สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 1. นางสาวกัลย์สุดา  มานะพิมพ์
2. นางสาวกุลธรี  ทานุมา
3. นายณัฐวุฒิ  อินทร์ขาว
4. นายภัทรพล  ศิริวาลย์
5. นางสาวสุดารัตน์  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศิริวาลย์
2. เด็กชายพัสกร  ล้วนทอง
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวอรวรรณ  สุดาชม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 16 1. นายราชัน  บุญยอด
2. นางสาวเพียงจันทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นายเทียนชัย  ทาเงิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีโคตร
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยอแสง  เถิงบุญ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสรา  มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองยศ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญประเสริฐ   หนูแก้ว
2. นายวีระพันธ์  บัวลอย
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์ทอง
2. นายศตวรรษ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  อินทร์ขาว
2. นายธราเทพ  สร้อยโฮ้
 
1. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
2. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวจริยาภรณ์  แก่นโพธิ์
3. นางสาวสุภัสสรา  รากวงศ์
 
1. นางตฤษยา  จินาพร
2. นางสรัญญา  โสภาลุน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวจิตรวรรณ  เสียงใส
2. นางสาวสุดาวรรณ  หน่อแก้ว
3. นางสาวัอัญมณี  กอสลัก
 
1. นางวราภรณ์  แสงบุญ
2. นางสมัญญา  ลัทธวรรณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 1. นางสาวจิราพร  สุนทร
2. นายสิทธินันท์  รากวงศ์
3. นายสุริยา  ทุมมา
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี