สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิกร  เที่ยงผดุง
2. เด็กชายเจตริน  สีสมยา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  กุลวงศ์
2. เด็กชายอธิปไตย  สุขภาค
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤศ   พุทธิเฉลิมชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโพธิณะ
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มีมา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒน์พันธุ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์อนัน  สมุทรเวช
2. เด็กชายอำนาจ  หันลุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
2. เด็กชายสุเมธ  ตังคณิตานนท์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายจิรภาส  จิตอารี
2. นายนายจิรพนธ์  จิตอารี
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฑนพล  ผกาพันธ์
2. นายภานุวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุตคม  สมคะเนย์
2. นายเจษฎา  จงเจริญ
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นสุขเย็น
2. เด็กชายวรวิช  ภาแก้ว
3. เด็กชายศิวกร  กอบุญช่วย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศศิศ  ศรีรัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  สวาสุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสุวีรา  สุดาเดช