รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติภัทร  อินทะสมบัติ
2. นายตรีทศ  บุญจริง
3. นายวิวัฒน์  เหล็งทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
2. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
2. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  ตาทอง
2. นางสาวสุวนิดา  สมบัตรมล
3. นางสาวเกษมณี  สีแดง
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปัตถาลี
2. เด็กหญิงธรัญญา  พิมมาทอง
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีโคตร
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายบุญประเสริฐ   หนูแก้ว
2. นายวีระพันธ์  บัวลอย
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์ทอง
2. นายศตวรรษ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวสุนิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายนพพร  สมศรี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
2. นางสาวทวินันท์  จันทร์อิน
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. นางสาวพลอยงาม  โครตอ่อน
5. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
7. นางสาวอภิญญา  ปิยะวัน
8. เด็กหญิงอรนภา  อาสาสิงห์
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
10. นางสาวเกษวรา  ใจตรง
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวชนกฤดี  ุคุรินทร์
3. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
4. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
2. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. เด็กหญิงพลอยงาม  โครตอ่อน
5. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
7. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
8. เด็กหญิงเกษวรา  ใจตรง
 
1. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
2. นางธนฤทัย  ดอญมอญ
3. นางสาวมนรัตน์  บุญมี
4. นายตฤณ  กลัดวงษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มุทาพร
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์คำ
2. เด็กหญิงจารุภา  ไชยแสง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บ่อเงิน
4. นายจีระวัตร์  ตราษี
5. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
6. นายธนากร  หินอ่อน
7. เด็กชายธวัชชัย  สุมะวงศ์
8. เด็กชายธีระภัทร  กาแก้ว
9. นายนนทวัฒน์  มีลา
10. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณกูฎ
11. นางสาวนิภารัตน์  ตะนุมาตย์
12. เด็กหญิงปรีญาดา  ทานะวงค์
13. นายมงคล  ครองสิน
14. เด็กหญิงมัสวรรณ์  ทองผล
15. นายยุทธนา  ถึงแสง
16. นางสาววรนุช  ทองผล
17. นายวรพล  อัตรวิชา
18. นางสาววรรณภา  แผงงาม
19. นายวัฒนา  จันทไชย
20. นางสาววันทนี  หมื่นสาย
21. เด็กชายวิทยา  เกสร
22. นายศตวรรษ  ดอกคำ
23. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญกิจ
24. นางสาวสร้อยสกุล  โชคเหมาะ
25. เด็กหญิงสาวิกา  พันธ์เภา
26. นางสาวสิรินธร  บุญภาย
27. นางสาวสุกัญญา  วรรณโสภา
28. เด็กชายสุระศักดิ์  เหมือนเหลา
29. นางสาวอภิญญา  เกษศิริ
30. นางสาวอังคณา  สายวรณ์
31. นายอัษฎาวุธ  อุ่นอ่อน
32. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
33. นางสาวอำภา  นิลศิริ
34. นายเกรียงไกร  พันธ์เจริญ
35. นางสาวเขมมิกา  กันภัย
36. นางสาวเจนจิรา  อุทรพันธ์
 
1. นายวิญญู  คณาเสน
2. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
3. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
4. นายศุภชัย  คำกุณา
5. นายเลอสรรค์  สายสมบัติ
6. นายปิยะชาติ  อ่อนพุทธา
7. นางสาวธนัญญา  สดชื่น
8. นางวิไลพร  เหมือนมาตย์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายจรัญ  พันพิลา
2. เด็กชายธีระพงษ์  บุญวรรณ์
3. นายนริศ  หาริตะวัน
4. นายนัฐพล  ทองผล
5. นายศตวรรษ  นวลเพ็ญ
6. นายสหรัฐ  อุสาจิตร์
7. นายหนึ่งเดียว  ว่องไว
8. นายอนุกูล  โฉมเฉลา
 
1. นายธนากฤต  โคตรอาษา
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
3. นางนงคราญ  พันธ์เจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายชัยบวร  โสภารัตน์
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  ปั้นแหน่งเพ็ชร
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายกวินทร์  สาสาย
2. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
3. นายสุริยา  ประทาน
4. นายอนาวิล  เนตรกาล
5. นายเอกชัย   ชนะชัย
6. นายไวทยา  สุวรรณผา
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
3. นางสุดา  สุวะศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วหาวงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงดาหวัน  แม่นเหมือน
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วงค์ณรัตน์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินนท์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายธนายุต  กองตา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคสมบูรณ์
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  นาคำ
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายขจรยศ  ทาระวัน
2. เด็กชายทิวทัศน์  โสมทอง
3. นางสาวปวีณา   สราญรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  นิยมธรรม
5. นายสุทธิวัฒน์  พุทธขันธ์
 
1. นางสุวรรณี   ภูมิมะนาว
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีระยุตถ์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิตย์  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพรหมลิขิต  วงศ์เหลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิต  สินชู
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายคมชาญ  ดีล้วน
2. เด็กชายบัณฑิต  ปัตตัย
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พาตา
2. นางสาวปาริชาติ  ป้อมหิน
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักพันธ์  โทบุดดี
2. นายภูรี  สาเกตุ
3. นายวิชิตชัย  เสียงหวาน
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สีดา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลาภรัตน์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายปรมินทร์  ผิวบาง
2. เด็กชายพิเชฐ  แสงนวล
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เครือศรี
2. เด็กหญิงกุมารี  ถาพร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนื้อแก่น
4. เด็กหญิงสุนารี  ไพยกาล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีเขียว
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกษิดิศ  ต้นงอ
2. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
3. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
4. นายจอนนี่  วรรณโสภา
5. นางสาวจิรา  สุดาชม
6. นางสาวจุฑารัตน์  โลห์คำ
7. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
8. นางสาวชนิดา  ศรีคะเณย์
9. นางสาวชุติมา  วรรณโสภา
10. นายธงธวัช  อุทิตสาร
11. นายธนพล  ชูพันธ์
12. นายธนพัฒน์  จันทะหงษ์
13. นายธนากรณ์  บุญเรือง
14. นางสาวนงลักษณ์  เผ่าผม
15. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
16. เด็กชายปรเมนทร์  กาญจนารี
17. นายพงศธร  วรรณโสภา
18. นายพิชิต  สิงห์นาค
19. นางสาวพิมพ์วิภา  ลีลา
20. นายพีระพัฒน์พงศิริ  สุวพันธ์
21. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
22. นางสาวลออรัตน์  เจียมจังหรีด
23. นายวิทวัฒน์  พรมนต์
24. นายวุฒิชัย  มุทาพร
25. นายศรชัย  ศุภเสถียร
26. นายสงกรานต์  ป้อมหิน
27. นางสาวสุธิมา  แจ่มดวง
28. นางสาวสุพัตรา  สาระคำ
29. นางสาวสุเมธา  พลชัย
30. นางสาวอัจฉราภร  กาญจนารี
31. นายเจนภพ  โสมรักษ์
32. นางสาวเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ศรี
33. นายเรืองฤทธิ์  ภาทอง
 
1. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
2. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  บุตรภักดิ์
4. นางสาวชลิตตา  เผ่าผา
5. นางสาวพิรญาณ์  สมบุตร
6. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
7. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนันทวรรณ  เหลาผา
3. นางสาวศันสนีย์  สีวัง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวพรชนัน  แก้วธรรมมา
2. นางสาวศุภสุตา  กลิ่นหวาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกิตติภณ  ขำแก้ว
2. นางสาวธัญจิรา  วรรณทวี
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยคำ
2. เด็กหญิงรสนันท์  ฤกษ์นาวา
3. เด็กหญิงวรดา  ชื่นตา
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนนท์
2. เด็กชายจัตตุพล  สุวอ
3. เด็กหญิงอารียา  แดงบุตร
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวกรรณิการ์  รอดวงค์
2. นายชัยยันต์  ศิลาบุตร
3. นางสาวมณีวรรณ  มงคลมาตย์
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวภาวินี  วงศ์อุคะ
2. นายมนตรี  ศิริกลิ่น
3. นายวิทยา  ม้าวพรม
 
1. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
51 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
52 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายสุขอนันต์  สุริยะศรี
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายสุทธิเดช  อรัญ
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  พารักษ์
2. นางสาวบุญจิรา  โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
3. นางสาวสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์วดี  บุญธิมา
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  คำบุญ
2. เด็กชายณครินทร์  วงแก่น
3. เด็กชายธนาพงษ์  มุกดี
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  โพศาราช
2. นายวีระยุทธ  บุญมี
3. นางสาวสีดารัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายณัฐพล  มานุพันธ์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์เล็ก
2. นางสาวกัณธิมา  ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวกาญจนา  ไกยชาติ
4. เด็กชายก่อเกียรติ  สาระบุตร
5. เด็กหญิงชญานิน  มารัตน์
6. นางสาวฑิมัมพร  พารา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองสังวรห์
8. เด็กหญิงดวงมณี  ชมภูแสน
9. นางสาวติยาพร  ฤกษ์ดี
10. นายนัฐกมล  นิลภา
11. เด็กชายนัฐพล  คาระนัด
12. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
13. นางสาวพิชญารัตน์  ยอดสิงห์
14. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
15. นายภาณุพงศ์  จันวัน
16. นายมนัสชัย  ศรีปันหา
17. เด็กชายมินธาดา  กุลวงค์
18. นางสาววาสนา  ก้อนคำ
19. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ทานะวิโรจน์
20. นางสาววิไลพร  มาลัย
21. เด็กหญิงศศิประภา  โชคชัยพาณิชกุล
22. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองหมื่น
23. นางสาวสวรรษา  ดุมแก้ว
24. นางสาวสุวะนันท์  มารัตน์
25. นางสาวหทัยภัทร  ระดาพงษ์
26. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
27. เด็กชายอติชาติ  ยุวบุตร
28. นางสาวอรญา  ลำต้น
29. นางสาวอักษรเทียน  บัวอ่อน
30. เด็กหญิงเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
3. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
4. นางพนารินทร์  ไกยพันธิ์
5. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
6. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
7. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บาลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภลักษ์  โสรส
3. นางสาวสุภาพร  ลัทธิวรรณ
4. นางสาวสุภารักษ์  สมสุข
5. นางสาวสุวนันท์  บูชาพันธ์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญรอด
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางไพรวรรณ  ต้นงอ
3. นางอุรักษ์  บำรุงวงศ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสะอาด
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญดก
3. เด็กชายโชคทวี  กุดเป่ง
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นายอดิศักดิ์  ลอดบุญมา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  โมระดา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายศศิกานต์  สุกุ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ตรุวรรณ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อักษรพิมพ์
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายคงเดช  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์สา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมทอง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. เด็กชายธนากร  เพียยา
6. เด็กชายนนธวัช  โคตรอาษา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สายสะอาด
8. นางสาวเจรียงพร  บุดดาหาร
9. เด็กชายเจษฏา  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงไอลดา  รุไธสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
2. นายธนพล  บุตรสาร
3. นายธนพล  โคตะพันธ์
4. นายธานวัฒน์  บุญทิพย์
5. นายปฐกร  พิลาแสน
6. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสมบัติ
7. นางสาวมณธิชา  คำสีทา
8. นางสาวศิริลักษณา  แคนศิลา
9. นางสาวศิริลักษณ์  เกื้อทาน
10. นางสาวเจนจิรา  มลสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
73 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  เสนสม
2. นางสาวสุดารัตน์  ครอบกระโทก
3. นางสาวสุมณ  แคนศิลา
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธนพล  โคตะสาร
2. นายพงษ์ธวัฒน์  ทองกุล
3. นายพิทักษ์  วงศ์ก่อ
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา  สมานพงษ์
5. นางสาวรุจิฬา  ช่อแก้ว
6. นางสาวเนตรนภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ยอดมงคล
2. เด็กหญิงศุภวดี  หิตะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ์  คะนานันท์
2. นางสาวกันญานี  กุดเป่ง
3. นางสาวศุภาลักษณ์  ธิศาเวช
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกานต์  แก้วยก
2. นายจักรกฤษ  จันดาวงค์
3. นางสาวจุฬาภรณ์  น้อยหอม
4. นายราชภัทร  วรสาร
5. นางสาวศิริรัตน์  ไกยกิจ
 
1. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทัศบุตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  เบ้าทอง
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. นางสาวธนาภรณ์  จูเกษม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุพล  อุคำ
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เพชรเล็ก
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญอนันต์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงเพชร
3. เด็กชายบารมี  ศรีธัญรัตน์
4. เด็กชายปรเมษฐ์  ธุมาลา
5. เด็กชายวรโชติ  มีลา
6. เด็กชายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายชูศักดิ์  แสนมี
2. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอัญมณี  วงศ์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสิมมา
2. เด็กชายกฤตณัฐ  ทองรอง
3. เด็กชายคณัชญ์  พงศ์พุทธาพร
4. เด็กหญิงจริญา  มลสิน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเลิศ
6. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  โฉมเฉลา
7. เด็กชายชัยธวัช  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงชินานาง  ตาทิพย์
9. เด็กหญิงญารินดา  ใหญ่ปราบ
10. เด็กชายฐิตกุล  ศรีจุดานุ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
12. เด็กหญิงดวงกมล  อุปพันธ์
13. เด็กหญิงดารินทร์  นีระพันธ์
14. เด็กชายธนพร  สุดตา
15. เด็กชายธีรภัทร์  ทัศบุตร
16. เด็กชายธีรเทพ  จุลบุตร
17. เด็กหญิงนันทรัตน์  มาบัว
18. เด็กชายบัญญพนธ์  นาสุข
19. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแรง
20. เด็กชายปรเมธ  เถาว์โท
21. เด็กหญิงปิยดา  มังกรณ์
22. เด็กชายพรวิเชียร  ภัสปวพงษ์
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คันทะจันทร์
24. เด็กหญิงพัฏสุดา  รังษี
25. เด็กหญิงพิยดา  อุทธา
26. เด็กหญิงภัทรภร  โสมรักษ์
27. เด็กชายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
28. เด็กหญิงมุทิตา  มากดี
29. เด็กชายรชฏพันธ์  เวียงแก้ว
30. เด็กหญิงรัชนี  โลหะสาร
31. เด็กหญิงวรินทร  มีทอง
32. เด็กชายวิจารณ์  จันทนะชาติ
33. เด็กหญิงศุตธิฏา  โพธิบูรณ์
34. เด็กชายสุทิน  ชานุชิต
35. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
36. เด็กหญิงอมลรดา  ก้อนทอง
37. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
38. เด็กชายเจษฎา  กาฬมาตย์
39. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม
40. เด็กชายเอื้ออังกูล  หาฤกษ์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นางสาวอัญชลี  มีสุข
4. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
5. นายชูศักดิ์  แสนมี
6. นายนคร  วุฒิเสลา
7. นางสาวอภัย  สายสมุทร
8. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
2. นางสาวจิราทิพย์  พัฒนราช
3. นางสาวชลธิชา  พรมจันทร์
4. นางสาวดารารัตน์  หลักจันทร์
5. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
6. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
7. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นางสุจิตรา  ฤาชัย
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  หมื่นหาวงค์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   กุดเป่ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางกมลวรรณ  มานาม
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศ์อนัน  สมุทรเวช
2. เด็กชายอำนาจ  หันลุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวรุตคม  สมคะเนย์
2. นายเจษฎา  จงเจริญ
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันเงิน
2. เด็กหญิงอคิราภ์   สุภาศรี
3. เด็กชายอัชฎา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒร์พันธุ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมคันธี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เคียงวงค์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริราช
5. เด็กหญิงณัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
7. เด็กชายทวีศักดิ์  นาศรี
8. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เชื้อธรรม
9. เด็กหญิงทิพรดา  โลหะชาติ
10. เด็กชายนราวุธ  เดชา
11. เด็กหญิงพรรนิษา  หล้ากุล
12. เด็กหญิงพิชชาดา  มุทุจิตต์
13. เด็กหญิงพิยดา  กาฬจันทร์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โสภากัน
15. เด็กหญิงยลดา  โสฬบุญ
16. เด็กชายยุทธพงษ์  เหลาวงศ์
17. เด็กชายศักดิ์ทวี  ทองเหลือ
18. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตรคาน
19. เด็กชายอดิศักดิ์  แก่นทอง
20. เด็กชายอภิลาภ  แสงเพ็ชร์
21. เด็กหญิงอัจฉรา  ทานะขันธ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
2. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
3. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
4. นางสาววิภาวรรณ  อาจธะขันธ์
5. นางสาวฐิติมา  นนทิจันทร์
6. นายกฤชนนท์  บุญรอด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายฆนาการ  สังข์ลาย
2. นางสาวณัฐริกา  โทแก้ว
3. นางสาวนนทิยา  งามสาย
4. นางสาวปริศญา  จอมโคกสูง
5. นางสาวปรีญา  แก้วมงคล
6. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
7. นางสาวภัสรา  นนทสิง
8. นางสาวรฎาภินันท์  ศิริจันทร์
9. นางสาวฤทัย  สุขประเสริฐ
10. นายวิทยา  คำหอม
11. นายศราวุธ  จารุวงศ์
12. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
13. นายศิริชัย  อาริจิตร
14. นายศิวกานท์  มีทองแสน
15. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
16. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
17. นางสาวอรวี  แสงเพชร
18. นางสาวอรสา  สุพรรณ์
19. นางสาวอัญชลี  ศรีรักษา
20. นางสาวอาทิตติยา  โยธามาตย์
21. นางสาวอาริศตา  อักหลาพัน
22. นายอิทธิพล  คูณมา
23. นายเจตนา  ขันเงิน
24. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
25. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นายกฤชนนท์  บุญรอด
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
4. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
5. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
6. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
7. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
8. นายสุวิทย์  บุญทวี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. นางสาวบาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
3. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
4. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
5. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
6. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิฐา  แสนวงศ์
2. เด็กชายธันวา  หนูทิพย์
3. นางสาวพัชริดา  บุญจิต
4. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหงนด์
6. นางสาวรัตติยากร  โพธี
7. นางสาวรัตติยากร  โพธี
8. เด็กหญิงวศินี  รลิต
9. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสอาด
10. เด็กหญิงศิระประภา  ธนศรี
11. นายศิวกร  ทองโส
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักรี
13. เด็กชายสุพรรณี  หวังผล
14. เด็กหญิงสุวนี  ไม่เสียทรัพย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองแสน
16. นายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
3. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
4. นางกีรติ  สายสิงห์
5. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายคฑาวุฒิ  เสียภัย
2. นายธนวิชญ์  คำผาลา
3. นายนันทวงศ์  เทศนา
4. นายภาสกร  ไชยพงษ์
5. นายสุรศักดิ์  กาละพันธ์
6. นายสุริยา  ปรักเจริญ
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
2. นางสุดสวาท  บำเพ็ญ
3. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  ทองโส
2. นางสาววิสสุตา  พุทโสม
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  คูณมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวศิริลักษณ์  วะริพันธ์
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกานต์  จันลุทิน
2. นางสาวนิจฉรา  แก้วมงคล
3. นายวิทยา  จารุจิตร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ทิพยะประไพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพชาติ
3. นางสาวยลดา  หวังผล
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  จตุรัส
2. เด็กหญิงพิมรา  ทัศบุตร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญศรี
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงแพรว  บรรลุสันต์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวสุชานาถ  สุริยะศรี
2. นางสาวอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. นางสาวเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ