สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.46 ทอง 13 1. นายวิฐวัฒน์  สายสมุทร
2. นางสาวเกศกนก  เสนสาร
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สุรำไพ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีขาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นายปฏิญาณ  สมรักษ์
2. นางสาวสุภัตรา  สีเสมอ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สุรำไพ
2. นายสวัสดิ์  สายโท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยบวร  โสภารัตน์
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภมรินทร์  ดอกบัว
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวคัทรียา  เข็มแก้ว
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายธีระพงษ์  กอแก้ว
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาน้อย
3. เด็กชายแสนสุข  ไหว้ครู
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
2. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิฤทธิ์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวปิยะธิดา  ปั้นแหน่งเพ็ชร
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะธิดา  ปั้นแหน่งเพ็ชร
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิฤทธิ์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวยุพาวรรณ  พระสุรัตน์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตรา  คงไชย
3. เด็กชายอภินันท์  พรมทา
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นางจิญานันท์  พิมพชัย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวดวงกมล  สันตวงศ์
2. นางสาวศิริพร  ศรีมงคล
3. นางสาวอธิวา  กาณะวงศ์
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นางจิญานันท์  พิมพชัย