สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขนิษฐา  ภูตะเวช
2. นางสาวอารีรัตน์  เชื่อมรัมย์
3. นางสาวอินทิรา  กรุณา
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชะชิกุล
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์อินทร์
3. นางสาวอักษร  ศีระพรม
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีภิรมย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐาปนี  พุทธบุญ
2. นางสาวสุธิดา  อ้วนอ่อน
3. นางสาวอรอุมา  สาวิจารณ์
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยะวรรณ์  โสมอินทร์
2. นายพัชรพล  สืบสิน
3. นางสาวสุมิตรตา  บุปผาชาติ
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน