หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npmmdh

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ สุดสูง โรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสุญานี วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
5. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤนาถ เชื้อใหญ่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ
7. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นางเยาวเรศ กลางโคตร์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
9. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจีรนันท์ เชื้อดวงผุย โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อุมะวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประดับศรี ลิ้มสกุลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางไพบูลย์ อุ่นศรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ
5. นายเบญจวรรณ เหล่าหล้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศุภวุฒิโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
7. นายเทพลิขิต ริยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยากรรมการ
8. นางจุฑามาศ มณีพรรณโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิศากร พลซาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนิศากร เขียวสอาดโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
11. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณรี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ คำหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางจีรภา กัลยาวงศาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นายผนินทร ผิวทองโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธราพร โรคน้อยโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณรี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางจีรภา กัลยาวงศาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางระรื่น งอยจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมชญา พุฒซ้อนโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นายวิศิษฏ์ เทียมม่วงโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา แพงดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชอุ่ม คำหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา แก้วบุตราโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญยนันท์ สุธรรมวิรัตน์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นางศจีมาศ พ่อบำรุงโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวปัทมาวรรณ พรหมสนธิโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
9. นายดนัย ปานทอง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
10. นางมะลิ หาธรรมโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
11. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสารโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นางจันทิมา เมืองโคตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุวัณลา แวงดาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการ
4. นางราตรี แสงทองโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวนริศรา อินปากดี โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นางเสาวนีย์ ภูชุม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ
9. นางธัญชนก จันเคนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
11. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสารโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นายศุภวรรณ หาญรินทร์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวทวีพร สุวรรณมาโจ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ บุญชวลิต โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสุมารี มะโนขันธุ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
4. นายจรัตน์ สุครีพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางจันทิมา เชื้อดวงผุยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางปุรณมี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรพรรณ ถนอมพรโรงเรียนนาหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอริยาพร โทรัตน์โรงเรียนนาหว้าวิทยาคมกรรมการ
10. นางพิมพ์ใจ อินาลา โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา คำเพชรดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง วะชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางรุ่งลาวัลย์ พงษ์สาธรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ วงค์ธิโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางบานเย็น วังคะฮาดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางนารี รัศมีโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิสมัย สายคำโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายอนุชา ยืนยงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนุชจิรา หลานเศรษฐาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายสุพัฒน์ มีดนนท์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
9. นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
10. นางสถาพร ทัพวิธรโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟองโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
13. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ผาพรมโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ นาโควงศ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวราตรี พลาดสุโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมวรรณ ป้องทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ศรชัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นายขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวแก้ว พลเทพโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
12. นางวาสนา พรหมจรรย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรรมการ
13. นายภิญโย วงค์สีไสโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวธนัฎฐา ตันวัฒนะพงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
15. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
16. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
17. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสุพันนี มนต์วิเศษโรงเรียนเรณูนครวิทนานุกูลกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ มูลสารโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ภาคนาม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ มัณฑะโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นายโชคทรัพย์ วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
9. นางบังอร โสมแผ้วโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา กรรมการ
10. นางพวงพิกุล ภูพวกโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
12. นายไพโรจน์ แสนเขื่อน โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
13. นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
14. นายนิวัตร ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
15. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
16. นายถาวร ลาวช่างโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
17. นายกิติรัตน์ เบ้าลีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
19. นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นายชัชวาล อินราช โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
21. นายวสันต์ ศรีแสนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
22. นายกิติกุล มังคละคีรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
23. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
24. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
25. นางวิริยา บริบูรณ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
26. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
27. นางสาววิไลวรรณ สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชร โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
4. นายนิเวศน์ แสงสว่าง โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิพจน์ แสนสุขโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นายเทพพร สุวรรณโส โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นายเสกสรร จันทร์แดง โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
11. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
12. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นางปาจรีย์ เจริญวงค์ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
14. นายวชิรา เสริมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
15. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ
16. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
17. นายชีวัน นาโคกุลโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคมกรรมการ
18. นายประเวช บุรมณ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม กรรมการ
19. นายอดุลย์ วรรณปะกะ โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
20. นางวฤณภา จันทรสาขา โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
21. นางสุวิมล แสนลัง โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
22. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ
23. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
24. นายชัยยุทธ ธรรมประชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา กรรมการ
25. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ
26. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาววิไลวรรณ สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ ริมสกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางพินิจ เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ทองศรีสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุภาวณี วรรณธุโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางปริญญา หอมสมบัติโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นายธิตินันท์ บุพศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางเสถียร ยงยันต์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสุมาลี ประโคทังโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
13. นางวิมลรัตน์ ศรีสำอางค์โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
14. นางพัชรี นาโควงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
15. นายศิริชัย เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ตีเฟื้อยโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภาวี บุตรธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางดรุณี บุญเพ็งโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางไฝคำ เผือดผุดโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาววัชราภรณ์ เมยุลาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
10. ดร.อัจฉรา ไชยสี ขูรีรังโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นายศิริชัย เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุธ แก่นจันทร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายนพวง พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจวบ อรรคสังข์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นายวิชัย ถวิลไพรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจัตติยา ทองยืนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวสิธิกาญจน์ เวียงนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายยุทธนา แสนสุริวงศ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุธ แก่นจันทร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายนพวง พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจวบ อรรคสังข์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภินันทน์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นายวิชัย ถวิลไพรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจัตติยา ทองยืนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวสิธิกาญจน์ เวียงนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายยุทธนา แสนสุริวงศ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร จันทหารโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แสนขวาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรศรี สัญราชาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีมาโนชย์ พลราชมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี นิลเพ็ชร์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวหวิว ลีมุนโรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัทร แก้วแสนชัยโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
3. นายไพรวัลย์ พิมพ์โสดาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุกัญญา โกพลโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันทิยา เชื้อคนมั่นโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรี คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย บุตรสิงขรณ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ ขอดเมชัยโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก สารทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางอรนุช ตั้งศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายศักดิ์ดา สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเด่นอุดร กัตติยบุตรโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ คำแพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนัดดา ปัจธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล ศรีสาระโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุนทร จอมพรรษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพชรา กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ เจริญธรรมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ดวงดูสันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ วังวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตติวรรณ สุวรณิชนิรชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภา สุวรรณธาดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1ฯกรรมการ
7. นายอัมรินทร์ สินชัยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไผ่โสภาโรงเรียนโคกสว่างประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพ็งอ่ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ เหง้าน้อยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐสุรีย์ สิงห์สายโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุงโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางอาภรณ์ โกษาแสงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรุงใจ ใจสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว มุขพรหมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายรชตะ ขาวดีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางนิตยา ไพศาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรุงใจ ใจสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว มุขพรหมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายรชตะ ขาวดีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางนิตยา ไพศาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย จุลมาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวพรรณ โพชะโนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุรวรา ลาภจิตรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ วิโยโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา จันทรโรงเรียนสันตะยานันท์กรรมการ
6. นางสาวรำไพ วงษ์ศรีทาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางเรไรรัตน์ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางศรสิน จอมพรรษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายพร้อมพงษ์ ขันธวิชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายบรรพต มณีคะโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
3. นางฐปนีย์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
4. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงทอง หวังถนอมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกษม สุทธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นายแก้วสัมฤทธิ์ บุดาโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล ปากรพรหมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
11. นายชลนธี บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายดำเนิน ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย สุทธิอาจโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา มณีพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทิวา กิติศรีวรพันธ์ุโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิไล ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนกตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นายสหัส ยอดมณีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ บุญพินิจโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นายอัษฎา ปิตะพรหมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นายอภิรัฐ ตะวังทันโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
10. นายศรัณย์ ไชยทองศรีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายปุรเชษฐ์ วงศ์จันทะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย คณาบุตรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวราวุธ เหมะธุลินโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นายยุททธศักดิ์ จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางณภัทร ผิวดำโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวนฤมล วาทีโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวพัฒนา ถาถุมมาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
10. นายสุดใจ วงค์ตาผาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายศราวุธ ขอกรดสำโรงโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
12. นายวิศวะ นันชะนะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายอนุชา วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
14. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพิสิทธิชัย น้อยโสมศรีโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายเจษฎา ราชบุตรโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ชัย น้อยโสมศรีโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายอำพร แสนเขื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอบกุล สุทธิประภาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายอำพร แสนเขื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอบกุล สุทธิประภาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางปณิตา เชียรรัมย์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวรรณ แสนบัณฑิตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวภัทรภรณ์ แช่มขุนทดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางปณิตา เชียรรัมย์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวรรณ แสนบัณฑิตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวภัทรภรณ์ แช่มขุนทดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอริยเชษฐ์ แสนบัณฑิตโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
4. นางจันทธิมา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางงามจิต อุธิโยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวศิริมนัส นวลศิริโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชวุฒิ สุขศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ภูชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ แสนมะฮุงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชวุฒิ สุขศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ภูชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ แสนมะฮุงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการ
4. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ หงส์สิงห์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ สุวรรณราชัยโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายคณิตชัย ไตรจักษ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ สุวรรณราชัยโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายคณิตชัย ไตรจักษ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยะ บุญไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทราวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส จัตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท จัตุรัสโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุจิราภรณ์ ขันอาสาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
3. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางนภสร เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางอารยะ ตั้งวิกรัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรุจิราภรณ์ ขันอาสาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
3. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางนภสร เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางอารยะ ตั้งวิกรัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายเดวิทย์ วะชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวไพลิน พาณิชเจริญโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายเดวิทย์ วะชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวไพลิน พาณิชเจริญโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุรพล มีหนองหว้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศิลป์ ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ
3. นางราตรี เครือพันธ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ คูสกุลวัฒนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสมหวัง หล้าสมบัติโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. Mr.Bartosz Wineiskiโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. MissMary Burwellโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิตกุลพันธุ์ โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
11. นางวรัสยา นพณัฐวงศกรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุภชา ไวธัญญกรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสุรพล มีหนองหว้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศิลป์ ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิตกุลพันธุ์ โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสายยล แสนรังค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissMary Burwellโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Revo Sapno โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิโรจน์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอทิตยา คูณคำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อัคศรีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6. นายอัครวัฒน์ พิมทองโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. Mr.Bartosz Wineiskiโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางกฤษณา ขันตีโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม กรรมการ
9. นายธาดา ติยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี จันทรสาขาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางนงนุช ทองบัวบานโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. MissJennifer Jamora โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางสุวิมล เศวตเลขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวีราภรณ์ ปองไปโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Kevin Caywoodโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางจิรวรรณ สุทธิเภกโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวปราณีต พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
8. Mrs.Janen Baldagoโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางศุภกานต์ จันทร์ชนะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
10. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุลโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางพิรุณพร คำลือฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางภคพร ดำรงกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางชนม์นิภา โคตะบินโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางณัฐมน คำชนะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
10. Mrs.Nefa Sanchezโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาวพัทยา ลาดพิลาโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
12. นางสโรชิน โนนทิงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุลโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4. นายปริญญา ลีหาโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการ
5. นางอรสา ราชนาวีโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ
6. นางเพ็ญวิภา อินดูวาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางไพลิน ปะทะดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
8. นางอนิสชัย ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวศศิประภา ลำทองโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายสายัน ปองไปโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
11. MissDonna Abenidoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา ศรีนครา โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชานิกา สะเริญรัมย์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ
5. นางพรทิพย์ จัยวัฒน์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางศรินยา สุตะโคตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Martin Pattisonโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. Mr.Raymon Ritualโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุจิตรา สุริยนต์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายใยรัก ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน บุณยารมณ์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ มโนชัยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวชุติมา พิศงามโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissTissel Bascoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Chito Lagrimasโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. Mr.Ruben Castosโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวคนึงนิจท ทองเกลี้ยงโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาวณพัชญา ตะนังโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา รากวงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธาราทิพย์ ใจบุญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางรัศมี มีแก้วโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาวรรณ การมงคลโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรนิภา อินทนนท์โรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
8. MissHelen Marcitoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิรินุช เบ้าคันทีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางสาวดุษฎี บุตรบุรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา รากวงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทนา โพธิ์สุโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสนทยา กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นางคุนัญญา รักษ์ชุมชนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. Mr.Jurey Creoโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. Mr.Allan Rodriguezโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายนิติพงษ์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร บุญพารัตนกุลโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. MissZhong Shulinโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Aiyunโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภากร ตรีศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissLuo Siโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissYao Yanniโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. MissLui Pingโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. MissPang Chengโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. MissYan Liuโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. MissZhen Ye Qinโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
12. MissPeng Xiao Yunโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววรรณภา ไชยราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
14. นางสาวอารยา วรวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
15. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
16. นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร บุญพารัตนกุลโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. MissZhong Shulinโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Aiyunโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภากร ตรีศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissLuo Siโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissํํYao Yanniโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. MissLui Pingโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. MissPang Chengโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. MissYan Liuโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. MissZhen Ye Qinโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
12. MissPeng Xiao Yunโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววรรณภา ไชยราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
14. นางสาวอารยา วรวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
15. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
16. นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายเคย์สุเกะ คิมุระโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. Mr.Mei Takiguchiโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายเคย์สุเกะ คิมุระโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. Mr.Mei Takiguchiโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายสมคิด วังทะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อรองประธานกรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมรองประธานกรรมการ
6. นายปราโมทย์ เทพกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดิศร โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายภัทรพล บุญโชติครูโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
9. นายทนันชัย เจริญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
10. นางสาวฉวีวรรณ คำหาญครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์กรรมการ
11. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
12. นายสายชล ไตรยราช โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นกรรมการ
13. นายวชิรวิชท์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
14. นายสุทธิพันธ์ พิลาบุตรนักบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนมกรรมการ
15. นางสาวศุภผล ไชยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
16. นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
17. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
18. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
19. นางพิจิตตรา วิชะนาครูโรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นพประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาจานรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ ยอดมงคลครู รก.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควายรองประธานกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
5. นางกนกพร ด้วงคำภาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา นพ ๑กรรมการ
6. นางปาริชาติ เจริญรัตน์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่พันตรีเพียร มะละกาครูโรงเรียนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
9. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พันฒ์ครูโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
10. นางอัจฉรา คะษาวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
12. นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขานรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
13. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมกรรมการ
14. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสงโรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
15. นางสาวศิวนารถ ยังแสนภูสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
16. นายวีระศักดิ์ สำราญเนตรครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
17. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัตินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.๒๒กรรมการ
18. นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
19. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวพรพรรณ ตามาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวปาริชาติ คำเห็นเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวันศักดิ์ คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากรพรหมครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมรา พรหมอารักษ์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจิตบรรจง โถนิมิตร์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสุวรรณา วุฒาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางกมรา พรหมอารักห์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนิภาพร เหมืองทองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นายเจนณรงค์ สุริยนต์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวันศักดิ์ คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากรพรหมครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมรา พรหมอารักษ์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจิตบรรจง โถนิมิตร์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสุวรรณา วุฒาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางกมรา พรหมอารักห์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนิภาพร เหมืองทองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นายเจนณรงค์ สุริยนต์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ กายราชครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรชัย ไกรษรครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศร แวงธิสารครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปริญญา ไชโยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระพงษ์ ไชยรีครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เจตินัยผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
7. นางจุฑามาศ วังทะพันธ์ุโรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
8. นายพรเทพ แสงสุวรรณโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
9. นางวงค์พยอม ทองชัยครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวชนิกา อาจวิชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสาวสุกัญญา แก้วกงพานโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายอภินันท์ อินลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
14. นางวรรณภา นันทสุธาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนกร แก้วบัวสาผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางบานเย็น วังคฮาตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์ครูโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
10. นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็งครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
12. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางภรณี แก้วมณีชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนกร แก้วบัวสาผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางบานเย็น วังคฮาตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
8. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์ครูโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
9. นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็งครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ
10. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางภรณี แก้วมณีชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เจตินัยผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
7. นางจุฑามาศ วังทะพันธ์โรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
8. นายพรเทพ แสงสุวรรณโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
9. นางวงค์พะยอม ทองชัยครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวชนิกา อาจวิชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสาวสุกัญญา แก้วกงพานโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายอภินันท์ อินลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
14. นางวรรณภา นันทสุธาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
Cross word (เดี่ยว) ม.4-ม.6
1. นายสินธุ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tabot Orockครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสุจิตรา แสนคมคายครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายก้องยุทธ จอกทองครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวณี พรหมนิลครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายอุดร จันทสินธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชมพูนุท โสลันดาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
Cross word (ทีม) ม.1-ม.3
1. นายสินธุ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tabot Orockครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสุจิตรา แสนคมคายครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายก้องยุทธ จอกทองครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวณี พรหมนิลครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายอุดร จันทสินธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชมพูนุท โสลันดาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
A Math (เดี่ยว) ม.4-ม.6
1. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา แสวงสายครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางจัตตุพร สุตตานนท์ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ อุพรครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนมกรรมการ
6. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางสาวพรประเสริฐ จันทรโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวพิชญา โกพลรัตน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอุไรพร ถาคำครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
A Math (ทีม) ม.1-ม.3
1. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรพร ถาคำครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
4. นางกนิษฐา แสวงสายครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางจัตุพร สุตตานนท์ ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิรพรรณ อุพรครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนมกรรมการ
7. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
8. นางสาวพรประเสริฐ จันทรโคตร่ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิชญา โกพลรัตน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนม กรรมการและเลขานุการ
คำคม (เดี่ยว) ม.4-ม.6
1. นายอาจ ชมพูโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เขมาลำธารครูโรงเรียนวัดบึงเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา วัลลีย์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางศจีมาศ พ่อบำรุง ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางช่อเอื้อง เชื้อกุลาครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณรัตน์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
7. นายกาวิน ไก่สระแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลักขณา บำรุงตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวภัทรา เทพมงคล ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
คำคม (ทีม) ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชมภูโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
2. นายเจริญ เขวาลำธาร ครูโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
3. นางสาวจรรยา วัลลีย์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางศจีมาศ พ่อบำรุง ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางช่อเอื้อง เชื้อกุลาครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณรัตน์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
7. นางสาวภัทรา เทพมงคล ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายกาวิน ไก่สะแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวลักขณา บำรุงตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ซูโดกุ(เดี่ยว) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ธงยศครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธีรภัท สำเภาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายเสรี พ่อพิลา ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายนเรนทร์ กัลยาแก้วครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา จันทานีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายศราวุธ มูลชัยครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพัชรียา อินทรายุธครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ซูโดกุ(เดี่ยว) ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ธงยศ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธีรภัท สำเภาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายเสรี พ่อพิลา ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายนเรนทร์ กัลยาแก้วครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา จันทานีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายศราวุธ มูลชัยครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพัชรียา อินทรายุธ่ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญเติมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มั่งมีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายบุญมา ไหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสายใจ ทองพั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญเติมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มั่งมีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ตั้งธำรงค์ธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวกาญจนัตฐา คำประภาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ เวสาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนัตฐา คำประภาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายไชยยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฎฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายไชยยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฎฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา พลเสนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐริณีย์ วงค์ตาผาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
6. นายศิริ บุญกิจโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายคทาวุธ แสนเขื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางนวิยา สีดาห้าวโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวโศภิตรา คำเถื่อนโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ จันทจรโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศิริ บุญกิจโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสาวิต ศรีสุภาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายประทีป คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ จันทจรโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ มหาวงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ มหาวงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโศภิตรา คำเถื่อนโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวชัชณี คิดสร้างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางทศพร โคกมะณีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกชัย คะษาวงศ์โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงศ์โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวิยา สีดาห้าวโรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. สิบเอกนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นายเอกชัย ทัศครโรงเรียนธรรมโฆษฺตวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางฐานิตา นางลอยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายพีรพล วรเดชสกุลวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
4. นายฤทธิชัย บัวชุมวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
5. นายเกษมสันต์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ลำทองโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงามวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
5. นายสุทิต สีวงกตวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ลำทองโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรดา ตะวงษ์สาโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรดา ตะวงษ์สาโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยากรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายประวิทย์ กัณณีย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาคโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวันศักดิ์ คำแหงโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดร สุวารีย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายเชษธา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานกรรมการ
5. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายสาคร ทะเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางเบญจภรณ์ นาคนิลโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑนา บัวสายโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑนา บัวสายโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
5. นางมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายลำธาน เมืองโคครโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกกัปตัน บูณยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัตนพงษ์ ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกุณธิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ไชยรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายรณยุทธ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุภิญโญ วงศ์คำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ไชยรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ลำทองโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุภิญโญ วงศ์คำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนันทยา ศรีพลราชโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทยา ศรีพลราชโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณีต ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนางสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา โชติจำลองโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา โชติจำลองโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจิระพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวกุณฑิตา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจิระพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางสาวกุณฑิตา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ วงษ์นารีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]