รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวิทวัส  นิ่มนวล
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวินัย  เขาเขียว
2. เด็กชายอนุชิต  คำคูณ
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญแสน
2. เด็กหญิงประภัสสร  บุญตา
3. เด็กหญิงพิกุล  สมณะ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดอนทับเมือง
5. เด็กหญิงเขมิกา  สมณะ
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์แก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ชัยมูล
2. นางสาวชมม์นิภา  ลวงชัย
3. นางสาวพัทธ์ธิรา  คณะวาปี
4. นางสาวสุธิตา  ขึ้นดิน
5. นายโยธิน   อินอ่อน
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ์  พลบุญ
2. เด็กหญิงมันทนา  เสนมี
 
1. นายสมควร  โสภิพันธ์
2. นางกนกพร  ศรีภูธร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โยที
2. นายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
2. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาริยา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงอรพิน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นางสาวดวงตะวัน  เซาะจอหอ
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฤดีวรรณ  พิมพ์วงค์
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรพิมล  มหาหิงส์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  นาเหนือ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ด้วงก้อน
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายนิพิฐ  นครศรี
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  นามพร้าว
2. เด็กชายทัศนพงษ์  สมชัย
3. นายรัตน์ธชัย  ต่อติด
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชนน  วงศ์สา
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรณิภา  ยอดชาญ
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. นายพลากร  ไชยแสง
3. นายศรายุทธ  อมาตย์สมบัติ
4. นายศราวุธ  สุขเต็ม
5. นายสิริสมบัติ  ขอนโพธิ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายกัณฑภณ  เทพศิริ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นามทอง
3. นายพีรธัท  ฮาตระวัง
4. นายภานุพงศ์  ศรีพัศยศ
5. เด็กหญิงสุปรานี  ปู่จันทร์
6. นายอภิสิทธิ์  ทิพกัณฑ์
 
1. นายวัลลา  วงษ์เสียงดัง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  กัปโก
2. เด็กชายคุณวุฒิ  อุตมารัตน์
3. นายจตุรงค์  โพธิบุตร
4. นายจักรพันธ์  เสมอใจ
5. นางสาวจันทิมา  ยอดตา
6. นางสาวจิราพร  สาริยา
7. นายจิรายุ  ตุนานัน
8. เด็กชายจิรเดช  เรือนนา
9. เด็กชายจุลจักร   สาริยา
10. นางสาวชรินรัตน์  พลบูรณ์
11. เด็กหญิงญาณิกา   คำมาทิตย์
12. นายณรงค์  โสภาวรรณ
13. นางสาวนัยนา  โง่นหงษ์
14. เด็กหญิงภควดี  สาริยา
15. นางสาวมุธิตรา  วอหล้า
16. นางสาวระวีวรรณ  ภูมี
17. เด็กหญิงวรรณิภา   ดอกเป็ง
18. เด็กชายวัชระ  วรทรัพย์
19. นางสาวศรัญญา  ตะพานบุญ
20. นางสาวศศิธร  บุญเร่ง
21. เด็กหญิงศุภิสรา  ติ๊นา
22. นายสิทธิพงษ์  แพไธสง
23. นางสาวสุกัญญา  มีศิลป์
24. นางสาวสุจิตรา  บุญอาจ
25. นางสาวสุดารัตน์  สุดตาสอน
26. นางสาวสุภิญญา  ยอดตา
27. นายอนุพงศ์  สาวิสิทธิ์
28. นางสาวอรพรรณ  คำเพียวงศ์
29. นางสาวอาริยา  เอี่ยมมา
30. นางสาวเกศรา  สาครขันธ์
31. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดอุปการ
32. นางสาวเอกาไลย  คำอินทร์
33. นายโชคชัย  โทคะ
 
1. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
3. นายบุญล้วน  มารศรี
4. นางสาวมณีรัตน์  ดีแป้น
5. นางสาวจุฑามาศ  สมภาร
6. นางสาวพัชราภรณ์  น้อยจันทร์
7. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
8. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรรณิกา  มงคลเคหา
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์ล่ำโส
4. นายจักรพรรดิ  จันเส
5. นายณัฐพล  โยทุม
6. นายติณห์  ผุยคำพิ
7. เด็กชายธนจิรภัทร  เรืองศรี
8. นายธนชัย  ใหปาโท
9. เด็กหญิงนิตยา  มูลจันทร์
10. นายปรัชญา  อุตสาย
11. นางสาวปริญญา  ศรีสุธรรม
12. เด็กหญิงปิยธิดา  เดินเมือง
13. นายพงศกร  ประเสริฐศรี
14. นางสาวพรชิตา  แดงท่าขาม
15. นางสาวพิมกมล  แห่งภูเขียว
16. นางสาวภรทิพย์  เต้จั้น
17. เด็กชายภัคปกิจ  เรืองศรี
18. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีนาง
19. นายภาณุพันธ์  มาเร็ว
20. นายมงคล  ศิลประเสริฐ
21. นางสาวมาลินี  ศรียะมาต
22. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
23. นางสาววณิชยา  จันทวงษ์
24. นางสาววิภาวรรณ  พรมโสภา
25. นางสาวศศิณา  หงษ์คำ
26. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
27. นายศุภชัย  มาโสภา
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชขันธ์
29. นายสุนันชัย  ชะอุ่ม
30. นายอนุชา  ฆ้องคำ
31. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
32. เด็กชายอรรถพล  แพทย์สูงเนิน
33. นายอัจฉริยะ  ร่มศรี
34. นายเจษฎา  โฮมนา
35. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
36. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
37. นายเอกรัตน์  คำภา
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นางสาวจาตุรันต์  ทาวงษ์
5. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
6. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
7. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
8. นายพนม  ถาปัน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายชัยนาม   ทองนาม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายบรรดิษฐ์  คลื่นแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คำภา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรณิภา  ศรีสุข
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  สุทธิโสม
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรชัย  ครองชน
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยา  กองเงิน
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  คุณงามพร้อม
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวจีระวัฒน์   เทียนศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะไกล
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ลาภชน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายศราวุฒิ  ป้านภูมิ
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิกุลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ชิณศรี
 
1. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกัญญานี  ปิตานัง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมมงคล
3. เด็กชายจักรภัทร  อินทรประเสริฐ
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมดี
5. เด็กชายชนากานณ์  บุญกว้าง
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ผลานันทนิช
7. เด็กหญิงฐิคำพร  สอนสุภี
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สงไทยสง
9. เด็กหญิงทักษณา  บุญพร้อม
10. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพันมา
11. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสิมมา
12. เด็กชายปิยะนันท์  เยาวลา
13. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
14. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  บุญกว้าง
15. เด็กชายพิชิตชัย  พลศิริ
16. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ภูดวงดาษ
17. เด็กชายพีรพงษ์  กุหลาบ
18. เด็กชายพีรพล  บ้านด้าน
19. เด็กชายภัคปกิจ  เรืองศรี
20. เด็กหญิงมาริสา  ทุมชนะ
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โคตรมณี
22. เด็กชายวรเดช  จันทะพันธ์
23. เด็กหญิงวันวิสา  สายฟ้า
24. เด็กชายวีระพงษ์  บุญยะศาสตร์
25. เด็กชายศรัญญู  วรรณจิท
26. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนเวฬ
27. เด็กชายสุดตะวัน  จรหม่าน
28. เด็กหญิงอาทิตยา  เทพบาล
29. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมแก้ว
30. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมจักร
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นางสาวจาตุรันต์  ทาวงษ์
4. นายชัยวิชิต  พรมแพง
5. นางสาวการะเกษ  คำนัน
6. นายสัตยา  เสมอวงษ์
7. นางสาวอามิตรา  โหว่วงษ์
8. นางสาวนงลักษณ์  สมจิตร์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
2. เด็กชายคำภีร์  คำเรืองศรี
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์  เกษกุล
4. เด็กชายศรันย์  นาบับ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชขันธ์
6. เด็กชายสุรชัย  สร้อยพาม
7. เด็กชายอนุชา  กระเป๋าทอง
8. เด็กหญิงอภิญญา  ไพริน
9. เด็กหญิงอรทัย  รุ่งระมา
10. เด็กหญิงอริสา  รัตน์พลที
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายศรุต  จงอบกลาง
3. นางสาวนิตยา  มาอ้อ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชริดาพร  บุญชิต
2. นางสาวชิดาพร  เหม็นหล้า
3. นางสาวณิชากร  ประกอบบัว
4. นายธีรภัทร  ตองหว้าน
5. นายวรรณชัย  พิมพ์โสดา
6. นางสาววรรณภา  ด้วงศาลา
7. นายวิศรุต  พูลพิพัฒน์
8. นางสาวศิริประภา  ทองเหลา
9. เด็กชายศุภชัย  ลีลาน้ำเที่ยง
10. นายสมศักดิ์  กองถัน
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
3. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นาแก้ว
2. เด็กหญิงชลลดา  แข็งขัน
3. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  พั้วทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนมณฑา
6. เด็กหญิงพรรณทิภา  ปางชาติ
7. เด็กหญิงพุุทิตา  แสงใส
8. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญโสม
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรรณิกา  มงคลเคหา
2. นางสาวพิมกมล  แห่งภูเขียว
3. นางสาวภรทิพย์  เต้จั้น
4. นางสาววณิชยา  จันทวงษ์
5. นางสาววิภาวรรณ  พรมโสภา
6. นางสาวศศิณา  หงษ์คำ
7. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
8. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
3. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชำนาญพล
2. นางสาวชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวชลดา  ทับสีหลัก
4. นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน
5. นางสาวนุสรา  รักษาภักดี
6. นางสาววนิดา  อ่อนละมุล
7. นางสาวศิริพร  ศรีบุญขาม
8. นางสาวอภิญญา  วงศ์ทอง
9. นางสาวอมิตรา  อินพิมพ์
10. นางสาวอรทัย  อาจกล้า
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธัญเทพ  วงษ์จวง
2. นางสาวนฤมล  ศรีม่วง
3. นายบุญญภพ  สายบุตร
4. นายวีระพล  บุตรทา
5. นายเอกรัตน์  คำภา
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธิ์ทอง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นายคุณากร  จันสม
2. นายอนุชา  นามตะ
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
2. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคฑาทอง  บุตตาภักดี
2. เด็กชายนราธิป  อุทธาญาติ
3. เด็กชายพัฒนะ  บุตรตะสินธ์
4. เด็กชายมงคล  ใจศิริ
5. เด็กชายอดิศร  ลาดหลวง
6. เด็กชายอนุรักษ์  ภูชุม
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ถาวร
8. เด็กชายอิทธิพงษ์  บุตรวิชา
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
3. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายณรงค์  โสภาวรรณ
2. นายทรงโปรด  คำมาทิตย์
3. นายธนวัฒน์  เสริมจันทร์
4. นายธนาวิน  ชำมะลี
5. นายนิรันดร  อะเวลา
6. นายภูวนารถ  แสนจันทร์
 
1. นายแสวง  เอกทัศน์
2. นายชมภู  มูลวงศ์
3. นายวิทาญ  แดงสีบัว
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  อยู่บัว
2. นางสาวศศิกานต์  สีหะวงษ์
3. นางสาวสุพิชญ์ชญา  ศรีโคตรโพธิ์
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจิรกิตต์  โสมาสี
2. นางสาวลลิตา  โพธิ์ดอกไม้
3. นางสาวแพรวไพวัลย์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
2. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายวรัญชิต  ชุมมุง
2. นายสุพัฒน์  ชัยเบ้า
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางชลนา  มณีชม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปัญญารัตน์  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงอตินุช  สิงห์สำราญ
 
1. นายยุทธพงษ์  สีลาขวา
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นายยุทธพงษ์  สีลาขวา
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐวัลย์  วรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงเกศราพร  ศรีโพธิ์
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายนพฉัตร  ปาประลิต
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นางสาววีร์สุดา  นาสมวงศ์
2. นางสาวแพรพลอย  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
2. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญสนัด
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์วิริยะชัย
 
1. นายยุทธพงษ์  สีลาขวา
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวสันต์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นายถิรเดช  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายทวีศักดิ์  ศรีสุธรรม
2. นายธีรศักดิ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวยุภาพรรณ์  สันทา
2. นางสาวจิรารัตน์  อินทะชัย
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันจันทร์
2. นายสราวุฒิ  ยอดกูล
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายนพฉัตร  ปาประลิต
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ
2. นายเจษฎา  สร้อยโว
 
1. นางสาวพนิดา  มาตรา
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายคมวิทย์  แดงนา
2. นายมณัฐพงษ์  บุญโฮม
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายนพฉัตร  ปาประลิต
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูมี
2. เด็กหญิงทัดดาว  ทองใบ
3. นายสิทธิพร  นาคโนนทัน
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  บุญกลาง
2. นายภักดี  ดวงแก้ว
3. นางสาวอารยา  จันทร์แห่ว
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายนพฉัตร  ปาประลิต
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  พลมิตร
2. นางสาวอรษา  ศรีจำปา
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายทองใบ  กุวัง
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายธนพล  อิ่มบุญสุ
2. เด็กชายธนัฐพล  รองจำนง
3. เด็กชายพรมมินทร์  แก้วมาตร
 
1. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
2. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายสถาพร  ชัยสุวรรณ
2. นายอดิเทพ  วิลัยลาน
3. นายอรรถพล  แก้วไข่สอน
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายนพฉัตร  ปาประลิต
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์อักษร  เรืองอยู่
2. นายเจษฎา  นาเหนือ
3. นายเอกพันธ์  เข็มจันทร์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายจักรพงศ์  เพียคำเมือง
2. นายชัยวัฒน์  หงษ์คำ
3. นายอนันต์  คำมูล
 
1. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
2. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  ดีสี
2. นายมานะ  วงชาลี
3. นายสุริยา  พุทธสีมา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  แน่นอุดร
2. เด็กชายสุพรรณ  ศรีลาง
3. เด็กชายอนุชา  บุญตลา
 
1. นายบุญล้วน  มารศรี
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายนัฐพล  ดวงโสภา
2. นางสาวพรสวรรค์  จันทิพย์
3. นางสาวมลิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญากร  อยู่บัว
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงยลยา  ศรีวังออ
4. เด็กหญิงศศิธร  สามา
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  สารสี
6. เด็กหญิงไอรดา  แสงใส
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
3. นางนริสรา  สุวะเสน
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  สมบูรณ์
3. นางสาวภาวิณี  คำแสงดี
4. นายมนุเชษฐ์  พันธ์ก่ำ
5. นายวัชระ  ภูนางาม
6. นางสาวสุภัทสร  ทองแสง
 
1. นางราตรี  โสภากุล
2. นางจารุวรรณ  กุลชนิ
3. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายนิวัตน์  คำภูแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรดาวงษ์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
2. นางสาวชา  จันทวงค์
3. นางสาวอัญริตา  บุญปัน
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โคตรพรหมมา
2. เด็กหญิงพานทอง  พลแรง
3. นางสาววราภรณ์  ปรินทอง
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิตยา  ทารส
2. นายพลภัทร  ปัดคำ
3. นางสาวอนงค์จิตร  วิชาเงิน
 
1. นายศราวุฒิ  เสตถา
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  นาจทรง
2. เด็กหญิงนภาพร  สุขตะโก
3. เด็กหญิงอภิญญา  โสภาวรรณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ดีแป้น
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  อินทร์นอก
2. นางสาวนลิตา  โยธี
3. นางสาวเจนจิรา  ชาภักดี
 
1. นายปรเมศวร์  เสพธรรม
2. นางกนกพร  เสพธรรม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ตูมโฮม
2. เด็กชายพิมลพรรณ  สุวรรละ
3. เด็กหญิงอารญา  ไชยแสง
 
1. นางชัญญานุช  แว่นศิลา
2. นายประหยัด  ดีแฮ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  สมภิทักษ์
2. นางสาวอรุณี  บุญมี
3. นางสาวไอรดา  บุญสืบมา
 
1. นางชัญญานุช  แว่นศิลา
2. นายประหยัด  ดีแฮ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายณัฐพล  เบ้าธรรม
2. นายธนเดช  หงษ์ชุมแพ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเลิศ
 
1. นางเอมอร  ชันติโก
2. นางสุนันทา  คำจำปา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  ศรีหามาตร
2. นางสาวธัญสุดา  บริวรรณ
3. นางสาวปริยา  บ้านเป้า
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวมยุรี  บุญปัน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพันธ์ลม
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สายโสภา
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอรทัย  เสริฐเจิม
2. นางสาวเนตรนภา  บัวพันธ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงศ์
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอชิตพล  เวฬุวะนาทอน
 
1. นายวิทวัส  นาสมใจ
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  ธารีภูมิ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายฉัตรมงคล  พลชัย
 
1. นายวสันต์  วอแพง
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายภัคปกิจ  เรืองศรี
 
1. นางสาวจาตุรันต์  ทาวงษ์
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม