สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.59 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมสัตย์
2. เด็กชายวิทวัส  มีหิริ
 
1. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.71 ทอง 17 1. นางสาวธิดารัตน์  อุดมศรี
2. นายสุวรรณ  สัมฤทธิ์
 
1. นายยุทธชัย  เกษมราช
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายเกษฎาภรณ์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์คำ
2. เด็กหญิงจารุภา  ไชยแสง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บ่อเงิน
4. นายจีระวัตร์  ตราษี
5. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
6. นายธนากร  หินอ่อน
7. เด็กชายธวัชชัย  สุมะวงศ์
8. เด็กชายธีระภัทร  กาแก้ว
9. นายนนทวัฒน์  มีลา
10. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณกูฎ
11. นางสาวนิภารัตน์  ตะนุมาตย์
12. เด็กหญิงปรีญาดา  ทานะวงค์
13. นายมงคล  ครองสิน
14. เด็กหญิงมัสวรรณ์  ทองผล
15. นายยุทธนา  ถึงแสง
16. นางสาววรนุช  ทองผล
17. นายวรพล  อัตรวิชา
18. นางสาววรรณภา  แผงงาม
19. นายวัฒนา  จันทไชย
20. นางสาววันทนี  หมื่นสาย
21. เด็กชายวิทยา  เกสร
22. นายศตวรรษ  ดอกคำ
23. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญกิจ
24. นางสาวสร้อยสกุล  โชคเหมาะ
25. เด็กหญิงสาวิกา  พันธ์เภา
26. นางสาวสิรินธร  บุญภาย
27. นางสาวสุกัญญา  วรรณโสภา
28. เด็กชายสุระศักดิ์  เหมือนเหลา
29. นางสาวอภิญญา  เกษศิริ
30. นางสาวอังคณา  สายวรณ์
31. นายอัษฎาวุธ  อุ่นอ่อน
32. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
33. นางสาวอำภา  นิลศิริ
34. นายเกรียงไกร  พันธ์เจริญ
35. นางสาวเขมมิกา  กันภัย
36. นางสาวเจนจิรา  อุทรพันธ์
 
1. นายวิญญู  คณาเสน
2. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
3. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
4. นายศุภชัย  คำกุณา
5. นายเลอสรรค์  สายสมบัติ
6. นายปิยะชาติ  อ่อนพุทธา
7. นางสาวธนัญญา  สดชื่น
8. นางวิไลพร  เหมือนมาตย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญ  พันพิลา
2. เด็กชายธีระพงษ์  บุญวรรณ์
3. นายนริศ  หาริตะวัน
4. นายนัฐพล  ทองผล
5. นายศตวรรษ  นวลเพ็ญ
6. นายสหรัฐ  อุสาจิตร์
7. นายหนึ่งเดียว  ว่องไว
8. นายอนุกูล  โฉมเฉลา
 
1. นายธนากฤต  โคตรอาษา
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
3. นางนงคราญ  พันธ์เจริญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  นามวงค์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุระสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรนิภา  จุลบุตร
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตติพงษ์  เข็มแก้ว
2. นางสาวศิรินภา  โฉมเฉลา
3. นางสาวสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.16 ทอง 10 1. เด็กหญิงจรรยา  ช่วยมิตร
2. เด็กชายภูธเนศ  โมห้างว้าง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ปานพายับ
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  พละศูนย์
2. เด็กหญิงอรสา  ไหว้ครู
3. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
 
1. นางจารุณี  สุขภาค
2. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์