สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  ทานะสิน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ปานุเวช
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.13 ทอง 10 1. เด็กหญิงสรารัตน์  พาตะวัน
2. เด็กชายอานนท์  เมศเคน
 
1. นางรัศมี  สุพรม
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพงศ์  ลุนพันธ์
2. นางสาวสุปราณี  คำเสน
 
1. นางรัศมี  สุพรม
2. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตรคาน
 
1. นาง สาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริรัตน์  ขุมทรัพย์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริประภา  กองทอง
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพรดา  โลหะชาติ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองอินทร์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรรนิษา  หล้ากุล
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวบุษบา  ต้นโพธิ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมคันธี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เคียงวงค์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริราช
5. เด็กหญิงณัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
7. เด็กชายทวีศักดิ์  นาศรี
8. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เชื้อธรรม
9. เด็กหญิงทิพรดา  โลหะชาติ
10. เด็กชายนราวุธ  เดชา
11. เด็กหญิงพรรนิษา  หล้ากุล
12. เด็กหญิงพิชชาดา  มุทุจิตต์
13. เด็กหญิงพิยดา  กาฬจันทร์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โสภากัน
15. เด็กหญิงยลดา  โสฬบุญ
16. เด็กชายยุทธพงษ์  เหลาวงศ์
17. เด็กชายศักดิ์ทวี  ทองเหลือ
18. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตรคาน
19. เด็กชายอดิศักดิ์  แก่นทอง
20. เด็กชายอภิลาภ  แสงเพ็ชร์
21. เด็กหญิงอัจฉรา  ทานะขันธ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
2. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
3. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
4. นางสาววิภาวรรณ  อาจธะขันธ์
5. นางสาวฐิติมา  นนทิจันทร์
6. นายกฤชนนท์  บุญรอด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายฆนาการ  สังข์ลาย
2. นายชาญณรงค์  บุญแปลง
3. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
4. นายวุฒิพงษ์   สาระบัว
5. นายเจตนา  ขันเงิน
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนวงศ์
3. นายฆนาการ  สังข์ลาย
4. นายชาญณรงค์  บุญแปลง
5. นางสาวชิดชนก  โทบุดดี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
7. เด็กชายณัฐพล  สุพันธ์
8. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
9. เด็กชายธนากาญจน์  สาระบุตร
10. เด็กชายธันวา  หนูทิพย์
11. เด็กชายนันทวุฒิ  ทานะสิน
12. นางสาวบาลียา  พันธิพงษ์ไทย
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หงษ์ยืน
14. เด็กชายปิยะวัชร  บุญภา
15. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
16. นางสาวพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
17. นางสาวพัชลิดา  บุญธจิต
18. เด็กชายพีรพล  อุตตมาร
19. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
20. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
21. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหง่นคำ
22. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
23. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
24. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
25. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสะอาด
26. เด็กชายวุฒินากร  สีล้วน
27. นายวุฒิพงษ์   สาระบัว
28. เด็กหญิงศิริประภา  ธนะศรี
29. นายศิวกร  ทองโส
30. นายศิวกานท์  มีทองแสน
31. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
32. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
33. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักร์
34. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลาอุบัติ
36. นายอิทธิพล  คูณมา
37. นายเจตนา  ขันเงิน
38. นายเอกพล  ศรีรุด
39. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
3. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
4. นางกีรติ  สายสิงห์
5. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
6. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร
7. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
8. นายณรงค์พันธ์  สินชู
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพล  อุตมาร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายวราวุฒิ  ดงพงศ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาววิไลลักษณ์  ลาหลายเลิศ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพล  อุตมาร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  ลาหลายเลิศ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวอังคณา  พุทโสม
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเจตนา  ขันเงิน
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมณีรัตน์  วันทาวงศ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรสาร
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาววัง
3. เด็กชายจรัสรวี  มานะเสน
4. เด็กชายจำรัส  หลักทรัพย์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  คำผาลา
6. เด็กชายจีระวัฒน์  จันทสอน
7. เด็กหญิงชนิษฐา  ทิพยประไพ
8. เด็กชายชานนท์  ต้นโพธื์
9. เด็กหญิงณัฐรดี  มณีสาย
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกมล
11. เด็กชายตันติกร  จันทร์ทา
12. เด็กหญิงต้นน้ำ  ใต้การ
13. เด็กชายทศพร  เถาว์โมลา
14. เด็กชายธรรมธร  แกไธสง
15. เด็กหญิงธิดาเทพ  จันทร์โสม
16. เด็กชายธีรศักดิ์  ลุนพันธ์
17. เด็กชายธีร์ดนัย  เหลาวงศ์
18. เด็กหญิงนงค์พังงา  ชิณวัฒน์
19. เด็กชายนทีพงษ์  สุริวงศ์
20. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์ศิลป์
21. เด็กหญิงบุณฑริกา  ประทุม
22. เด็กหญิงปนัดดา  บุพชาติ
23. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็งพา
24. เด็กชายปิยวัฒน์  โกมล
25. เด็กชายพงศพัศ  เครือคำ
26. เด็กชายพรสวรรค์  บุญสุภาพ
27. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เติม
28. เด็กหญิงมณเทียร  สุภนิมิตร
29. เด็กหญิงยลลดา  หวังผล
30. เด็กหญิงยามิน  งามสมชาติ
31. เด็กชายวรสิทธิ์  จำปาทอง
32. เด็กชายวราวุฒิ  จำวัน
33. เด็กหญิงวันวิษา  รุจิตร์
34. เด็กชายศิวกร  ทองโส
35. เด็กชายอัครวินท์  นามบุดดี
36. เด็กหญิงอัจฉรา  ไตรธิเลน
37. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรสาร
38. เด็กชายเอกพล  ธรรมชอบ
39. เด็กชายไชยา  ชาวนา
40. เด็กชายไชยา  บุญสุภาพ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นายสุวิทย์  บุญทวี
3. นายสุชาติ  ลพพันธ์ทอง
4. นางวิรัชชดา  นาดี
5. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
6. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
7. นายณรงค์พันธ์  สินชู
8. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฆนาการ  สังข์ลาย
2. นางสาวณัฐริกา  โทแก้ว
3. นางสาวนนทิยา  งามสาย
4. นางสาวปริศญา  จอมโคกสูง
5. นางสาวปรีญา  แก้วมงคล
6. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
7. นางสาวภัสรา  นนทสิง
8. นางสาวรฎาภินันท์  ศิริจันทร์
9. นางสาวฤทัย  สุขประเสริฐ
10. นายวิทยา  คำหอม
11. นายศราวุธ  จารุวงศ์
12. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
13. นายศิริชัย  อาริจิตร
14. นายศิวกานท์  มีทองแสน
15. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
16. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
17. นางสาวอรวี  แสงเพชร
18. นางสาวอรสา  สุพรรณ์
19. นางสาวอัญชลี  ศรีรักษา
20. นางสาวอาทิตติยา  โยธามาตย์
21. นางสาวอาริศตา  อักหลาพัน
22. นายอิทธิพล  คูณมา
23. นายเจตนา  ขันเงิน
24. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
25. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นายกฤชนนท์  บุญรอด
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
4. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
5. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
6. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
7. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
8. นายสุวิทย์  บุญทวี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. นางสาวบาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
3. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
4. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
5. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
6. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิฐา  แสนวงศ์
2. เด็กชายธันวา  หนูทิพย์
3. นางสาวพัชริดา  บุญจิต
4. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหงนด์
6. นางสาวรัตติยากร  โพธี
7. นางสาวรัตติยากร  โพธี
8. เด็กหญิงวศินี  รลิต
9. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสอาด
10. เด็กหญิงศิระประภา  ธนศรี
11. นายศิวกร  ทองโส
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักรี
13. เด็กชายสุพรรณี  หวังผล
14. เด็กหญิงสุวนี  ไม่เสียทรัพย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองแสน
16. นายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
3. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
4. นางกีรติ  สายสิงห์
5. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุระ
2. เด็กชายชาญชล  คนหาญ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นามศร
4. เด็กชายบดินทร์  ปารดิษฐ์
5. เด็กชายพิเชษฐ์  นามสร
6. เด็กชายวุฒิชัย  มะโนรัตน์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูกองชัย
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญพา
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางกีรติ  สายสิงห์
3. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุฒิ  เสียภัย
2. นายธนวิชญ์  คำผาลา
3. นายนันทวงศ์  เทศนา
4. นายภาสกร  ไชยพงษ์
5. นายสุรศักดิ์  กาละพันธ์
6. นายสุริยา  ปรักเจริญ
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
2. นางสุดสวาท  บำเพ็ญ
3. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจำรัส  หลักทรัพย์
2. เด็กชายพงศพัศ  เครือคำ
3. เด็กหญิงมณเฑียร  สุภนิมิตร
 
1. นางจันทิมา  สุขสำราญ
2. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวธิดารัตน์  สินชู
2. นายวิทยา  คำหอม
3. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางจันทิมา  สุขสำราญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  มงคลกุล
2. นางสาวจินตนา  ใจแน่น
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนานันท์  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงรติกร  จุลพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายศตกาญจน์  อินรีย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสุภาพ
 
1. นางสีไพ  ทันใจ
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวบุญสิตา  นามชัยยา
2. นางสาวสุกัญญา  ผะกาสี
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกิมจิโร่  สัปดาห์
2. นายสุชาครีย์  บัวขำ
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงศ์    กรองใจ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ธูปเศษ
3. นางสาวอริสา  ซุยเสนา
 
1. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภารัตน์  ทองโส
2. นางสาววิสสุตา  พุทโสม
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  เชิดชู
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงเจนติลา  เถาว์โมลา
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  คูณมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวศิริลักษณ์  วะริพันธ์
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรดี  มณีสาย
2. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
3. เด็กหญิงนิรมล  มุทาพร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์  จันลุทิน
2. นางสาวนิจฉรา  แก้วมงคล
3. นายวิทยา  จารุจิตร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนาพร  มุทาพร
2. นางสาวนิตยา  หินอ่อน
3. นางสาวอมรรัตน์  หนองเป็ด
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิษฐา  ทิพยะประไพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพชาติ
3. นางสาวยลดา  หวังผล
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนกาญจน์  สาระบุตร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง