สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สอนบุตร
2. นางสาวมณฑิตา  บัวศรี
 
1. นางสุกัญญา  บุตรโท
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียานุช  สามคูเมือง
2. เด็กชายภาติยะ  แดงบุตร
 
1. นางสุกัญญา  บุตรโท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 1. นายนิฐิพงษ์  ปลูกจิตร
2. นางสาวนุฐนาถ  สีน้ำเงิน
3. นายสมเกียรติ  อุประ
4. นางสาวสิรินทรา  พลจันทร์
5. นางสาวสุชาดา  จันทะนาม
 
1. นายมนตรี  บุตรโท
2. นายปรเมศร์  เรืองสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เนียมตะเคียน
 
1. นางสุพัตรา  ประครองพวก
2. นางทองมา  หมายงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.86 ทอง 8 1. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทรสาขา
2. นายเกีตรติชัย  ด้วงเงิน
 
1. นายสมพงษ์  มัฐผา
2. นางกัลยรัตน์  โกทัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายนพพร  สมศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
2. เด็กชายกิตติธัช  อ่อนลา
3. นางสาวจินดารัตน์  ชินดา
4. เด็กชายจิรพัส  ศรีแสง
5. เด็กชายจิรายุทธ  กลัวผิด
6. นายชนะสิบทิศ  เมืองจันทร์
7. นางสาวณัฐศิมา  พละเลิศ
8. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
9. นางสาวทวินันท์  จันทร์อิน
10. เด็กชายทินารมย์  บุรวงษ์
11. นายธนพัฒน์  อภิรมยานนท์
12. เด็กชายนิติพล  ทองมาก
13. นายบุญรอด  เหนือโชติ
14. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
15. นายปฏิหาริย์  หงส์โสดา
16. นางสาวผุสดี  แก้วมณี
17. เด็กชายพงษ์ศิริ  กนกหงษ์
18. นายพยัคฆ์  เคียงวงษ์
19. นางสาวพลอยงาม  โครตอ่อน
20. นายพุทธิ์พงษ์  ผุเพ็ชร
21. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
22. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
23. เด็กชายรักชาติ  สองเมือง
24. นางสาววิสุดา  พันธุระ
25. นางสาวศรีสุดา  อิ่มรักษ์
26. นางสาวศศิธร  เขียวประสิทธิ์
27. นายศักดิ์รินทร์  หานาม
28. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  บุตรโท
29. นางสาวสุนิสา  หมุนดี
30. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วแฝด
31. นายอธิวัฒน์  เกษทอง
32. นางสาวอภิญญา  ปิยะวัน
33. เด็กหญิงอรนภา  อาสาสิงห์
34. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
35. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
36. นางสาวอำนาจ  เบ้าหล่อ
37. นางสาวเกษวรา  ใจตรง
38. เด็กหญิงเกษสุคนธ์  ้เหล็กเพ็ชร
39. นายเอกพล  ระพาเพท
40. เด็กชายไชยภพ  จันทะนาม
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
2. นายอ๊าต  ชนะบุญ
3. นายตฤณ  กลัดวงษ์
4. นายนพพร  สมศรี
5. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
6. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเตร
7. นางธนฤทัย  ดอญมอญ
8. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเอกพล  ระพาเพท
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดวงนภา  ตะทอง
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวรุ้งนภา  ราศรี
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิยา  งอกงาม
 
1. นายสรัล  วันทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเอกพล  ระพาเพท
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แหลมจันทึก
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศิธร  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สุรวิทย์
3. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
4. เด็กชายทินารมภ์  บุระวงค์
5. เด็กชายธีรภัทร  สุจารี
6. เด็กหญิงพลอยงาม  โครตอ่อน
7. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวง
8. เด็กชายรักชาติ  ทับพวง
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสุภัค  ถนอมพันธ์
3. นางพรทิพย์  แดงบุญเรือง
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
2. นางสาวทวินันท์  จันทร์อิน
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. นางสาวพลอยงาม  โครตอ่อน
5. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
7. นางสาวอภิญญา  ปิยะวัน
8. เด็กหญิงอรนภา  อาสาสิงห์
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
10. นางสาวเกษวรา  ใจตรง
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวชนกฤดี  ุคุรินทร์
3. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
4. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
2. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. เด็กหญิงพลอยงาม  โครตอ่อน
5. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
7. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
8. เด็กหญิงเกษวรา  ใจตรง
 
1. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
2. นางธนฤทัย  ดอญมอญ
3. นางสาวมนรัตน์  บุญมี
4. นายตฤณ  กลัดวงษ์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 4 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
2. นายชานุมาน  วงษ์วัง
3. นายชาลี  บรรจงปรุ
4. นายนัฐพล  สพานหล้า
5. นายอนิรุทธ์  แก้วโท
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นายชานนท์  มีสิงห์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  แพงสี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ห่อดี
3. นางสาวอรอนงค์  อินทร์สด
 
1. นางกัลยรัตน์  โกทัน
2. นางอังศณา  กางกั้น
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวจุลัยรัตน์  โคตนาม
2. นางสาวยุพิน  แพงศรี
3. นางสาวศรสรรค์  ส่องแก้ว
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสาววราภา  เหล่างาม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายบุญชัย  ชินดา
2. นายปิยบุตร  พิมพรัตน์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 17 1. เด็กชายจรัญพร  โล่ห์คำ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สองเมือง
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระเดช  กองพร
2. เด็กชายนราศักดิ์  ศรีเทียมเงิน
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  สุทธิวงค์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัตน์  เกษทอง
2. นางสาวอริสรา  กันยวิมล
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 5 1. นางสาวดารารัตน์  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวพัชรี  ผิวทอง
3. นางสาวรัชนีกร  สีหาราช
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสุพรรณี  สุพล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 1. นางสาวชไมพร  คนหาญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  กิริยาดี
3. นายเอกพันธ์  พิลา
 
1. นางสุพรรณี  สุพล
2. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสายฝน  เหมขุนทด
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บรรพตพิทักษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีตัดสูง
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสุพรรณี  สุพล
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  โคตรวงค์
2. นายธิติพงค์  เศรษฐาวงค์
3. นางสาวเบญจมาศ  เพราะพืช
 
1. นางสุพรรณี  สุพล
2. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  เขียวมนต์
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร