สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 18 1. เด็กชายกิตกร  มิมำพันธ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  วามะลุน
 
1. นางผจงจิตต์  นางาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  พิลาแสน
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. นางสาวบุษยาพร  ศรีไพร
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  พุ่มแจ่ม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นารีบุตร
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายอภิวัฒน์  ร่วมทอง
 
1. นางสาวกรวิกา  ดอกพิกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีคุณ
2. เด็กชายธนนันท์  คณานันท์
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นายธวัฒน์  สารรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสะอาด
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญดก
3. เด็กชายโชคทวี  กุดเป่ง
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดณุพล  เชื้อทอง
2. นายวีระพงษ์  ป้องคำลา
3. นายอรัญ  พลศรี
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิตินันท์  อุดรสาร
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์