สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 1. เด็กชายชลธาร  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เห็มวัง
 
1. นางสำราญ  โลหะสาร
2. นางชลธิดา  บุญปัญญารักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.43 ทอง 10 1. นางสาวสกล  พุทธขันธ์
2. นางสาวโยษิตา  มุทาพร
 
1. นางสำราญ  โลหะสาร
2. นางชลธิดา  บุญปัญญารักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาววิดานันท์  ศรีระพรม
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชาติ
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมยุรี  โทริพันธ์
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาพร  สายเพชร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ถามาสา
3. นางสาวณิชากร  พลอยมณี
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไชยบุญทัน
5. นางสาวศิริลักษณ์  โทริพันธ์
6. นางสาวสิริกานดา  น่ารัก
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นายสมานมิตร  ภูวงศ์
3. นางสาวนิตยา  ทาตะไชย
4. นายนคร  จันทะโสม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ธณพร  ดอกแก้ว
2. เด็กชายตุรพล  พลหาญ
3. เด็กชายวริศ  พรมรักษ์
4. เด็กชายศรัณย์  กาฬจันทร์
5. เด็กชายสรจักร  สิริมาศย์
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นางสาวนิตยา  ทาตะไชย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พลสีหา
2. เด็กชายวรสรณ์  สมเพชร
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ทองพันธ์
2. นางสมปรารถนา  วิชิตพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  จตุรัส
2. เด็กหญิงพิมรา  ทัศบุตร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญศรี
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนภดล  พงษ์สิงห์
2. นายพัชรวิทย์  ศรีรักษา
 
1. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
2. นายวิทยา  ศรีรักษา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัชรพงษ์  บุตรพรม
2. เด็กชายเจษศรินทร์  คำเลิศ
 
1. นางสาววิภาดา  บุพชาติ
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายฉัตรมงคล  แก้วกำพล
2. นายณรงค์สิทธิ์  ศรีระพรม
 
1. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
2. นายวิทยา  ศรีรักษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภาพร  กุลกั้ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  น้อยเสนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชาดาเม็ก
 
1. นายวิทยา  ศรีรักษา
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงแพรว  บรรลุสันต์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชานาถ  สุริยะศรี
2. นางสาวอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. นางสาวเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ