สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภาพร  กุลกั้ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  น้อยเสนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชาดาเม็ก
 
1. นายวิทยา  ศรีรักษา
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา