สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  สังฆะโห
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวนารีรัตน์  เครือคำ
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายเมธี  วิระบรรณ
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายสุรศักดิ์  บุญโสม
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มุทาพร
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนัฐพงษ์  วงศ์คำภู
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงมริสา  โมระดา
2. เด็กหญิงสุภิญญา  พูลคลองตัน
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
2. นางสาวนุจรา  ประทุมชาติ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา  จารุมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุพล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาภสาร
 
1. นายจันทร์วิโรจน์  สันตะวงศ์