สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายวโรตม์  นนทพจน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นางลำดวน  กอบเกื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายภราดร  พระคุณรักษ์
2. นายมงคล  แก้วดี
 
1. นายประเสริฐ  วังสการ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.46 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิรดา  จำปาโท
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  สุภิวงค์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.43 ทอง 13 1. นางสาวเจนจิรา  สังเกต
2. นายโชคชัย  สาธุสัตย์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริสา  แสวงนาม
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายสันติพงษ์  ศรีเมฆ
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินทร์  สาสาย
2. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
3. นายสุริยา  ประทาน
4. นายอนาวิล  เนตรกาล
5. นายเอกชัย   ชนะชัย
6. นายไวทยา  สุวรรณผา
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
3. นางสุดา  สุวะศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพน้อย
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัลย์ญา  เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาสาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวกนกพร  เพียรกล้า
2. นางสาวลลิดา  ธนูเงิน
3. นางสาวสุกัญญา  ธนะจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วหาวงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพล  แคนศรีลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กิมิบัติ
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรเวช  ใจซื่อ
2. เด็กชายอลงกรณ์  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทนา  สุขจิตร
2. นายปรัตถกร  สิมสิงห์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธิณภัทร  โสดานาจ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จอกนาค
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ปัดสาคำ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชำนาญฤทธิ์
3. เด็กชายวีรชน   เถาว์สอน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายพิชาภพ  ชำนาญฤทธิ์
2. นายภูชวิช  มั่งมี
3. นายสงกรานต์  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  วุฒิชัย
2. เด็กหญิงปวิชญา  ปุยวงค์
3. เด็กหญิงลลิตา  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงแข
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ดานุวงศ์
6. เด็กหญิงเขมิสรา  ไชยแสง
 
1. นางนงนุช  สินราช
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษดา  อินธิแสง
2. นางสาวณิชกุล  สีกาลัง
3. นางสาวปิยธิดา  อระวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาหวัน  แม่นเหมือน
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วงค์ณรัตน์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินนท์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  เรืองริวงศ์
2. นางสาวพิมพกานต์   ปัญญาดิษฐ์
3. นางสาวรสรินทร์  วังสการ
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  วังสการ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงอลิสา  ไกยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาถฤดี  เพียรธัญกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  แก้วหาวงศ์
3. นางสาวอาภัสรา  ไตยมูล
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุต  กองตา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคสมบูรณ์
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  นาคำ
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธ์พงษ์  ลุนพันธ์
2. เด็กชายภูมินันท์  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี