สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรวรรณ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสนทวี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขสำราญ
2. นายพรชัย  มณีฉาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 1. นางสาวพรพรรณ  จันทบูชา
2. นายเจษฏา  รัตนศรี
 
1. นายศุภชัย  รอบโลก
2. นายวินัย  ไชยโย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร   แผ่นทอง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัทธ์ฐิราภรณ์  คูณธรรม
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โสระเวช
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  โซ่สามขา
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีคำ
 
1. นายอดิศักดิ์  ลอดบุญมา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นายอดิศักดิ์  ลอดบุญมา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 1. เด็กชายชิตพล  พิมพบุตร
2. เด็กหญิงนุชจรี  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
2. นายเจษฏา  จันทสิงห์