สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูตะอินทร์
2. เด็กชายสกลกร  วังทอง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มีแวว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยอดมงคล
2. เด็กชายเอเทน  บุญแก้ว
 
1. นายกฤษณา  ผิวอ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายจิรภัทร  คำอุ่น
2. นายธนาธร  กว้างขวาง
3. นายนิติภูมิ  ชมเชย
4. นายพศวีร์  พลหาญ
5. นางสาววิภาวดี  อาบเงิน
 
1. นายสนิท  บุญพร้อม
2. นางระเบียบ  เชิดชู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.13 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนิตาภรณ์  อุดมลาภ
2. เด็กชายธีรภัทร  สุรำไพ
 
1. นางพยอม  พุทธขิณ
2. นางสาวณัฐพร  พุทธขิณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.29 ทอง 5 1. นางสาวศิริญญา  โพวันส์
2. นายอุดมพร  โสภาใต้
 
1. นายพิชัย  ขำตา
2. นายธนิต  อุดมลาภ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวเหลือง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัญญา  โมระดา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรดิศักดิ์  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศศิกานต์  สุกุ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ตรุวรรณ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อักษรพิมพ์
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐพงศ์  ศรีชาติ
2. นายวุฒิชัย  ลาภทวี
3. นายเอกพล  มีหวัง
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายวัชรากร  สิงห์ทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชิตา  ราชเจริญ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศฺ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวพรชิตา  ราชเจริญ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุรภักดิ์  แท่นทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงเดช  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์สา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมทอง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. เด็กชายธนากร  เพียยา
6. เด็กชายนนธวัช  โคตรอาษา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สายสะอาด
8. นางสาวเจรียงพร  บุดดาหาร
9. เด็กชายเจษฏา  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงไอลดา  รุไธสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
2. นายธนพล  บุตรสาร
3. นายธนพล  โคตะพันธ์
4. นายธานวัฒน์  บุญทิพย์
5. นายปฐกร  พิลาแสน
6. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสมบัติ
7. นางสาวมณธิชา  คำสีทา
8. นางสาวศิริลักษณา  แคนศิลา
9. นางสาวศิริลักษณ์  เกื้อทาน
10. นางสาวเจนจิรา  มลสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสภรณ์  บุญเสริม
2. นางสาวปรายวภา  สุดใจ
3. นางสาวผกามาส  นัดดาวงค์
4. นางสาวมณฑิชา  คำสีทา
5. นางสาววนิธร  นิรงค์บุตร
6. นางสาววิมลรัตน์  สรรพผล
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริชาดา  ถนอมชาติ
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกข์
3. เด็กหญิงสายธาร  สุขใจ
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  กลมพันธ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสิริวิมล  ปาวะศรี
2. นางสาวสุจิตรา  สารราช
3. นางสาวอริสา  มโนธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  กลมพันธ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายนราธิป  วรานัตถ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เกื้อทาน
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภาสิริ  ศรีไชยา
2. นางสาวสิริฎา  หน่อแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  ก้อนคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขัดยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัญจน์  ภาพยนตร์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วพิลึก
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดาพร  สายสุด
2. นายวัฒนันท์  บุตรจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพชรรินทร์  วงศ์ก่อ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่นเจริญ
2. นายพศวีร์  พลหาญ
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
34 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  เสนสม
2. นางสาวสุดารัตน์  ครอบกระโทก
3. นางสาวสุมณ  แคนศิลา
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเสนา
2. เด็กหญิงพรพรหม  สายสุด
3. เด็กหญิงยุวดี  โสภาพ
4. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์ชู
5. เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงอารีญา  ศิริวาลย์
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  โคตะสาร
2. นายพงษ์ธวัฒน์  ทองกุล
3. นายพิทักษ์  วงศ์ก่อ
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา  สมานพงษ์
5. นางสาวรุจิฬา  ช่อแก้ว
6. นางสาวเนตรนภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  สุตะภักดิ์
2. นายพงศกร  โสภาพรม
3. นายมีชัย  กุลเกลี้ยง
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  แสนยำ
2. นายนครินทร์  ไชยสา
3. เด็กชายเอกรัฐ  แก้วมาตร
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวศศิธร  นารีบุตร
2. นางสาวสาลิณี  เสียงใส
3. นางสาวอทิตยา  ศรีนามโหน่ง
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ยอดมงคล
2. เด็กหญิงศุภวดี  หิตะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ์  คะนานันท์
2. นางสาวกันญานี  กุดเป่ง
3. นางสาวศุภาลักษณ์  ธิศาเวช
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์