ บริเอก ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
131 นางฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
132 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี
133 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี
134 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
135 นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
136 นายสุรชาติ รัศมี ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
137 นางสาวกุสุมา ศรีนครา ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]