สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายนราธิป  วรานัตถ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เกื้อทาน
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภาสิริ  ศรีไชยา
2. นางสาวสิริฎา  หน่อแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  ก้อนคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขัดยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัญจน์  ภาพยนตร์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วพิลึก
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดาพร  สายสุด
2. นายวัฒนันท์  บุตรจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพชรรินทร์  วงศ์ก่อ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่นเจริญ
2. นายพศวีร์  พลหาญ
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์