หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร พันธะศรีโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเมธี สุตตานนท์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ โสภากุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชิต ทุมแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายโสภณวิชญ์ ผิวจันทร์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร พันธะศรีโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ สินทรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายนิคม บุญเรืองศรีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายอำนาจ โสภากุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ เวียงสมุทรโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสุนันทา กฤษยานุวัตน์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นายโสภณวิชญ์ ผิวจันทร์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชชา แก้วเชื้อโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปราใส คุรุวาศรีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางดารารายณ์ พรหมพื้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชชา แก้วเชื้อโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางดารารายณ์ พรหมพื้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวันชัย ศรีสุทัศน์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสุนทรี ผิวจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายทวี ตะโคตรโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิปัญโญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิติ พรมสุริย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายสุบรรณ ศิลาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางเกษมะณี ลาปะโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นายพงษ์พิช คูสูงเนินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวสุภาพ แต่งชัยภูมิโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางปาลรวี พึ่งตาแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจิระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจิระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจิระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาววัชรินทร์ จันมณีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาววัชรินทร์ จันมณีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววัชรินทร์ จันมณีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแ้ก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาววัชรินทร์ จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
13. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาววัชรินทร์ จันมณีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
12. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
11. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน เพ็งธรรมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายนิติพัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พรหมพื้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัณชัย วศิณวัฒนาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายแสวง เอกทัศน์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เอกตาแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พรหมพื้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายแสวง เอกทัศน์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นายวัณชัย วศิณวัฒนาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เอกตาแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานิต บุตรพรหมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา พันธุระโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวสุวาธิณี ศรีมงคลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาพรรณ คำเฮ้าโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกัลยา ขันขวาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายทองใบ กุวังโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสุดารักษ์ สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางณิชากร โสภาพรโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานิต บุตรพรหมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา พันธุระโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางหนึ่งนุช แทนค้ำโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอังศุมารินท์ โกงซุยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกัลยา ขันขวาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายทองใบ กุวังโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางประภาพรรณ คำเฮ้าโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางณิชากร โสภาพรโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรุนณี โทเทโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเกียรติคุณ แว่นศิลาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางชลนา มณีชมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายเกียรติคุณ แว่นศิลาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
10. นายนพฉัตร ปาประลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติคุณ แว่นศิลาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายนพฉัตร ปาประลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางชลนา มณีชมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายรุ้งศักดิ์ พันธ์เดชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายรุ้งศักดิ์ พันธ์เดชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายนพฉัตร ปาประลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอนันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายนพฉัตร ปาประลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
9. นายอนันต์ ้ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายนพฉัตร ปาระลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอนันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิตโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายนพฉัตร ปาประลิตโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอนันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุนณี โทเทโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
12. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
15. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
14. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
14. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
15. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมภารโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวมณีรัตน์ ดีแป้นโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
12. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
15. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
16. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร จันทร์เขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ช่างดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายเวทย์ สุราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายกมล บุตรพรหมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางญานิกา รอดถาวรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหัทกานต์ บุญละครโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ช่างดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีแก้วโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายกมล บุตรพรหมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางยุวดี พรมเมืองโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
8. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นายจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางชัญญานุช แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ บาลธนจันทร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจีระวัฒน์ เทียนศรีโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพชรพร ศรีษะนาราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
12. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]