สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นารีวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลักศรี
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  นารีวงศ์
4. เด็กหญิงศศิประภาวดี  สุดวิเศษ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ดาวเนตร
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์  แก้วยก
2. นายจักรกฤษ  จันดาวงค์
3. นางสาวจุฬาภรณ์  น้อยหอม
4. นายราชภัทร  วรสาร
5. นางสาวศิริรัตน์  ไกยกิจ
 
1. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทัศบุตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  เบ้าทอง
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. นางสาวธนาภรณ์  จูเกษม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กัลยารัตน์
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุพล  อุคำ
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมินทิตา  นามแสน
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโกเมนทร์  ยืนยงค์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เพชรเล็ก
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธีรา  ถามะพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญอนันต์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงเพชร
3. เด็กชายบารมี  ศรีธัญรัตน์
4. เด็กชายปรเมษฐ์  ธุมาลา
5. เด็กชายวรโชติ  มีลา
6. เด็กชายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายชูศักดิ์  แสนมี
2. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  กันยะมาสา
2. นางสาวจิราพร  พรมสาร
3. นางสาวจิรารัตน์  เข็มแก้ว
4. นายพีรยุทธ  บุญสงค์
5. นายศักดิ์ชัย  ชุมรัตน์
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  หันจางสิทธิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอภิฤดี  สายสมุทร
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์  อุณาวงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญมณี  วงศ์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสิมมา
2. เด็กชายกฤตณัฐ  ทองรอง
3. เด็กชายคณัชญ์  พงศ์พุทธาพร
4. เด็กหญิงจริญา  มลสิน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเลิศ
6. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  โฉมเฉลา
7. เด็กชายชัยธวัช  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงชินานาง  ตาทิพย์
9. เด็กหญิงญารินดา  ใหญ่ปราบ
10. เด็กชายฐิตกุล  ศรีจุดานุ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
12. เด็กหญิงดวงกมล  อุปพันธ์
13. เด็กหญิงดารินทร์  นีระพันธ์
14. เด็กชายธนพร  สุดตา
15. เด็กชายธีรภัทร์  ทัศบุตร
16. เด็กชายธีรเทพ  จุลบุตร
17. เด็กหญิงนันทรัตน์  มาบัว
18. เด็กชายบัญญพนธ์  นาสุข
19. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแรง
20. เด็กชายปรเมธ  เถาว์โท
21. เด็กหญิงปิยดา  มังกรณ์
22. เด็กชายพรวิเชียร  ภัสปวพงษ์
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คันทะจันทร์
24. เด็กหญิงพัฏสุดา  รังษี
25. เด็กหญิงพิยดา  อุทธา
26. เด็กหญิงภัทรภร  โสมรักษ์
27. เด็กชายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
28. เด็กหญิงมุทิตา  มากดี
29. เด็กชายรชฏพันธ์  เวียงแก้ว
30. เด็กหญิงรัชนี  โลหะสาร
31. เด็กหญิงวรินทร  มีทอง
32. เด็กชายวิจารณ์  จันทนะชาติ
33. เด็กหญิงศุตธิฏา  โพธิบูรณ์
34. เด็กชายสุทิน  ชานุชิต
35. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
36. เด็กหญิงอมลรดา  ก้อนทอง
37. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
38. เด็กชายเจษฎา  กาฬมาตย์
39. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม
40. เด็กชายเอื้ออังกูล  หาฤกษ์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นางสาวอัญชลี  มีสุข
4. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
5. นายชูศักดิ์  แสนมี
6. นายนคร  วุฒิเสลา
7. นางสาวอภัย  สายสมุทร
8. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชื่นจิต
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกแก้ว
4. เด็กชายปิยชาติ  พลโลหะ
5. เด็กหญิงพชรมน  สุขกุล
6. เด็กชายพัชระพงษ์  ชมภูมาตย์
7. เด็กหญิงภัทรดร  พิลาพัทตรี
8. เด็กชายศตวรรษ  จำปาสาร
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์เครื่อง
10. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นายนคร   วุฒิเสลา
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชื่นจิต
3. เด็กหญิงพชรมน  สุขกุล
4. เด็กหญิงภัทรคร  พิลาพักตร์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  กำมันตะคุณ
6. เด็กหญิงอัจฉริยา  คตชลน
7. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงอารียา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นายนคร  วุฒิเสลา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
2. นางสาวจิราทิพย์  พัฒนราช
3. นางสาวชลธิชา  พรมจันทร์
4. นางสาวดารารัตน์  หลักจันทร์
5. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
6. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
7. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นางสุจิตรา  ฤาชัย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  หมื่นหาวงค์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   กุดเป่ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางกมลวรรณ  มานาม
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวชไมพร  แสนโท
2. นางสาวปิ่นทิวา  ภูทอง
3. นายพงศ์พัชระ  สายวรณ์
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
2. นางสาวบุหงา  ทวีโภค
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิกร  เที่ยงผดุง
2. เด็กชายเจตริน  สีสมยา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  กุลวงศ์
2. เด็กชายอธิปไตย  สุขภาค
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤศ   พุทธิเฉลิมชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโพธิณะ
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มีมา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒน์พันธุ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์อนัน  สมุทรเวช
2. เด็กชายอำนาจ  หันลุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
2. เด็กชายสุเมธ  ตังคณิตานนท์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายจิรภาส  จิตอารี
2. นายนายจิรพนธ์  จิตอารี
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฑนพล  ผกาพันธ์
2. นายภานุวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุตคม  สมคะเนย์
2. นายเจษฎา  จงเจริญ
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นสุขเย็น
2. เด็กชายวรวิช  ภาแก้ว
3. เด็กชายศิวกร  กอบุญช่วย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศศิศ  ศรีรัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  สวาสุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันเงิน
2. เด็กหญิงอคิราภ์   สุภาศรี
3. เด็กชายอัชฎา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒร์พันธุ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
51 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ