สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์ช่วย
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขนิษฐา  เพียรกล้า
2. นางสาวธนัชชา  ม้วนทอง
3. นางสาวเพียงขวัญ  ไกยสวน
 
1. นางปราถนา  ดวงมาลา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญสินี  สิงห์ช่วย
2. นางสาววรรณภา  พลหาญ
3. นางสาวสุดาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางปราถนา  ดวงมาลา