หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
2 นายประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
3 นายประนูญ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
4 นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
5 นายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
6 นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
7 นายรณภพ ลิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
8 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
9 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
10 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
11 นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
12 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
13 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
14 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
15 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
16 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
17 นายอภิชาต พรหมพื้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
18 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
19 นายวิชชา แก้วเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
20 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
21 นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
22 นายเนติวิศว์ ชารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
23 นายธนกร พันธะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
24 นายมานิต บุตรพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
25 นายอัครวัฒน์ รัววิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
26 นายบุญล้วน มารศรี รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
27 นายธีรภัทร แสนอามาตย์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
28 นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนาม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
29 นายมงคลธรรม ศรีเคนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
30 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
31 นายสมจิต ดาก่ำ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
32 นายสุวิทย์ รัตนปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
33 นายวรายุทธ จันทร์ศรีชา ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายสวัสดิ์ บัวนาค ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
35 นายสมชัย อุณาพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
36 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
37 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
38 นายสมิง สงไพรสน ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
39 นายทิวากร มาเบ้า ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
40 นายทศพร จันศรี ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
41 นายอุทัย หาระสาร ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 นายอนุชิต ทุมแสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
44 นางประทานพร แสนเทพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
45 นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
46 นางสมพรพรรณ อุ่นจิต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
47 นางสุภาพร จิตะรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
48 นางสาวมยุรี นาชัยสิทธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
49 นางวัลลภา ศรีไวย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
50 นางสาวอุไร ทัพทะมาตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
51 นางพรรณพิลาส พลเสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
52 นางสาวธนพร น้อยบุ้งค้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
53 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
54 นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
55 นางหรรษกานต์ ภักดีพันดอน ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
56 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
57 นางสาวศิริญญา ดวงคำจันทร์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
58 นางพุ่มพวง อุดรรักษ์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
59 นางภัทราวดี ศรีโนนยาง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
60 นางสาวกาญจนา พรหมซาว ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
61 นางสาวปนัดดา บุญเรือง ครูธุรการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
62 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
63 นางนาฏจพร ไชยคำภา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางอรุณี บุญแสนแผน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางอัญพัชญ์ เสริมศิระพงษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางสาวจิตติมา ปัญญาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นายสมิง สงไพรสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นางสาวธิภาพร แดดขุนทด ครูอัตราจ้างโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นายภานุวัฒน์ ศรีโนนยาง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
76 นายสมชัย อุณาพรหม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
77 นายสังคม อุ่นจิต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
78 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
79 นายทิวากร มาเบ้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
80 นายณัฐพงษ์ สุวรรณทอง พนักงานราชการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
81 นายทศธรรม สารคำ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
82 นายจิระเดช เหตุเกษ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
83 นายอนุชิต ทุมแสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
84 นายณัฐวุฒิ มงคล ครูธุรการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
85 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
86 นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
87 นายถิรเดช จันดา ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
88 นางศิลามณี บุตรศรี ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
89 นางราตรี โสภากุล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
90 นางสาวหัทกานต์ บุญละคร ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
91 นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
92 นายนิคม บุญเรืองศรี ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
93 นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
94 นายอนัน ต้นสรรค์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
95 นางพราวนภา ชาติภูธร ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
96 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
97 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
98 นางสาวอรนุช สอนสุภาพ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
99 นางนภาพร วิปัสสา ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
100 นายเจียมพล บุญประคม ครูชำนาญการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี คงแถลง ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
102 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
103 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
104 นายสุวรรณ อินทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
105 นางนาฏจพร ไชยคำภา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
106 นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
107 นายอนนท์ ฤๅชัยลาม ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
108 นายวิทยา โสหา ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
109 นางสุนทรี ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
110 นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
111 นายมงคลธรรม ศรีเคนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
112 นางสาวนุสรา พิมพิศาล ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
113 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
114 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
115 นางอมร นนทะนำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
116 นางณัฐพร เกตุแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
117 นางพิชยา เสนามนตรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
118 นางสุนทรี ผิวจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
119 นางภิญโญ สงไพรสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
120 นางสาวกัลยา ขันขวา ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
121 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
122 นางสาวระวีวัลย์ แก้วคำไสย เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]