สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายวโรตม์  นนทพจน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นางลำดวน  กอบเกื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายภราดร  พระคุณรักษ์
2. นายมงคล  แก้วดี
 
1. นายประเสริฐ  วังสการ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัลย์ญา  เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาสาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์