สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายอัครเดช  สอนสุข
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  จันดารักษ์
 
1. นายสิทธิชัย  นนทะสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายภานุเดช  นามนนท์
2. เด็กชายศุภกร  สรศิลป์
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  พูลคลองตัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
2. เด็กหญิงลักขณา  สามหลัง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อมรสิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริยา  แสงอุดม
2. นายวสันต์  โชติการ
 
1. นายสิทธิพงษ์  อมรสิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  สังฆะโห
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวนารีรัตน์  เครือคำ
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายเมธี  วิระบรรณ
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายสุรศักดิ์  บุญโสม
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงประวีณา  วรลีย์
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มุทาพร
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุริยา
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนัฐพงษ์  วงศ์คำภู
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทรงธรรม  อุทธิสาร
2. เด็กชายทศพล  บุดดาหน
3. เด็กชายธนกฤต  กองคำ
4. เด็กชายบูรณ์พิภพ  มาลัยศรี
5. เด็กชายพงศกร  ทวีพันธ์
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ผิวอ่อน
7. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวหอม
8. เด็กชายสมชาย  แสนเลิง
 
1. นายสาคร  ประกอบ
2. นายณัฐพล  อุทธา
3. นายสิทธิชัย  นนทะสิงห์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษศิกร  ศรีดร
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หีบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญ
 
1. นางสาวจิดาภา  หิรัญสิงห์
2. นางสาวอรชา  นนทะสิงห์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงมริสา  โมระดา
2. เด็กหญิงสุภิญญา  พูลคลองตัน
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
2. นางสาวนุจรา  ประทุมชาติ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวน้ำทิพย์  ดวงประเสริฐชัย
2. นางสาวยุพาวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา  จารุมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุพล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาภสาร
 
1. นายจันทร์วิโรจน์  สันตะวงศ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  อกอุ่น
2. เด็กหญิงวริญา  คำยศ
3. เด็กชายวิรชัย  มิ่งขวัญ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุทนต์
2. นางสาวอมรรัตน์  จำรูญ