สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพชรรินทร์  วงศ์ก่อ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางชนัญธิดา  บุตรจันทร์