สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.46 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิรดา  จำปาโท
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  สุภิวงค์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.43 ทอง 13 1. นางสาวเจนจิรา  สังเกต
2. นายโชคชัย  สาธุสัตย์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริสา  แสวงนาม
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายสันติพงษ์  ศรีเมฆ
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินทร์  สาสาย
2. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
3. นายสุริยา  ประทาน
4. นายอนาวิล  เนตรกาล
5. นายเอกชัย   ชนะชัย
6. นายไวทยา  สุวรรณผา
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
3. นางสุดา  สุวะศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพน้อย
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวกนกพร  เพียรกล้า
2. นางสาวลลิดา  ธนูเงิน
3. นางสาวสุกัญญา  ธนะจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วหาวงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพล  แคนศรีลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กิมิบัติ
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรเวช  ใจซื่อ
2. เด็กชายอลงกรณ์  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธิณภัทร  โสดานาจ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จอกนาค
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  วุฒิชัย
2. เด็กหญิงปวิชญา  ปุยวงค์
3. เด็กหญิงลลิตา  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงแข
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ดานุวงศ์
6. เด็กหญิงเขมิสรา  ไชยแสง
 
1. นางนงนุช  สินราช
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาหวัน  แม่นเหมือน
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วงค์ณรัตน์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินนท์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  เรืองริวงศ์
2. นางสาวพิมพกานต์   ปัญญาดิษฐ์
3. นางสาวรสรินทร์  วังสการ
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  วังสการ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงอลิสา  ไกยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาถฤดี  เพียรธัญกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  แก้วหาวงศ์
3. นางสาวอาภัสรา  ไตยมูล
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุต  กองตา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคสมบูรณ์
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  นาคำ
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธ์พงษ์  ลุนพันธ์
2. เด็กชายภูมินันท์  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี