สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.39 ทอง 6 1. นายทวีชัย  เครือดี
2. นางสาวสุภาพร  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.71 ทอง 14 1. นายธนาธร  อุคำ
2. นางสาวโชติกา  สุรักษ์
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงศ์
2. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนิรุจน์  ยิ่งยงค์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายธีระพงษ์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวภัทรปภา  พงษ์อุทธา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.31 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  บัวระพันธ์
 
1. นางวิไลพร   นิยมธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวชนากานต์  โทริพันธ์
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 1. นางสาวสุจิรา  ดอกบัว
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรยศ  ทาระวัน
2. เด็กชายทิวทัศน์  โสมทอง
3. นางสาวปวีณา   สราญรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  นิยมธรรม
5. นายสุทธิวัฒน์  พุทธขันธ์
 
1. นางสุวรรณี   ภูมิมะนาว
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  มาลารัตน์
2. นายหิรัณย์  บุญสูง
 
1. นางสาวชญานิศา  คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนี  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หินอ่อน
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา  คูณมา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายทศพล  อ้วนอ่อน
2. นายอภิชาติ  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อินทร์ขาว
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข