สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แหลมจันทึก
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวจุลัยรัตน์  โคตนาม
2. นางสาวยุพิน  แพงศรี
3. นางสาวศรสรรค์  ส่องแก้ว
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสาววราภา  เหล่างาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสายฝน  เหมขุนทด
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บรรพตพิทักษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีตัดสูง
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสุพรรณี  สุพล